April 2019

Af Rikke Carlsson

Krig er (også) verdens største forurener

Krig er ikke bare død, ødelæggelser, spild af penge- og forskningsressourcer på billarder af kroner i alverdens landes budgetter. Krig er også verdens største synder, når det gælder forurening af vores klode.

Undgået anklagebænken
Når vi står og får dårlig sam­vittighed over vores private forbrug kontra forureningen i Verden, så er det fordi, at politikerne ikke regulerer med lovgivninger og klimaind­satser.
Har nogen måske tænkt på, hvorfor alle de klima­ tester, vi udsættes for i aviser og på de sociale medier, altid peger på dig og din indsats? Der spørges, om man er en kløgtig klimakat? en klatøjet klimabjørn?
Og alt handler om, hvorvidt du strikker karklude, sorterer affald og spiser grønt. Tager du bil eller flyver du. Ikke et ord om industriens produk­tionsvilkår her eller i andre lande? Ikke et ord om krigs­ produktionen, krigspolitik­ kerne og strategierne planlagt i EU, NATO eller de
alliancer, der handler uden for FN? Ikke et ord om, hvor mange penge politikerne med våbenlobby­ erne i ryggen vælger at bruge på statsbudgettet?
I Danmark har vi ca. 64 virksomheder tilknyttet denne krigsbranche i Dansk Indu­stri. Penge som kunne have været brugt på at forske og tackle de klimaforandringer, vi står over for, i stedet for at blive brugt til krigs-forurening.

Verdens største CO2-udslip
Krig og dens oprustning samt deres baser i naturfølsomme områder er skyld i en stor del af verdens CO2­udslip, kemi­kalieforurening, ødelæggelse af infrastrukturer, olieudslip i naturen, ligesom maskin­parkerne, fra tanks, bomber, skibe til fly, er storforbrugere af fossile brændstoffer.
USA’s militær, som Dan­mark er en del af, bruger ca. 395.000 tønder olie om dagen, hvilket gør dem til verdens største forbruger af olie. Lægger man så
underleve­ randører, våbenfabrikkerne m.v. til, bliver det tæt på en million tønder om dagen. Det er Danmark en del af gennem NATO pagten. Ser man på deres CO2 forbrug, så svarer det til 141 millioner tons CO2. Det svarer til mere en 60% af, hvad alle lande i hele verden bruger tilsammen.

Forgifter kloden
Så skal vi huske atomprøve­ sprængningerne, napalm kastet over bl.a. Vietnam, uranbefængte bomber der bl.a. blev brugt af NATO i Ju­goslavien-skrigen, landminer spredt over hele kloden, – ja, så står krig for 20% af verdens kemikalieudslip.
Danmark skal underskri­ve FN­aftalen om afskaffelse af atomvåben nu og gå for­ rest i klima­ og fredskampen ved at melde sig ud af denne globale krigs­ og forurenings alliance.
Vi skal opsige NATOs baser på vores naturfølsomme ø, Grønland, der stadig ryd­ der kemikalier op fra koldkrigstiden. NATO vil bruge Danmark og Grønland som opmarchområde i en kom­mende krig mod Rusland. Vi vil ikke være bombemål eller krigs transit. Vi skal ikke være en del af det nye
våbenkapløb og den største hindring for en atomvåbenfri verden.

Ud med NATO
NATO er ikke fredens pro­jekt, det kan fejre de sidste 70 år med imperialistiske krige omkring oliefelter.
70 år med klimaændringer!
bekæmp krigens væsen. 70 år er nok!
Vi vil livet, miljøet, Jorden.

Danmark ud af NATO: Gå med Kommunisterne.dk

Februar 2019

Dyr efterregning for NATO-øvelsen

13 millioner foreløbigt fra ødelæggelser under Trident Juncture øvelsen

Af Betty F. Carlsson

Efterårets NATO øvelse i Norden, som blev afholdt i Norge med bidrag fra Danmark og Sverige, var en militær demonstration mod Rusland men blev også en demonstration af ødelæggelser. Øvelsen har medført en strøm af klager og erstatningskrav fra berørte borgere.

Indtil nu er der betalt godt 13 millioner kroner i erstat- ning for ødelagte marker og afgrøder samt veje. Mere end 100 klager er indkommet på grund af forurening.

Fortsat nye krav
Men der strømmer stadigt nye krav ind, så regningen kan endnu ikke endeligt opgøres. Det skriver den norske avis ”Nationen”, der har talt med chefen for skadearbejdet, den norske miljøofficer Mari- anne Bø, der oplyser, at skadetelefonen fortsat er åben.

Da sneen kom sent i år, blev mange skadesager behandlet før jul, fortsætter hun og beklager, de som må vente. Officeren understreger, at som udgangspunkt betaler Forsvaret 25% af erstatningen, mens hjemlandet
for de styrker, der har lavet skaderne, skal betale 75%.

Danmark deltog aktivt i øvelsen, og vi må konstatere, at det på mange måder både er dyrt og ødelæggende at spille med de militære muskler.

December 2018

Østersøen – Et Fredens Hav

Markeringen af 100 året for novemberrevolutionen i 1918, som startede med de røde matrosers oprør i Kiel den 3. november, var blandt andet en fredskonference i byen, som KPiD deltog i. Konferencen vedtog nedenstående udtalelse: “Vi kommunistiske partier
fra Polen, Sverige, Danmark og Tyskland hæver fanen for fred og international forståelse med vor deltagelse i konferencen Østersøen – Fredens Hav”, hvortil også de kommunistiske partier fra Den russiske Føderation og Finland har bidraget med deres indlæg.
Østersøen er et hav, der har tjent til handel og udveksling mellem forskellige nationer, siden menneskene slog sig ned ved Østersøen. Dette hav skal ikke være scene for militær aggression og militærøvelser.
Vi fordømmer NATOøvelsen ”Trident Juncture” – som fandt sted for få dage siden i Nordsøen og ”Northern Coast 2018”, som snart
vil finde sted i Østersøen. Sverige og Finland, som ikke er medlemmer af NATO, skal gradvis introduceres til NATO gennem deres deltagelse i militærøvelser. Vi viser solidaritet med de svenske og finske kommunistiske partiers kamp og med fredsbevægelsen
i disse lande mod medlemskabet af NATO.
Disse flådeøvelser falder i tråd med NATOs østlige udvidelse ind i de baltiske stater og det meste af Østeuropa, som har fundet sted i årevis. Den russiske Føderation, hvis militærbudget kun udgør en 17. del af NATO-staternes våbenbudgetter, er fjenden, uanset landets sociale system. Den skal presses og skubbes ind i et nyt våbenkapløb. Truslen er reel for dette land, der som en del af
USSR bar de største byrder i bekæmpelsen af fascismen i 1941 – 1945, og som Europas folk skylder deres frihed fra fascismen.
EU deltager i krigsforberedelserne ved i 2017 at have iværksat ”Permanent Structural Cooperation” (PESCO), som 25 ud af 28 EU-medlemslande, inklusive alle EU’s baltiske stater undtagen Danmark, tilhører, og som skal tjene som EU´s løftestang for militære
interventioner.
NATO’s og EU’s aggressioner går hånd i hånd med elimineringen af potentiel modstand i Den russiske Føderations nabolande, hvor
kommunistiske partier forbydes eller står til at blive forbudte. Vi fordømmer nationalisme og en ny fascisme og enhver omskrivning af socialismens historie.”

Som kommunistiske partier fra lande, der omkranser Østersøen, kræver vi:
– Stop aggressionerne mod Den russiske Føderation
– Stop NATO-manøvrerne i Østersøen –
Gør Østersøen til et Fredens Hav
– Genindførelse af politiske rettigheder for kommunisterne i Polen, Ukraine og de baltiske stater.

November 2018

Dødens købmænd mødtes

Våbenindustriens lobby-organisation, FAD mødtes i Industriens Hus fredag den 26. oktober for at diskutere oprettelsen af et samlet militær-teknologisk forskningscenter under finansloven.

Lobbyen, der nu består af 84 forskellige industrier, som beskæftiger sig med og producerer militært isen- kram, ønsker med dette forskningscenter at få del i de cirka 50 milliarder, som EU’s ”Forsvars Fond” har afsat til formålet.

Aalborg Universitet er allerede i dag langt fremme, når det gælder om at samarbejde med våbenindustrien. Universitetet har oprettet et militært center, AAU Defence, for at koordinere samarbejdet. Og til januar sender Aalborg Universitet to studerende til Lockheed Martins kampfly- fabrik i USA.

Lugter profit
Der oprustes til krig i Europa og krigens købmænd lugter profit. Samtidig ser vi overalt i EU, at vores fælles penge bliver stjålet for næsen af os. Prisen er nedskæringer i vores velfærd. Nu må denne sindssyge prioritering stoppe. Vi ønsker at forskning skal være for liv og ikke død. Det er spild af uddannelses- viden.
Mere end 800 forskere og akademikere fra 19 EU-lande opfordrer EU til at droppe planerne om at øge støtten til forskning i våben og andet militært materiel. EU og de europæiske regeringer bør koncentrere sig om at stoppe årsagerne til verdens konflikter i
stedet for at udløse et våbenkapløb. Forsknings pengene tages fra den almene forskning.

Kommunistisk Parti i Danmark

Danmark bliver bombemål i krig

Danmark er blevet udvalgt til det sted, hvor NATO-tropperne samles i tilfælde af krig mod Rusland

På NATO topmødet blev der truffet beslutninger, der sætter Danmark og de øvrige nordiske lande i centrum, hvis det lykkes NATO og EU at provokere Rusland til krig.
En fuldt udstyret hær på 4.000 soldater er oprettet med henblik på stationering i de
baltiske lande, og der bliver oprettet en mobiliseringsstyrke på 2.000 soldater med
ansvar for logistik.
Danmark har opsendt en satellit med ansvar for overvågning af skibs- og flytrafik i Arktis, og fra i år bliver danske soldater udstationeret permanent i Estland og Litauen.

Østersøen militariseres
Danmarks forsvarsforlig 2018–2023 er rettet ind til oprustning relateret til Østersøen, Baltikum og Rusland.
Militærbudgettet skal øges med 20% eller 12,3 milliarder de næste seks år. Købet af F-35 fly er en del af dette. Danske fregatter bliver udstyret med raketter og radarudstyr, og på længere sigt måske også atombærende krydsermissiler. Droner bliver genindført
som våben.
Kursen mod en storkrig er lagt.

Danmarks EU-undtagelse omgås
EU har besluttet at oprette et permanent samarbejde på forsvarsområdet (PESCO). Her skal man i fællesskab udvikle forsvarskapacitet ved at investere i et fælles projekt. Landene forpligter sig til oprustning. PESCO bidrager i høj grad til militariseringen af EU. 25 lande inkl. Sverige og Finland deltager, på trods af, at de ikke er medlem af NATO, men de er medlem af EU.
Danmark har ved en folkeafstemning undtaget Danmark fra EU’s militære samarbejde, men medlemskabet af NATO gør, at vi er med i PESCO. Norge er ikke medlem af EU, men af NATO.
I dette samarbejde indgår, at hvert medlemsland skal komme med egne forslag til samarbejdet.

Vær aktiv mod krig
I efteråret gennemføres krigsøvelsen Trident Juncture i Norge med 40.000 soldater fra
30 lande, 10.000 køretøjer, 70 krigsskibe og 140 fly. Men der mobiliseres også til protest for at forhindre kursen mod en storkrig. Det er i 11. time. Gør noget for reden inden det er for sent.
Bliv aktiv for fred.
-bfc

FIR

Kommunistisk Parti i Danmark støtter aktivt enhver bevægelse og initiativ for fred, mod krig og militarisme, i Danmark så vel som internationalt.

Link Verdensfredsrådet (World Peace Council) www.wpc-in.org

Link Danske fredsbevægelser www.nejtilkrig.dk

Fascisme, racisme og nynazisme i dagens Danmark

Af Bodil Enoch

Skræmmende, at det nu er kommet dertil, at vi ser de ultra-højreradikale demonstrere i Københavns gader.

Den 10. maj 2014 forsøgte en fascistisk nynazistisk gruppering, Danmarks Nationale Front, at gennemføre en demonstration i det centrale København under mottoet: ”Ingen moskeer i København”. Da det blev kendt, at de havde fået tilladelse til at gennemføre demonstrationen – først på Rådhuspladsen, men senere ændret til Christiansborgs slotsplads – gik en række antifascistiske organisationer i gang med at søge om tilladelse til moddemonstrationer. Dette blev afvist af politiet. Det endte med, at Racismefri By fik tilladelse til at holde demonstration på Axeltorv på betingelse af, at den var forbi inden nazisternes møde på Christiansborg. Det viste sig, at nazisterne ikke kunne mønstre mere end knap 40 deltagere, men politiet var mødt talstærkt op med betjente, hunde og skovvogne. Politiet greb hårdhændet ind over for de demonstranter, som forsøgte at forhindre nazisternes møde. Der blev uddelt knippelslag i stor stil, og alle blev anholdt, uden sigtelse, men frigivet efter registrering, på nær 10-15 fra DNF, som blev fængslet. Mens DNF forsøgte at holde slotspladsen, dukkede to andre fascistiske grupper op, uanmeldt: Right Wings fra Kalundborgegnen og Danish Defence League, på henholdsvis Højbro Plads og ved Holmens Kirke. Det var dog ikke nok til at få overtaget, og deres fremstød blev hurtigt stoppet. Senere på dagen blev den ene grupperings medlemmer arresteret efter at have raseret en togvogn på vej hjem – flere af dem for ulovlig våbenbesiddelse.

Det er skræmmende, at det nu er kommet dertil, at vi ser de ultra-højreradikale demonstrere i Københavns gader. DNF arrangerede i 2012 en stor demonstration i Århus, men der var der også stor opbakning til moddemonstrationen fra hele landet. Det er på tide, at danskerne vågner af dvalen og får øjnene op for den fare, højredrejningen udgør ikke kun i Danmark, men også i resten af Europa, og især i Østeuropa ser man samme tendens. Det ligner i utrolig grad situationen i trediverne, hvor fascisme og nazisme voksede frem med utrolig hast og kraft, og vi kender alle resultatet. Hitler, Mussolini og Franco fik magt, som de havde agt, og 2. verdenskrigs rædsler sætter stadig dybe spor i Europas historie og i vores hverdag. Det siges, at den, der ikke kender historien, er tvunget til at genopleve den, så nu er det vigtigt, at vi husker historien og får øjnene op for de farer, der lurer, og som før vi ved af det kan bringe os ud i en situation, hvor vi med livet som indsats skal bekæmpe racisme, fascisme og nazisme igen. Solidariteten skal genskabes for at modvirke den stadig større ulighed i samfundet, og oplysning om højredrejningens farer skal spredes til alle grupper. Det er vigtigt, at ikke mindst de unge, som ikke har historien på rygraden, bliver aktive i den kamp.

Parolen er ”Ingen nazister i vore gader” og “Antifascisme er selvforsvar”. Det er ikke en politik, men en sund, menneskeværdig og humanistisk indstilling.

Nynazister 1

Nynazister_1

Nynazister 2

Nynazister_2

Nynazister 3

Nynazister_3

Oversigt over aktive grupper på den yderste højrefløj i Danmark:

Danmarks Nationale Front (DNF)

DNF blev startet i 2007 i kølvandet på lukningen af netværket Dansk Front og blev det nye samlingspunkt for aktivister i Nordsjælland og københavnsområdet. Gruppens primære aktiviteter består af klistermærkeopsætning, uddeling af løbesedler og afholdelse af sociale arrangementer. DNF deltager desuden ved demonstrationer arrangeret af den yderste højrefløj, og personer fra gruppen har stået bag angreb på venstreorienterede demonstrationer og enkeltpersoner. DNF arrangerer 10. maj 2014 en demonstration mod moskéer på Christiansborg Slotsplads. Dette bliver den første anmeldte demonstration af en nazistisk organisation siden 2. verdenskrig.

Danskernes Parti (DP)

DP blev stiftet i 2011 af en udbryder-fraktion fra Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB) med den unge nazist Daniel Carlsen i spidsen. Partiet har uden det store held forsøgt at slippe fri af sin nazistiske fortid, men det er alligevel lykkedes dem at få en del opmærksomhed og taletid i medierne. I efteråret 2013 stillede partiet op til kommunalvalget i fire regioner og seks byråd, uden dog at komme ind nogen af stederne.

Danish Defence League (DDL)

DDL har eksisteret siden 2010 og er dannet efter det engelske forbillede, English Defence League. DDL er en antimuslimsk gadebevægelse, som i 2012 stod bag den counter-jihad- demonstration i Aarhus, som samlede antimuslimer fra hele Europa og formentlig er den største af sin slags på den yderste højrefløj siden 2. verdenskrig.

Rightwings

Rightwings er en forholdsvis ny højrefløjgsgruppe fra Kalundborgområdet, som samler en flok unge mænd med fælles interesse for kampsport. Gruppen har bl.a. deltaget i demonstrationer planlagt af DDL og SIAD og i sociale arrangementer arrangeret for grupperinger på den yderste højrefløj.

Ultra White Pride

Ultra White Pride, i daglig tale White Pride eller WP, er en racistisk hooligan-gruppe fra Aarhus, som støtter fodboldklubben AGF. Gruppen har eksisteret siden 1994 og er kendt for sine angreb og overfald på byens venstrefløj, indvandrere og andre minoriteter.


Mindedemonstration for Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht

Den årlige fredsdemonstration i Berlin til socialisternes kirkegård i Friedrichsfelde fandt sted 12. januar.

I den store demonstration var der deltagere fra socialistiske bevægelser, fagbevægelsen og fredsgrupper samt fra de kommunistiske partier. Ud over Tysklands kommunistiske parti var bl.a. Tyrkiets kommunistiske parti og det græske og svenske kommunistparti repræsenteret.

Røde nelliker blev traditionen tro lagt ved mindesmærkerne i respekt for socialister og frihedskæmpere – og ved mindestenen for Rosa og Karl.

2014 er hundredåret for starten på 1. verdenskrig. Karl Liebknecht stemte som den eneste imod krigsbevillingerne i den tyske Rigsdag.

I 1914 fastslog Rosa Luxemburg, at de herskende klasser var årsag til at det drev mod katastrofe.

Tyskland var et klassisk eksempel i den forbindelse. Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht blev få år efter myrdet af reaktionen for deres overbevisning og kamp mod krig.

25 år senere startede 2. verdenskrig, da det nazistiske Hitler-Tyskland overfaldt Polen i september 1939 – og et folkemord startede.

Vi har heller ikke brug for katastrofer i dag, skriver det tyske kommunistparti i deres avis Unsere Zeit på demonstrationsdagen:

Vi har

 • ikke brug for militærinterventioner i Syrien, Mali, Iran – ingen steder.
 • ikke brug for soldater i Afghanistan eller andre steder.
 • ikke brug for dronemord og våbensalg.
 • ikke brug for spioner gennem NSA og andre hemmelige tjenester.
 • ikke brug for Nazis og deres i krisetider særligt farlige sociale demagogi.
 • ikke brug for racisme, antisemitisme og antimuslimsk propaganda.
 • ikke brug for en stadig voksende social nedbrydning og den deraf følgende nedværdigelse af millioner af mennesker.
 • ikke brug for beskyttelse af bankerne.

Vi demonstrerer fredeligt mod krige, for menneskelighed og internationalisme – for en solidarisk fredelig og socialt retfærdig verden.

HN


Rapport fra Sofia

Bodil Enoch

Formand for Horserød-Stutthof foreningen

Bodil    FIR

FIR International – paraplyorganisationen for fangeforeninger i Europa – afholdt sin 16. kongres i dagene 5. og 6. oktober 2013 i Bulgariens hovedstad Sofia. Lørdagen var helliget kongressen, og søndag formiddag var der rundtur i Sofia med besøg ved Dimitrovs grav og ved det hus, han boede i som barn.

At kongressen blev afholdt i Sofia, er lidt af en bedrift for de lokale antifascister, idet deres veteranorganisations medlemmer ikke anerkendes som frihedskæmpere mod nazismen under 2. verdenskrig. Bulgarien var dengang medlem af aksemagterne og samarbejdede med tyskerne, ligesom landet i øvrigt også gjorde under 1. verdenskrig. Bulgarien blev befriet af den røde hær 9. september 1944. Det afholder dem dog ikke fra at stable en flot og meget velbesøgt kongres på benene. Lørdag åbnede kongressen med deltagelse af ca. 100 lokale veteraner, den ældste var lige fyldt 103 år, og der blev uddelt både blomster og medaljer til præsidiet.

De 45 delegerede repræsenterede mere end 20 europæiske lande inklusive Israel, og det gennemgående tema var – ikke overraskende – højredrejningen i Europa. Især Østeuropa, de baltiske stater og landene på Balkan er hårdt ramt. Problemerne med nynazisme og fascisme kender vi mest fra Grækenland, men nok så interessant er, at i lande, som ligger meget tættere på, nemlig Estland, Letland og Litauen, findes en stærk bevægelse, som stadig hylder nazismen, og som bruger enhver lejlighed til at vise sig frem med afholdelse af marcher og fejring af diverse mærkedage fra 2. verdenskrigs tyske overherredømme.

FIR’s arbejde er i stigende grad præget af den politiske udvikling. Den økonomiske krise har samme virkning i dagens Europa som i 30’erne og danner sammen med den umiskendelige historieforfalskning grundlaget for fascismen, som vi ser blomstre fra Norge i nord til Israel i syd og fra Rusland i øst til Holland i vest. Den alvorlige situation kom også til udtryk i de mange resolutioner, som blev debatteret og vedtaget på kongressen, og her skal nævnes de vigtigste. Det blev vedtaget at opfordre det bulgarske parlament til at godkende veteraner fra modstandskampen under 2. verdenskrig som frihedskæmpere. FIR opfordrer ligeledes Ungarns regering til at finde – og retsforfølge – de nynazister (Jobbik’s), som for mere end et år siden ved et offentligt møde i Budapest overfaldt FIR’s præsident Wilmos Hanti (ungarer), så han måtte indlægges i en måned på hospitalet. Der er intet gjort i sagen. FIR opfordrer alle antifascistiske organisationer til at møde op i Riga i Letland den 16. marts 2014 og den 26. juli 2014 i Vaivara i Estland, hvor SS-veteraner fra flere europæiske lande og nyfascister mødes. Der er brug for massiv opbakning af de lokale aktivister. FIR-DK vil oplyse yderligere om arrangementerne senere.

De baltiske lande betragter SS-soldaterne som ”almindelige soldater” eller ”frihedskæmpere” og bruger SS-historien til at retfærdiggøre deres nationale identitet, minimere betydningen af den røde hærs indsats i krigen og chikanere de russiske mindretal i landene.

Den græske delegation opfordrede til at fordømme partiet ”Gyldent daggry”, hvis meritter vi ikke er uvidende om i kraft af de historier, der når ud til medierne. FIR opfordrer den græske regering til at forbyde organisationen, ligesom EU og dets institutioner opfordres til at standse de økonomiske sanktioner mod den græske befolkning og befolkninger i andre sydeuropæiske lande, idet disse sanktioner er med til at understøtte højredrejningen i mange europæiske lande. Grækerne venter i øvrigt stadig på tilbagebetaling af de ”krigslån”, tyskerne fik i tiden op til 2. verdenskrig. Tyskerne synes ikke, de skal betales tilbage, idet Grækenland jo samarbejdede med Tyskland. Egentlig burde Grækenland snarere betale Tyskland erstatning for den græske modstandsbevægelses sabotager m.v. under krigen. Grotesk, men vi har før set, at Tyskland har meget svært ved at komme til lommerne, når det gælder krigserstatninger. Lånene ville i dagens mønt svare til 2,7 mia. euro.

Vi nærmer os 70-året for afslutningen på 2. verdenskrig, som markeres den 8. maj 2015. De russiske veteraner har tilbudt FIR International at være værter for fejringen. For at oplyse medlemslandenes befolkninger om krigen, nazismen og fascismen startede et ”fakkeltog” i Sofia. FIR-faklen skal gå på omgang fra land til land, og de lokale organisationer påtager sig at gøre alt for at viderebringe FIR’s motto: FIR’s Fakkel – mod 70-års dagen for sejren – ambassadører for fred.

Lad os sige NEJ til nutidens nyfascisme! Fascisme er ikke en holdning, men en forbrydelse mod menneskeheden.


Resolutions of the WPC on the unexploded ordnances (UXOs) still kill people in Laos

Parallel with the Vietnam War, the USA waged an undeclared war in Laos in the 1960s and 1970s. They dropped three million tons of bombs on the Lao territory. At that time, the population of Laos was three million that makes Laos the most heavily bombed country, per capita, in history. Based on two airfields in Thailand, fleets of B-52s take off daily for bombing missions on Laos. They thus conducted some 580 000 missions over Laos. On their way back after accomplishing their missions, as they are not allowed to land with bombs on board, they just drop remaining bombs at random on Lao territory. But 30% of the cluster munitions, locally called “bombers” failed to detonate, so out of the 270million “bombers” dropped onto Laos, 80 million unexploded ordnances remain in Laos after the war.

Over 50,000 people have been killed or injured as a result of UXO accidents in the period between 1964 and 2008.  Specialists say it would need centuries to rid Laos of UXOs. The World Peace Council expresses solidarity with and support to the victims of unexploded ordnances in Laos, demanding the compensation and assumption of responsibility from US side.

The WPC Assembly 22nd July 2012 Kathmandu/Nepal

Resolution in solidarity with the people of Palestine

The Assembly of the World Peace Council, held in Kathmandu/Nepal reaffirms its solidarity with the struggle of Palestinian people for its just cause and for the ned of the occupation of the Palestinian lands.

The delegates of the Assembly condemn the Israeli policy backed by the USA,in complicity with the EU which is continuing the occupation, building settlements, the separation wall, demolishing housing, invasions and arresting Palestinians, continuing the unjust blockade of Gaza strip and holding thousands of Palestinians in Israeli jails.

The WPC expresses its support, and demands the end of Israeli occupation of Palestinian territories, establishing an independent Palestinian state within the borders of June 4th 1967 with East Jerusalem as its capital, solving the issue of Palestinian refugees on the basis of the resolution 194 of UN. The WPC demands the immediate release of the Palestinian prisoners from Israeli jails.

The WPC also supports the Palestinian demand for the admissions of Palestine as a full member of the UN.

The WPC Assembly 22nd July 2012 Kathmandu/Nepal

Resolution of the WPC assembly on Iran (edited)

The WPC expresses its categorical rejection of the imperialist plans of the USA, EU and NATO to attack Iran under any pretext and in particular regarding the nuclear program of that country.

The people of Iran are solely responsible to decide upon the future and the leadership of that country without any political and military interference.

The WPC expresses its solidarity with all progressive and peace-loving forces in Iran that are committed to the struggle for peace and are resisting imperialism. The Assembly expresses its militant solidarity with the working people of Iran in their complex struggle for peace, social progress and a decent life, and in addition expresses its support for the struggle for their democratic and people’s rights.

We reject the harsh economic sanctions against Iran, which are having its people as their victim.

We call upon the peoples of the world to be vigilant about the war plans of imperialism in the coming period.

The WPC Assembly 22nd July 2012 Kathmandu/Nepal

RESOLUTION OF THE WPC FOR ESTABLISHMENT OF A NUCLEARFREE ZONE IN THE MIDDLE EAST

Whereas the international Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) calls for both liquidation of their nuclear weapons by nuclear states and discouraging of non-nuclear states from obtaining or developing nuclear weapons;

Whereas, the United Nations General Assembly has called for the convening of a Conference in Helsinki, Finland in December, 2012 for the establishment of a Nuclear-Free Zone in the Middle East; and further

Whereas other regions of the world, including Latin America and Africa, have already been recognized as Nuclear-Free Zones; and further

Whereas the reported military build-up in the region by the United States is only increasing tensions in the Middle East, thus threatening peace and security of all nations in the region and the world; and further

Whereas, the establishment of a Middle East Nuclear Free Zone, under the supervision of the International Atomic Energy Agency, would eliminate processing, refining, manufacturing and

possession of ALL nuclear weapons in the Middle East;

Therefore, the Assembly of the World Peace Council demands the abolition of all Nuclear weapons deployed in the Middle East and its recognition as Nuclear Free Zone along with our opposition to the imperialist war plans in the region whether through conventional or nuclear weapons arsenal, which are deployed on land or on war ships and planes.

The WPC Assembly July 22, 2012 Kathmandu/Nepal

The World Peace Council Assembly took place and concluded successfully from July 20-22,2012 in Kathmandu, hosted by the Nepal Peace and Solidarity Council.

The new 40 member Executive Committee elected on 22nd July at its first session as President the Brazilian Center for the Solidarity of the Peoples and the Struggle for Peace (CEBRAPAZ) and as the General Secretary the Greek Committee for International Détente and Peace (EEDYE). The President of WPC is Mrs. Socorro Gomes, the General Secretary Mr. Thanassis Pafilis and the Executive Secretary Mr. Iraklis Tsavdaridis, coming from the host Organization of the head-office of the WPC.

The new 40 member Executive Committee has the following composition.

Executive Committee WPC (elected on 22nd July 2012 in Kathmandu

(In bold letters the members of Secretariat, the regional coordinators underlined)

1. MOVPAZ Cuba

2. CEBRAPAZ Brazil

3. PEACE COUNCIL USA

4. MOMPASSOL Argentina

5. MOMPADE Mexico

6. Canadian Peace Congress

7. Union of Journalists for Peace Dominican Republic

8. CONADESOPAZ of Panama

9. COSI Venezuela

10. CPPC Portugal

11. EEDYE Greece

12. Peace Council Cyprus

13. Peace Council of Germany

14. Peace Association of Turkey

15. Czech Peace Movement

16. CEDESPAZ Spain

17. INTAL Belgium

18. Movement de la Paix France

19. Danish Peace Council

20. Palestinian Committee for Peace and Solidarity

21. National Peace Council of Syria

22. Egyptian Peace Committee

23. Jordanian Peace Council

24. Association for the defense of Peace, Solidarity and Democracy Iran

25. Peace Committee of Israel

26. Congo Peace Committee (acting coordinator till the regional meeting)

27. South African Peace Initiative

28. Angolan League for the Friendship with the Peoples

29. Senegal Peace Committee

30. Peace Committee of DR Congo

31. Peace Committee of Madagascar

32. All India Peace and Solidarity Organization

33. Nepal Peace and Solidarity Council

34. Japan Peace Committee

35. Vietnam Peace Committee

36. Union of Friendship and Peace of Mongolia

37. Bangladesh Peace Council

38. Korean National Peace Committee of DPR Korea

39. Laos Peace and Solidarity Committee

40. Philippines Peace and Solidarity Committee

The Assembly approved a Political Declaration and several other solidarity resolutions which will be published in the coming days.

WPC Assembly resolution of solidarity with the Socialist Cuba

The Assembly of the World Peace Council, held in Kathmandu/Nepal reaffirms its profound solidarity with the Socialist Cuba, its people and revolution.

The delegates of the Assembly condemn the criminal economical blockade imposed by the USA on Cuba which is aiming on the punishment of the Cuban people for defending its achievements and their right to decide sovereignty about their future.

The WPC expresses its support and demands the release of the five Cuban political prisoners from the US jails, in which they are being held unjustly. We denounce likewise the “Common Position” of the European Union which is aiming in the interference in the domestic affairs of Cuba.

The Assembly of the WPC denounces once more the USA for their military base of Guantanamo on Cuban soil and demands the closure of the concentration camp and the removal of the entire basis.

The Assembly of the WPC 22 July 2012 Kathmandu

Resolution of the WPC Assembly on Iran

The WPC expresses its categorical rejection to the imperialist plans of USA,EU and NATO to attack Iran under any pretext and in particular with the one of the Nuclear program of the country.

The people of Iran are the sole to decide upon their future and leadership of the country without any political and military interference.

The WPC expresses its solidarity with all progressive and peace loving forces in Iran which are committeed to the struggle for peace and are resisting imperialism. The Assembly expresses its militant solidarity with the working people of Iran in their complex struggle for peace, social progress and decent life expressing also its support to their democratic and people’s rights.

We call upon the peoples of the world to be vigilant for the war plans of imperialism in the coming period.

22nd July 2012 the Assembly of WPC Kathmandu/Nepal

Resolution on solidarity with the victims of Agent Orange in Vietnam

Katmandu, Nepal, July 22, 2012

Considering the Resolution passed in on October 24, 2009 by the Executive Committee of the World Peace Council, declaring the 10th August as the day of solidarity with the Vietnamese victims of Agent Orange/dioxin and calling upon all World Peace Council members and the entire world peace movement to undertake initiatives in support of their struggle for justice;

Recalling the strong appeal and commitment of the Second International Conference of Victims of Agent Orange held in Hanoi on August 8-9,/2012, and signed by the World Peace Council President, to build greater solidarity and intensify international efforts to support victims of Agent Orange in Vietnam;

Recognizing that the victims of Agent Orange in Vietnam are still subject to injustice as a result of the actions of those perpetrators who still remain outside the law and still have taken very little action to fulfill their responsibility to their victims;

Feeling great urgency to act immediately because many Agent Orange victims suffer daily torment and pain and their lifetimes are coming to an end;

Emphasizing that international public opinion for the rights of victims of Agent Orange to life and peace, especially that of the various human rights organizations and of the United Nations, has yet to be fully and effectively realized;

Now, therefore, the World Peace Council Congress hereby declares:

1.That all of humanity, all governments, organizations and individuals, whatever their social or political position, should take immediate, resolute and concrete action to support all victims of Agent Orange, particularly Vietnamese Agent Orange victims. In every country and region, those who believe in peace and justice should organize and develop specific programs for mobilizing material resources to help the victims and raise their voices in every way possible in support of the struggle of Vietnamese Agent Orange victims for justice.

2. That the responsibility of the United States government and chemical companies in solving the Agent Orange problem in Vietnam remains unfulfilled and that all of humanity must call upon those responsible for the suffering of the victims of Agent Orange to take responsibility and compensate their victims.

3. That we pledge to organize and activate members of the World Peace Council to implement the 2009 resolution of the Executive Committee in making August 10th a united and annual focus for concerted and ongoing activity to support the victims of Agent Orange in Vietnam, working together with all organizations and individuals to build a strong international movement which can finally, 51 years after the first use of Agent Orange in Vietnam, win justice for those who have suffered so much!

WPC Assembly resolution on Syria

After considering the developments of the situation in Syria, the WPC Assembly convened in Kathmandu/ Nepal 20 – 22 July 2012, reaffirms its strong solidarity with the Syrian people in confronting the harsh imperialist attack that is aiming at changing the geostrategic map of the region in order to speed its hegemony on it.

We express our support to the just and genuine demands of the Syrian people in enhancing democracy and social and economic changes in a way that serve their interests within the framework of its territorial integrity and sovereignty. At the same time, the WPC Assembly condemns in the strongest terms this imperialist interference taking place in all forms and by all means, and calls upon all anti-imperialist, progressive and peace loving forces to work on:

Confronting and disclosing the continuous misleading media campaign which is being organized by the imperialist media empires to distort and reverse the facts in Syria.

 • Escalating the pressure on the EU and US imperialist governments and their allies from the reactionary regimes in the region in order to stop weapon supplying, financial funding of their proxy the so called ´´Free Syrian Army´´ and other mercenary groups which are carrying out terrorist acts in Syria.
 • Working on lifting and abolishing all kinds of unjust economic sanctions imposed by the imperialist states and reactionary Arab and Turkish regimes against the Syrian people.
 • Increase the struggle in order to confront the political imperialist pressures that are exerted on Syria inside the international institutions and organizations, and work on supporting the comprehensive national dialogue among Syrians themselves to come out of this crisis and become the masters of their future.

Kathmandu/ Nepal 22/07/2012

WPC Resolution on Trial of International Crimes of 1971 in Bangladesh

The Assembly of the WPC, meeting in Kathmandu/Nepal, expresses its support to the trial of the war criminals of Bangladesh Liberation war of 1971. It ardently desires to see the rapid conclusion of the trial and punishment of the perpetrator of genocide, murder, arson, rape, plunder, forced religious conversions and other international crimes against humanity, which took place during the Liberation War of Bangladesh in 1971. The trial of the perpetrators of these criminal activities is proceeding now in Bangladesh in the International Crimes Tribunal, which has been constituted in full accordance with constitutional and legal process.

The WPC Assembly strongly condemns the conspiratorial attempts by imperialism, reactionary communal rulers of the Middle East and Pakistan, fundamentalist terrorist forces etc, to bring about the miscarriage of justice and thwart due process law.

The Assembly expresses its solidarity with the people of Bangladesh in their efforts to complete the trial and punish the criminals who had murdered 3 million people and carried on other crimes against the people of their country in 1971.

The WPC Assembly 22nd July 2012, Kathmandu/Nepal