Kongres hilsner

Hilsen til Kommunistisk Parti i Danmarks 13. kongres


Kære kammerater
Jeg overbringer jer de hjerteligste kamphilsner fra partiledelse og medlemmer af Tysklands kommunistiske
Parti. Tak for indbydelsen til jeres kongres.
Vi takker jer endnu engang hjerteligt for jeres støtte sidste sommer, da vores status som politisk parti var truet. Den internationale støtte har været med til at denne fare blev afværget.
Af jeres meget interessante skriftlige beretning kan vi se, at vi på mange måder kæmper på de samme betingelser.
Det gælder nedbrydning af sociale og demokratiske rettigheder for arbejdende mennesker, sænkning af reallønnen, ikke betalbare boliger, privatisering inden for sundhed og uddannelse og meget mere.
Det gælder også kampen mod EU. Som jer er DKP også grundlæggende imod EU. Vi kræver at Tyskland træder ud af både EU og NATO.
Vi ser EU som et instrument for den tyske imperialisme – ikke kun økonomisk, men også med hensyn til militarisering. Alt dette har ikke ændret sig fra den tidligere politiske konstellation med socialdemokrater og kristendemokrater til konstellationen med socialdemokrater, Liberale og Grønne. Tværtimod. Når det angår
Krigsoptrapning er de grønne de største krigsophidsere. Desværre er også partiet Die Linke for en stor del ikke et virkeligt alternativ eller en opposition mere. Hvor de kommer i regering, bedriver de den samme nedskæringspolitik og hvad angår temaet krig og fred er konsekvente positioner mod NATO stadig sjældnere at finde.
Vi har også en fælles kampplads vedr. USA og NATOs krigspolitik – altså også den tyske såvel som den Danske regering. I årevis har NATO bedrevet en politik, der går ud på at indkredse Rusland og Kina. NATO er rykket stadig tættere på Ruslands grænser. Tropper fra Bundeswehr står i Baltikum ved den russiske grænse. Vores grundlæggende krav forbliver: Fred med Rusland og Kina, nedrustning i stedet for oprustning. Ud af NATO Vores parti har været aktiv med en kampagne om energipris-stop. Vi kræver et lovmæssigt stop for energipriser på niveau med sommeren 21 for private husholdninger og mindre erhvervsdrivende. Vi kræver forbud mod strømafbrydelse på grund af, at folk ikke kan betale. I et længere perspektiv kræver vi en offentlig energisektor under demokratisk kontrol. Offentlige ydelser må ikke tjene til profit. Under disse krav samler vi underskrifter og kammeraterne forsøger at bringe kravene frem i fagbevægelsen. På en partikongres i slutningen af maj online udførligt diskuteret den tilspidsede situation i Ukraine. I en sluterklæring analyserer vi den aggressive politik fra USA og NATOs side.
Vi fastslår, at USA og NATO har ansvaret for eskalering af krigen i Ukraine – og dermed også den tyske regering.
Der er ikke enighed i vores parti om Ruslands fremfærd udenfor Donbass er i overensstemmelse med Folkeretten. Det formulerede vi også i vores erklæring.
Vi er dog enige i DKP om, at støtten til Donbass også den militære er i overensstemmelse med Folkeretten og krigen der er en befrielseskrig.
I skolingsarbejdet har vi i vores grundorganisationer beskæftiget os med et tema om reaktionære dannelser- indskrænkninger af demokratiske og sociale rettigheder. Den herskende klasses ensretning af den samfundsmæssige diskussion
Hvor aktuelt det ser man nu, hvor man bliver diskrimineret, hvis man f.eks. udtrykker sig mod våbenleverancer til Ukraine.
Et andet tema er: opbygning af socialismen – helt konkret bliver der her knyttet en diskussion om Kina
Sidst i august holder vi Pressefest for vores avis Unsere Zeit.
Denne gang i Berlin fordi vores park i Dortmund, hvor festivalen har fundet sted i årtier, ikke er til disposition
Den internationale solidaritet, kampen for fred og socialisme, mod udbytning og krig vil igen være centrale temaer sammen med solidariteten med det socialistiske Cuba.
Derudover vil der være en diskussionsrunde om opbygning af socialismen med repræsentanter fra Cuba, Vietnam og Kina
Jeres parti har allerede fået en indbydelse og vi håber meget, at kunne byde jer velkommen i Rosa Luxemburg Plads i Berlin.
DKP Renate Koppe


Kære Kammerater
Irans Tudeh parti sender sine varmeste hilsner og internationalistisk solidaritet til repræsentanter, medlemmer, ledelse og tilhængere i forbindelse med afholdelsen af KPiDs 13. kongres. Vi er klar over vanskelighederne før afholdelsen og betingelserne, denne kongres afholdes under. Vores parti følger og forstår helt jeres kamp for at: Danmark bliver et land, der taler med fredens stemme ude i verden. I stedet for at afsætte penge til astronomiske militærudgifter (op til 18 mia. indtil nu) til en retfærdig løn, at sænke pensionsalderen eller genskabe et rimeligt dagpengesystem og Generelt at bevare og styrke velfærden. Jeres kamp for fred og nedrustning, symboliseret i kampen mod at ophæve Danmarks forsvarsforbehold i EU ved den kommende folkeafstemning, er beundringsværdig. Med den russiske militærinvasion af Ukraine og eskaleringen af konflikten imellem polariseringer i den globale kapitalisme for at omfordele markedet og erobre større andel, er der blevet skabt en bekymrende situation. De fortsatte politisk-økonomiske kriser i de magtfulde vestlige kapitalistiske lande, især i USA og Storbritannien, og magtovertagelse af de kræfter, som militarismen og intervention i andre lande har altid været øverst på listen over mulighederne for at sikre militærmonopolers interesser og imperialistiske magters globale overherredømme, er der mere end nogensinde behov for at kæmpe for fred og nedrustning. Kammerater Det herskende kapitalistiske stye i vores land med islamisk udseende har gennem de sidste fire årtier vist sig at være den grundlæggende barriere for opfyldelsen af det hårdtarbejdende folks krav og landets bevægelse hen mod social retfærdighed. Den dybt korrupte og undertrykkende struktur, der styrer vores hjemland, ”Velayate-Faqih”-regimets politiske system, er uforbederlig. Lederne af ”Velayate-Faqih”-regimet med Khamenei i spidsen er blevet meget erfarne i at fastholde deres religiøse og plyndrende styres position som gennem list og at lyve for folket om udenrigsanliggender. Den amerikanske regering er også kommet overens med lederen af Den Islamiske Republik Iran, når den har fundet det nødvendigt for at fremme sine makro- og strategiske politikker og vil fortsætte med at gøre det. Kammerater Til sidst finder vi det nødvendigt at takke jer, kammerater af Kommunistisk parti i Danmark, for jeres solidaritet. Vi har altid haft jeres støtte til de iranske arbejderes og hårdtarbejdendes kampe for overgangen af det nuværende diktatur og for fred, frihed, uafhængighed og social retfærdighed .Det vil vi aldrig glemme! Længe leve freden og socialismen Længe leve den internationale solidaritet Kammeratlige hilsner Irans TUDEH parti i Danmark Mazdak

Solidaritetshilsen fra Workers Party of Ireland til Kommunistisk Parti i Danmark.

Kære kammerater,
Workers Party of Ireland sender varme kammeratlige hilsener til Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) med de bedste ønsker, solidaritet og støtte til KPiD i anledning af dets kongres, der afholdes den 4.-6. juni 2022 i København under overskriften ”For fred og fremskridt – for arbejderklassen – for socialisme”.
Arbejdere arbejder hårdere, for lavere løn og under værre betingelser. Angrebene på arbejderes og deres familiers sociale og økonomiske forhold, fattiggørelsen af arbejdende mennesker, monopolernes voksende magt viser den umenneskelige politiske linje i EU og dets medlemslande, som yderligere manifesterer sig i dets vedvarende angreb på arbejderrettigheder, social beskyttelse, sundhed, uddannelse, offentlig beskæftigelse og offentlige tjenesteydelser. Dette har ramt arbejdende mennesker hårdt, mens det tjener til at øge og udvide kapitalistklassens magt.
Lige nu står arbejderklassen over hele Europa og andre steder overfor en af de værste kriser i leveomkostningerne i nyere tid, en, der vil få langvarige og meget alvorlige følger for helbred og velbefindende. Hurtigt stigende priser på fødevarer, brændstof, boliger, uddannelse og andre vigtige ting er ødelæggende for arbejderklassens levevilkår, da det gør det stadig mere umuligt for millioner af mennesker at få pengene til at slå til. Alle aspekter af livet er alvorligt påvirket.
Forslaget fra Danmarks udenrigsminister om støtte fra Folketinget til optagelsen af Sverige og Finland i NATO og den danske afstemning til fordel for deltagelse i EU’s fælles forsvarspolitik er en bekymrende og farlig udvikling. Også i Irland vokser truslen mod fred og neutralitet dag for dag. Den irske udenrigs- og forsvarsminister har udtalt, at irske tropper vil kunne deltage i en ny hurtig udrykningsstyrke som en del af EU’s langvarige militære stationeringer. Der har også været opfordringer til den irske regering til at udskifte triple lock-systemet med et system, der kræver en beslutning fra Europarådet, hvilket i virkeligheden ville lægge kontrollen over enhver udstationering af irske militærstyrker under EU og bevæge os mod en EU-hær.
Vi hylder KPiD’s kamp mod landets deltagelse i EU’s militære politik og NATO. At sikre freden er meget vigtigt i vor tid.
Udvidelse af imperialistiske blokke, USA’s imperialistiske aggression og voksende militarisering udgør reelle trusler mod freden og verdens folk. Den nuværende militære konflikt i Ukraine med alle krigens blodige og ødelæggende konsekvenser giver næring til en farlig udvikling for folk i Europa og i hele verden. Denne krig, der følger et langt og systematisk forsøg fra USA, NATO og EU på at fremme den økonomiske, politiske og militære omklamring af Rusland, er et resultat af de kapitalistiske magters voldsomme konkurrence for kontrol af landets markeder, råmaterialer og transport netværk. Ukraines og Ruslands arbejderklasser betaler prisen for konkurrencen mellem de imperialistiske blokke. Der er en alvorlig fare for en mere udbredt militær konfrontation med EU’s, NATO’s og USA’s larmende optrapning.
Kampen for fundamental forandring, indbefattet klimaændring, og socialistisk forvandling er fortsat bydende nødvendig og kræver et brud med det nuværende system for at få skabt en socialistisk verden, hvor arbejderklassen, hvis arbejdskraft er kilden til al rigdom i samfundet, kontrollerer sin egen fremtid.
Workers Party of Ireland hilser KPiD’s aktive og støtter. Vi ønsker Jer succes i jeres kongres’ arbejde og udviklingen af jeres arbejdsprogram. Vi ser frem til en fortsat styrkelse af forbindelserne mellem vore to partier. Vi er sikre på, at kongressens resultater vil styrke og konsolidere KPiD og dets organisation og fremme kampen for arbejdernes og folkets magt, for omstyrtelsen af kapitalismen og opbygningen af det ny socialistisk-kommunistiske samfund.
Længe leve den proletariske solidaritet!
Længe leve Marxismen-Leninismen!
For arbejdermagt og socialisme!

Med oprigtige kommunistiske hilsener,
Ted Tynan, Formand
Gerry Grainger, International Sekretær
Workers Party of Ireland


Kære Kammerater

Cubas kommunistiske parti sender en broderlig hilsen til vores kammerater i Kommunistisk Parti i Danmark i forbindelse med afholdelsen af jeres kongres og vi ønsker jer succes med jeres arbejde.

Siden begyndelsen af det 21. århundrede har de kommunistiske partier stået overfor store udfordringer som en konsekvens af den verdensomspændende kapitalistiske krise der har sat verdensfreden og stabiliteten i fare, forværrer den sociale ulighed og truer menneskets eksistens på planeten.

I dette komplekse scenarie senarie, står Cuba overfor følgerne af USA’s yderligere stramningerne af den kriminelle økonomiske, handelsmæssige og finansielle blokade, indført af Trump administrationen med 243 flere måder for at kvæle den cubanske økonomi, der selv under Covid 19 pandemien, fortsætter under Joe Biden. På trods af det overlever Cuba på en kreativ måde, uden at opgive sin økonomiske og sociale udvikling og styrker enheden i mangfoldighed og enighed som et udtryk for vores ægte deltagelsesdemokrati.

Foran alle imperialisternes trusler og aggressioner, stadfæster det cubanske folk deres beslutsomhed om at fortsat at bevare national uafhængighed og suverænitet og gøre fremskridt i opbygningen af et socialistisk, velstående og bæredygtigt samfund.

Vi vil udtrykke vores beslutning om forsat at styrke broderskabet, samarbejdet og de historiske relationer mellem vores partier .

Gode kammerater
Vi ønsker jer held og lykke med jeres kongress. Vi værdsætter de gode relationer mellem vores partier højt og vil gerne videreudvikle dem.
Vi er opmærksomme på, at der bor og arbejder en del græske immigranter, herunder kommunister, her i Danmar.k, og vi mener, at en fælles indsats for arbejderklassens interesser er vigtig, og at den skal ydes i konfrontation med kapitalen, den borgerlige stat, de borgerlige regeringers anti-folkelige politik, og de imperialistiske alliancer, NATO og EU.
Vi kæmper under komplicerede og vanskelige forhold, som kræver en yderligere indsats for at styrke vores partiers bånd til arbejderklassen og den brede befolkning , ungdommen og alle de sociale kræfter, der er under angreb fra kapitalen, så vi gennem den daglig ideologiske, politiske og organiserede kamp kan samle de kræfter, der kæmper imod monopoler og kapitalisme og for det nye socialistiske samfund.

Gode kammerater,
Lad os i anledningen af jeres kongres, der afholdes i en krigstid, fokusere på nogle tanker, der relaterer til den imperialistiske krig i Ukraine, og på den måde bidrage til den debat, der finder sted inden for den kommunistiske bevægelse.
Vi vil særligt gøre opmærksom på, de ubærlige konsekvenser af kontrarevolutionen og den kapitalistiske genopretning, der førte til, at både det russiske og det ukrainske folk, der ellers i årtier har levet harmonisk, og som under vanskelige forhold har opbygget socialismen under den sovjetiske multinationale stat, i dag slår hinanden ihjel i monopolernes interesse.
Både de ukrainske og de russiske regeringer har et stort ansvar for kontrarevolutionen, antikommunismen, bagvaskelsen af Sovjetunionen og socialismen og forsøget på at bagvaske Lenin og bolsjevikkerne.
Formelt begyndte krigen, som i dag er i sin fjerde måned, med den uacceptable russiske invasion, men ilden har ulmet lige siden 2014, da USA, NATO og EU gennemførte et kup med det formål at indføre en pro-atlantisk regering i Ukraine, og lige siden har der været en eskalering af den imperialistiske rivalisering om kontrol over energi og transportruter og indflydelsessfærer i den bredere region .
Den krig, vi ser i dag i monopolkapitalismens og imperialismens tidsalder, ledes af borgerklassen imod befolkningerne. Den er imperialistisk og uretfærdig på begge sider. En hvilken som helst anden forklaring har alene til formål at sløre denne afgørende konklusion og retfærdiggøre i begge siders engagement i den imperialistiske krig.
Vi afviser de euro-atlantiske myter, der forsøger at retfærdiggøre deltagelse i krigen ved at forsvare “demokratiet” og den såkaldte “frie verden”. Målet med disse myter er at fremme de amerikanske og europæiske monopolers interesser og at styrke kapitalismen.
Samtidig afviser vi også den russiske ledelses forklaring, og vi understreger også, at den russiske borgerklasse kun fremmer sine egne interesser. Vi mener ikke, at en borgerlig stat, der er resultatet af kontrarevolutionen og antikommunismen, kan stå i spidsen af kampen mod fascismen. Kampen mod fascismen er knyttet til kampen mod kapitalismen, der føder og nærer den.
Nøglespørgsmålet for kommunisterne er deres holdning til borgerklassen i deres eget land og organisering af opgør med magten i landet.
Et folk skal ikke vælge en røverbande, men skal derimod organisere sin uafhængige kamp for egne rettigheder og interesser indtil den endelige sejr, som er opbygningen af det nye socialistiske samfund.
Med støtte fra kommunisternes banebrydende indsats kan folket kæmpe imod sit lands involvering i de imperialistiske planer, i udsendelsen af militære styrker og udstyr, i etableringen af USA´s og NATOs militærbaser i deres eget land. Særlig betydning har kampen mod NATO’s ekspansion i Sverige og Finland samt intensiveringen af EU’s militarisering i Danmark, kampen for ophævelse af sanktioner, som yderligere forværrer de igangværende konflikter rundt om på kloden og inden for den euro-atlantiske imperialistiske alliance. Jo mere krigen eskalerer – med en alvorlig mulighed for dens generalisering og endnu dybere konsekvenser – desto mere kommer befolkningern til at betale med døde, sårede, flygtninge og eskaleringen af de såkaldte “grønne pristininger ” på energi, brændstof og madvarer.
Jeres partiets og generelt de kommunistiske partiers erfaringer udgør en stor tænketank af vigtige data, som kan bruges til en dybere undersøgelse af komplekse udviklinger, og til at drage nyttige konklusioner og tilpasse den kommunistiske strategi kravene til klassekampen og fælles indsats mod det kapitalistiske barbari.
Mod forsøget på at humanisere kapitalismen bliver det nødvedigt for kommunisterne at intensivere den ideologiske, politiske kamp mod de borgerlige kræfter, de liberale og socialdemokratiske partier og de opportunistiske kræfter, der bruger alle midler til at påvirke den folkelige bevidsthed.
Kommunisterne kan afsløre, at ingen form for borgerlig ledelse kan tjene det brede befolkningens interesser, hverken med eller uden udvidet statsindgreb. Borgerlig ledelse tjener kun monopolernes interesser og profit og fremmer menneskers udbytning af hinanden. Dette er blevet bevist i praksis, både i Grækenland, i Danmark i Skandinavien i det hele taget, og i alle kapitalistiske lande.
For at forhindre at den brede befolkning skal betale den dyre regning for den antifolkelige, kapitalistiske strategi kæmper KKE i Grækenland mod de imperialistiske krige og de imperialistiske planer .
KKE har fokus på at udvikle klassekampen. Et vigtig resultat af dette er den vellykkede generalstrejke den 6. april, og klasseorienterede kræfters overtagelse af ledelsen i flere fagforeninger. Det samme skete iløbet af pandemien, hvor klasseorienterede kræfter blev styrket i de store hospitalers faglige klubber ,både i Athen og i andre storbyer. Desuden var der i sidste uge valg blandt landets studerende, og dér vandt KNE´s støtter for første gang i 35 år.
ALT dette skaber optimisme.Derfor fortsætter vi med at fokusere på at opbygge stærke bånd til arbejderklassen og på at opbygge arbejderklassens, småbøndernes og de små erhversdrivendes sociale alliance mod monopoler og kapitalisme.
Med disse tanker vil vi gerne give udtryk for vores partis ønske om at videreudvikle det bilaterale samarbejde inden for rammerne af det Europæiske Kommunistiske Initiativ, og gennem kommunist- og de arbejderpartiernes internationale møder.

Gode kammerater, hermed de varmeste hilsner fra KKE med ønsket om, at jeres kongres må live en succes

Længe leve den internationale solidaritet!