Tale i Athen

Top of the world.

By: Communist Party of Denmark, KPiD, Rikke G. F. Carlsson

 

Når du ser på din globus, mens den snurrer rundt, er der et konstant hvidt område i toppen  –  det  Arktiske område.

Her ligger Grønland, en tidligere dansk koloni, verdens største Ø, ca. 50.000 indbyggere. Alle her har hørt om den smeltende indlandsis og verdens kommende undergang. Det er ikke et klimatopmøde, men en beskrivelse af ulig klassekamp mod imperialismen, der på trods af alverdens advarsler om uoverskuelige miljømæssige katastrofer, ser uudnyttede muligheder, ignorerer konsekvenserne, med kun et formål – udvidelse af markeder, inden for olie og krigsmateriel.

Der foregår en øget politisk, økonomisk og militær interesse for Grønland i takt med at isen smelter i det arktiske område.

Grønland er ikke med i EU, det har befolkningen stemt om. Men Grønlands udenrigspolitik styres stadig af Danmark og NATO.  USA etablerede sig som allieret i Grønland omkring 1944 og i 1951 indgik Danmark en forsvarsaftale med USA, der siden har ligget til grund for de amerikanske militære anlæg. Det har ført til tvangsforflyttelser af den grønlandske befolkning og store naturmæssige konsekvenser af 50 tons giftigt affald ud over atomaffald fra 4 brintbomber, der styrtede ned 1968 med et B-52 fly. Denne oprydning må Grønland selv stå for efter indgåelsen af Dundas aftalen i 2002 mellem USA og Danmark med Grønland på sidelinjen.  Død og følgesygdom er en af konsekvenserne af USA’s baser. I 2016 påpegede en international forskergruppe i Geophysical research letters, at isens afsmeltning kunne afdække radioaktivt affald inden for de sidste 75 år fra en atomreaktor der gav energi til en amerikansk base under isen under den ”kolde krig”. Danmark og USA underkender problemet og afviser sit ansvar og den danske regering vil ikke genforhandle  Dundas aftalen.

USA har stadig Thule Air Base. Her er der opstillet en radar som en del af det danske missilforsvar. USA bruger basen aktivt til mellemlandinger og som strategisk base i det Arktiske område. Da Grønland er blevet mere og mere tilgængeligt pga. den smeltende is, er NATO´s interesser øget.

Der har lige været den største NATO øvelse Trident Juncture i nyere tid i de nordiske lande. 50.000 soldater, 150 fly, 8 ubåde, 70 skibe, 10.000 kørertøjer. Amerikansk atombårne hangarskibe. Alt dette for at få viden og erfaring i krig under arktiske forhold og for at vise styrke overfor Rusland og Kina.  Baser bliver dannet i Danmark som hovedsageligt er flybaser til afhentning af atomvåben i Tyskland og et transportled fra Europa, de baltiske lande samt Norge.

Grønland har mærket det på en sag om ny lufthavn. Her ville kineserne finansiere den, og straks tog Danmark sagen ud af hænderne på det grønlandske selvstyres regering. Danmark gik ind og finansierede noget af lufthavnen for at holde Grønland suverænt  loyal over for USA  og dennes troppeflyvninger.

På NATO-topmødet i Polen i juni i år, præsenterede den danske regering en analyse af de opgaver, som den vil prioritere i det Arktiske område. – overvågning, kommunikation og operativ indsats.

Danmark har gjort krav over for FN på et hav-område 20 x større end vores land ved Nordpolen. Dette kan USA, Canada, Rusland, Norge, Grønland/Danmark gøre, hvis det er en ”naturlig forlængelse” af deres territorium.  Det er en uhyggelig udvikling uden tanke på de verdens konsekvenser der kan ske, om det er olie og/eller krig der er bevæggrunden. Et hvert skolebarn ved at Golfstrømmen føder verdenshavene med mineraler. Vi kender hvalers ruter. Enhver voksen burde kende krigens konsekvenser, hvis/når denne starter.

Det viser hvordan imperialismen med flere strategier bruger NATO, når EU ikke kan bruges, og omvendt.

The Permanent Structured Cooperation, PESCO, er EU’s samarbejdsorgan, når det drejer sig om militær oprustning. Indtil nu har Danmark haft en undtagelse i EU, der indebærer, at vi ikke direkte er en direkte el af den militære side af EU. Men i praksis er vi alligevel dybt involveret. Vores våbenlobby kan søge nogle af de 100 milliarder der ligger i EU’s ”forsvarsfond”. En fond der nu implementeres på de europæiske universiteter, hvor formålet er at våbenindustri og universiteter skal ”forske” sammen. Hvor unge hjerner skal bruge deres kapacitet på forskning i død i stedet for almen forskning.

Militariseringen af EU fortsætter. Den uforudsigelige amerikanske præsident Trump ønsker at starte en nyt våbenkapløb omkring mellemdistanceraketterne. Det er vendt mod Rusland og ikke mindst mod Kina. En kold krig står for døren, og en livsfarlig varm krig truer forude.

De kommunistiske partier i Danmark, Norge og Sverige samarbejder tæt, men de er små,, og det afspejles derfor  også i vore fredsbevægelser. Som nordiske kommunistpartier deltager vi i Nordkalot-møderne, hvor også Rusland og Finland er med. Vi gør hvad vi kan for at rejse en fredsbevægelse både i fagbevægelsen og blandt de unge.

Sidst har vi i ført kampagner imod de 100 milliarder kr. til EUs militær forskning op mod en landsdækkende indsamling til bekæmpelsen af kræft, Herved kan vi vise, hvor forsknings prioriteten ligger hos de politiske partier. Fredsforskning skaber også arbejdspladser og det skaber også liv!

I andre sammenhæng har vi kørt på miljøet og sat krigs miljø i fokus. ”Man kan ikke dyrke økologisk på forurenet krigs jord.” bekæmp imperialismen – den bekæmper dig – ud af NATO – ud af EU.

 

 

 

Top of the world.

By: Communist Party in Denmark, KPiD, Rikke G. F. Carlsson

When you spin your globe and watch it spinning, you’ll notice an unchanging white area at its top. This is the Arctic.

Here you’ll find Greenland, a formerly Danish colony, the world’s largest island with about 50,000 inhabitants. You have all heard about the melting ice sheet and the approaching end of the world. However, this is not a climate summit. What follows is a description of an unequal class struggle against imperialism – an imperialism which deaf and blind to all warnings against incalculable environmental catastrophes only has eye for unexploited possibilities and ignores the consequences with a single goal: to expand the markets for oil and war materials.

As the Arctic ice is melting, political, economic, and military interest in Greenland is growing.

Greenland is not a member of the European Union; this was decided by the Greenlandic population in a referendum. However, Greenland’s foreign policy is still determined by Denmark and NATO. The USA established itself as an ally in Greenland in 1944, and in 1951 Denmark entered into a defense agreement with the USA which has been the basis of the American military installations in Greenland ever since. This has meant forceful relocation of part of the population and massive environmental effects from 50 tons of toxic waste, in addition to the nuclear waste from four hydrogen bombs in a B-52 bomber aircraft which crashed near Thule Airbase in 1968. The clean-up of this mess is left to Greenland after the USA and Denmark signed the 2002 Dundas agreement with Greenland on the sideline. Deaths and pollution-caused diseases are some of the consequences of the US bases. In the journal Geophysical Research Letters an international group of scientists in 2016 pointed out that within the next 75 years the melting away of the ice sheet could expose radioactive waste from a nuclear reactor that provided energy for an American base under the ice cap during the cold war. Denmark and the USA play down the problem and deny their responsibility, and the Danish government declines to renegotiate the Dundas agreement.

The United States still maintains its Thule Airbase. A radar installation placed here is part of the Danish missile defense. The USA actively employs the base for stopovers and as a strategic base in the Arctic. As Greenland has become ever more accessible due to the melting ice sheet, NATO’s interest has increased.

We have just witnessed Trident Juncture, the largest NATO exercise in the Nordic countries in recent times. 50,000 troops, 250 aircraft, 8 submarines, 65 other maritime vessels and 10,000 vehicles, American nuclear-powered aircraft carriers … all this to gain knowledge about and experience of war under arctic conditions, and to show strength to Russia and China. Bases are being constructed in Denmark, primarily to serve as airbases for carrying nuclear arms from Germany and as transport links between Central Europe and the Baltic countries and Norway.

Greenland felt this tension in the question of a new airport. The Chinese offered to finance it, and the Danish government immediately took the matter out of the hands of Greenland’s home rule government and financed part of the airport to keep Greenland absolutely loyal to the USA and its military air transports.

At the NATO summit in Poland in July 2016 the Danish government presented an analysis of the tasks it will give priority in the Arctic region: surveillance, communications and operational units should be strengthened.

Denmark has submitted a claim to the United Nations for a part of the North Polar Ocean 20 times the size of Denmark. Similar claims can be made by the USA, Canada, Russia, Norway and Denmark/Greenland if the claimed area is a natural extension of their recognized land territory. This is an appalling development which could have unthought-of global consequences, regardless of whether it is the quest for oil and/or for military advantage that drives it. Every schoolchild knows that the Golf Stream feeds minerals to the world’s oceans. We know the routes whales travel. Every adult person ought to know the consequences of war if one should break out.

This development shows how imperialism, employing several strategies, uses NATO when the EU cannot be used, and vice versa.

The Permanent Structured Cooperation PESCO is the framework for military buildup in the European Union. Until now, Denmark has had an Opt-Out from participating directly in EU military activities. In practice, though, we are deeply involved. Our weapons lobby can apply for some of the 100 billions placed in the EU Defence Fund – a fund now focussing European universities with the purpose of making the armaments industry and the universities do research together – of making young brains use their capacity to do research in death instead of general science.

The militarization of the EU goes on. The unpredictable US president Trump wishes to start a new arms race with medium range ballistic missiles. They are targeted at Russia and particularly at China. A cold war is at our doorstep, and a lethal hot war looms ahead. The communist parties in Denmark, Norway and Sweden cooperate closely, but they are small, and this fact is reflected in the size of our peace movements. As Nordic communists we take part in the Arctic Meetings where Russia and Finland also participate. We do what we can to raise a peace movement, both within the trade unions and among young people.

Recently we have campaigned against the 100 billion military research program of the EU, comparing it to a nationwide fundraising to benefit cancer research. In such ways we can expose the science priorities of our political parties. Peace research creates jobs as well as life!

In other context’s we have had the environment as a theme, focusing on war environments. You can’t grow ecological [organic] crops on land polluted by war.

Fight imperialism – it fights you!

Out of NATO – out of the EU!