Udtalelse fra KPiD’s 12. kongres maj 2018

Sammenhold er styrke – solidaritet er våbnet!

Alle tilkæmpede forbedringer og rettigheder på det offentlige og private arbejdsmarked er under konstant angreb! Kampen mod forringelser og retten til en kollektiv overenskomst har overtaget kampen for forbedringer af vores arbejdsliv. Mens profitten stiger gennem overskud og skattelettelser – stiger arbejdstempoet, antallet af løsarbejdere og gratis arbejdskraft.

Arbejdsglæden er for længst erstattet af utryghed, nedslidning, angst og sygdom. Gennem årtier har ”salamimetoden” lykkedes at adskille de forskellige ramte faggrupper. Men årets overenskomstkamp viste at bunden er nået – alle kører på akut­ beredskab på fuldtid. Danmarks arbejdere på tværs af fag fandt værdien i solidaritet og sammenhold og forhindrede moderniseringsstyrelsens drabsforsøg på den kollektive velfærd.

Det sammenhold skal udbygges og dyrkes. Erfaringerne er værdifulde og viser sammenhæng og afhængighed mellem vores forskellige fag, og hvad fælles kamp fremover kan ændre.

Fagbevægelsen har fået foræret en gave: aktive og bevidste medlemmer, som nu kender betydningen af at være organiseret i en fagforening! Brug den!

Kravene er mange og opgaverne store. Kommunisterne vil fastholde kravene i den kommende tid:

  • Varsles der lockout på de offentlige områder – skal de sparede penge blive og bruges på området!
  • Fjern EU loven om licitation – det dumper løn og arbejdsfor­
  • Afvisning af Euro Plus pagten og dens angreb på retten til kollektiv overenskomst!
  • 30 timers
  • Lønstigninger skal udregnes i kroner – ikke i procenter, så lavtlønnede bliver løftet.
  • Private og offentlige ansattes kamp er en fælles kamp for bedre kollektiv velfærd.

Kommunistisk Parti i Danmark 11. kongres 2015

Krig, krig og atter krig

Det tidligere nogenlunde fredelige lille Danmark har i de senere år vist sig som en krigsgal nation, der straks kommer og blander sig, når USA, NATO eller EU beder om det. Jugoslavien 1992, Kosovo 1999, Afghanistan 2001, Irak 2003, Libyen 2011, Irak igen 2014. I disse år indledte Danmark krigsførelse langt hjemmefra. Hertil kommer danske ’våbenhjælp’ mv. adskillige andre steder. Resultaterne kendes desværre ikke i detaljer: Hvor mange civile har dansk militær dræbt eller lemlæstet? Hvor mange børn er det gået ud over? Hvor mange lider af sult og nød pga. krigshandlinger, som Danmark har været aktiv i? Det får vi aldrig at vide.

Senest ser vi de mange tusinde flygtninge, der drukner i Middelhavet på flugt fra undertrykkelse i Libyen. Her var Danmark i front for at myrde Libyens leder, Muammar Gadaffi. Resultatet blev en total opsplitning af det ellers fredelige Libyen med store flygtningestrømme som resultat. Tilsvarende er set i Irak, hvor krigen mod Saddam Hussein førte til totalt kaos i et tidligere ret stabilt land. Her er over 200.000 indbyggere blevet dræbt som resultat af krigsførelse og landets opsplitning i klanområder som resultat af bl.a. Danmarks krigsrolle.

Den såkaldte krig mod terror, som Danmark deltager i, har samtidig medført stærkt forøget kontrol og overvågning af Danmarks befolkning, således at demokratiske rettigheder bliver undertrykt i vores eget land.

Danmarks aggressive udenrigsminister er forrest i kampagnerne, der har til hensigt at inddæmme Rusland ved at optage flere og flere nabolande i NATO og ved at foretage oprustning langs Ruslands grænser. Denne politik er kun med til yderligere at øge usikkerheden og krigsfaren også i vores del af verdenen.

Kommunisterne er modstandere af dette krigshysteri. Vi ønsker, at Danmark løsriver sig fra NATO og EU og fremover fører en fredspolitik i FN og overalt, hvor vi kan komme til orde. 

Krig er foragt for liv – fred er at skabe

Du kan hente udtalelsen her


Kommunistisk Parti i Danmarks 11. kongres 23-25. maj 2015

Udtalelse om Cuba

En sejr blev bragt i hus da de sidste tre af de fem cubanske antiterrorister d. 17. december 2014 kom hjem til Cuba. 16 års fængsel i USA for at afsløre terrorplaner rettet mod Cuba. Det enorme pres fra den internationale solidaritet måtte Obama og USA bøje sig og give efter overfor.

Den kolossale energi fra alverdens lande, der blev udvist i kampen for frigivelsen af de fem, skal nu forsættes i kampen for at få fjernet den umenneskelige økonomiske og finansielle blokade mod Cuba. Blokaden har kostet Cuba over 1000 milliarder kroner gennem de mere end 50 år.

Obama har åbnet op og slår fast, at blokaden mod Cuba ikke har medført det, som var hensigten: nemlig at knække Castro-styret i Cuba, og han påpeger, at USA er isoleret med sin blokade: ”ingen andre lande har støttet disse sanktioner”, sagde præsidenten. Det er en reference til at USA’s blokade de seneste 20 år næsten enstemmigt er blevet fordømt i FN’s generalforsamling. I 2014 med 188 stemmer mod blokaden og to for – nemlig Israel og USA selv!

Nogle ting kan Obama iværksætte med såkaldte dekreter, men blokaden mod Cuba er lovfæstet, så det kræver vedtagelser i Kongressens to kamre at hæve blokaden som sådan. I Kongressen har Obamas politiske modstandere, Republikanerne, flertal i både Repræsentanternes Hus og i Senatet. Obama kan dog med sine dekreter ændre på den måde blokadelovene bliver håndhævet.

Obama og USA har løsladt de tre sidste af fem fængslede cubanske antiterrorister, har fjernet Cuba fra terrorlisten og er er i gang med at lempe og måske ophæve blokaden. Det er ikke fordi USA er blevet sympatisk indstillet over for Cuba og den socialistiske revolution! USA er i gang med at iværksætte en anden politik for at nå det samme mål som tidligere. USA ønsker fortsat at udrydde dette eksempel på at der er et alternativ til kapitalismen.

Det cubanske eksempel inspirerer i hele verden og mest i Latinamerika, hvor flertallet af regeringer i dag, sammen med Cuba, udvikler en antiimperialistisk enhed, med liv, udvikling og velfærd i Latinamerika som overordnet mål. Derfor:

  • VÆK MED USA´S BLOKADE!

  • FOR CUBA´S RET TIL SELVBESTEMMELSE!

  • LEVE DEN INTERNATIONALE SOLIDARITET!

Du kan hente udtalelsen her


Kommunistisk Parti i Danmark 11. kongres 2015

UD AF EU

EU forsætter med at udvikle sig til et udemokratisk Europa, hvor kun penge er bestemmende.

Finanskrisen, hvor spekulanter satte samfundets økonomi på spil, ud fra egne profitmæssige interesser, har krævet sine omkostninger hos befolkningerne, som har betalt Bankernes milliard-underskud.

Udviklingen til Europas forende stater forsætter. EU vil bestemme alt hvad der skal ske i de enkelte lande: social- og sundhedspolitikken, arbejdsmarkeds- og undervisningspolitikken.

Dette ud fra konceptet at alt skal gøres til en vare, hvor kapitalen skal have mulighed for at få profit.

De 4 danske undtagelser: Rets-, militære, økonomiske union og statsborgerskabet forsøges afskaffet. Hidtil har det retslige samarbejde foregået som et mellemstatsligt samarbejde. Men en beslutning fra Eurozone-landene har fjernet mulighederne for at Danmark kunne forsætte dette samarbejde.

De EU-ivrige politikere i det danske folketing har besluttet at rets-undtagelsen skal ændres til en tilvalgsordning. Det danske folketing kan fremover kunne tilslutte sig EU’s retspolitikken. En tilslutning er endegyldig og vil ikke kunne ændres af senere valgte politikere.

Påstanden om at Danmark vil blive et paradis for kriminelle, hvis vi ikke ophæver undtagelsen, er forkert.

Det er muligt at lave en aftale mellem Europol og Danmark, ligesom andre lande der står uden for EU. Denne mulighed vil de danske politikere ikke bruge.

Et nej er et skridt på vejen.

UD AF EU

Du kan hente udtalelsen her


Kommunistisk Parti i Danmark. 11. kongres 2015

Arbejdsmarkedet og fattigdom

Medlemskabet af det kapitalistiske EU har betydet en deregulering af arbejdsmarkedet. Ikke kun i Danmark men i hele Europa. Det kapitalistiske system har sat et total angreb ind mod alle arbejderklassens tilkæmpede rettigheder. Sociale, faglige og ikke mindst demokratiske rettigheder tilsidesættes. EU’s indre marked og arbejdskraftens frie bevægelighed har betydet at der importeres billig udenlandsk arbejdskraft i snart alle brancher. Dette har medført tab af faglige rettigheder, tab af arbejdspladser.

Fabrikker flyttes ved hjælp af EU’s struktur fonde og millioner af kroner til Øst Europa. Nogle endda til skattefrihed i helt op til 10 år. At staten, regionerne og kommunerne ikke er meget bedre ses ved indkøb, og ikke mindst med brugen af billig udenlandsk arbejdskraft på offentligt støttede byggerier som Metroen, Aarhus Havn, vejanlæg, de nye sygehuse m.m.

Danmark har underlagt sig EU’s service direktiv om udliciteringer og privatiseringer. Der skæres ned i hjemmeplejen, i ældresektoren, i daginstitutionerne. Siden 2008 er der forsvundet 35.000 offentlige arbejdspladser og 5,1 million SOSU timer. Stramninger og nedskæringer inden for sygehusvæsenet betyder alvorlige negative konsekvenser for arbejdsmiljøet for sygeplejesker, læger, SOSU’er og den øvrige behandlergruppe. Det betyder naturligvis, at der ikke kan sikres ordentlig behandling af patienterne. Regeringen og folketinget har forpligtet sig over for EU til at skære yderligere 12 milliarder af de offentlige budgetter frem mod 2020. Det vil betyde flere tab af arbejdspladser og flere forringelser på social og sundhedsområdet.

En konsekvens er også det statsstyrede løntrykkeri på det tredje arbejdsmarked for arbejdsløse i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, jobtræning i eget fag, kontanthjælpsmodtagere der udfører reelt arbejde, i alt omkring 100.000 der arbejder på denne måde uden sociale og faglige rettigheder. Vikar ansættelser er eksploderet og samlet svækker det trin for trin det sociale sikkerhedsnet. Samtidig svækker det fagbevægelsen. Arbejderklassen tvinges ud i arbejdsløshed, tvinges ud fattigdom, og det er det samme billede overalt i Europa, hvor hver fjerde EU borger nu lever under eller på fattigdomsgrænsen.

EU har taget magten og bestemmer vores social- og arbejdsmarkedsforhold. EU bruger det kapitalistiske systems verdens omspændende krise til med pagt efter pagt at afmonterer de sociale, faglige og demokratiske rettigheder for hele den europæiske arbejderklasse. Med nedskæringer og økonomiske stramninger undermineres arbejdsmarkedsforholdene i alle lande, og med kapitalens fire friheder og EU’s grænseoverskridende arbejdsmarked, tvinger man nu den desperate arbejderklasse rundt i hele Europa, for på den måde kynisk at undergrave de enkelte landes muligheder for at opretholde sociale og faglige rettigheder.

Dette kan kun forhindres hvis arbejderklassen finder sammen om at kæmpe for vores fælles interesser.

Styrk modstanden: UD AF EU

Du kan hente udtalelsen her