k-festival-7

Syge meldinger

Når uret bliver til ret er modstand en pligt

Formanden for KPiD: Kommentarer i Kommunist marts 17

Socialdemokraterne vil styrke den sunde kapitalisme. Kapitalismen er blevet syg. Sådan udlægger S-formand Mette Frederiksen en af årsagerne til, at de socialdemokratiske partier i Vesteuropa står i en politisk krise. I kølvandet på Brexit og valget af Trump fremhæver Mette Frederiksen de værdier, som var dominerende hos de socialdemokratiske partier frem til 70’erne. Hun påstår, at netop Socialdemokraterne er garanten for en ”reguleret” kapitalisme, der angiveligt kan genskabe trygheden og sikre lønmodtagerrettigheder og et velfærdssamfund!

Men garantien holder ikke og er tilmed hullet som en si. Virkeligheden er, at næsten alle folketingets partier, med Socialdemokratiet og Venstre i spidsen, har besluttet de mange angreb på den tilkæmpede kollektive velfærd, og udsalget af national selvbestemmelse igennem de senere år.

 

Lommediagnoser

Socialdemokratiet og andre partier i ”rød blok” er ikke reformistiske partier. De bygger på den samme nyliberale ideologi, som EU har traktatfæstet som den økonomiske og politiske model for det kapitalistiske samfund.

  • Socialdemokratiet er gået i spidsen for at tilslutte Danmark til EU’s finanspagt, som førte til nedskæringer i det offentlige og massefyringer.
  • Socialdemokratiet er indædte tilhængere af oprustning og det imperialistiske NATO.
  • Socialdemokratiet er for dansk deltagelse i imperialismens krige, som har skabt flygtningestrømme og som er en kilde til utryghed.
  • Partiets utilslørede neoliberale politik er i høj grad en kilde til den voksende utryghed og vælgerskred til Dansk Folkeparti.

 

Ifølge Mette Frederiksen er kapitalismen blevet syg, fordi den sociale kontrakt mellem kapital og befolkning er blevet skæv (og det er ikke, fordi der ryges for meget Cannabis). Hun peger derfor på, at den skal genoprettes og styrkes. Problemet er dog, at monopolkapitalismen efter kontrarevolutionens sejr i Sovjetunionen og andre socialistiske lande, har opsagt det historiske klassekompromis, der lå bag den danske model, som kun kunne eksistere under ganske bestemte historiske forudsætninger.

Fagbevægelsen indgår ikke i Mette Frederiksens behandlingsplan for sygdommen. En aktiv og militant kæmpende fagbevægelse er ikke en del af Socialdemokratiets vision for fremtidens Danmark.

Men ”Den syge kapitalisme” hverken kan eller vil ”helbredes” – den skal afskaffes, og der skal oprettes en arbejdermagt, en socialistisk stat. Det gøres bedst ved at deltage i den klassekamp, som raser her i landet og over hele kloden.

Skattemuldvarpe

De sidste mange regeringer har undergravet Skattevæsenet. Nu står der en strid, om beløbet er på 23 eller 27 milliarder, som SKAT har forkludret. De fleste kan næppe forestille sig så store summer, der bl.a. svarer til en Storebæltsbro med fryns.

Sagen henligger sjovt nok fortsat i tusmørke, og det samme gør ansvaret. Uden kritisk filter har underordnede medarbejdere i SKAT foretaget disse udbetalinger baseret på svigagtige eller ufuldstændige oplysninger. Pengene må betragtes som tabt for samfundet.

Det foregår ikke helt på samme måde for flertallet, det arbejdende folk. De skal i modsætning til arbejdskøberne skattelignes med tættekam.

Før sagen om den tidligere skatteminister, senere statsminister og krigsforbryder, Fogh Rasmussen, var man begyndt på en effektivisering og nedsmeltning af det dengang nogenlunde funktionsdygtige skatteministerium. En konsekvent udsmidning af professionelle ligningsfolk, der hentede deres løn hjem flere gange om ugen, burde have fået andre end kommunisterne til at råbe vagt i gevær.

Den nuværende skatteminister fra partiet Venstre – den 8. minister på ni år – bedyrer, at det lå Venstre fjernt at ødelægge skattevæsnet, så de store skatteydere slap nemmere. Når det alligevel er lykkedes at amputere skattevæsenet, må det skyldes ideologiske holdninger eller mangelfuld samtidsundervisning i ministerens skoletid. Tidligere skatteministre har ikke rettet op på den fejlagtige politik. I Folketinget sagde få fra.

 

Nye kriterier for opholdssteder

Vi vil i den kommende tid se Regering og Folketing fremsætte og vedtage flere lovforslag, hvor der er gået Trump i principperne.

Justitsministeren har i et lovforslag suspenderet flere retsgarantier. I forslaget tilsidesættes en specielt udpeget befolkningsgruppes fundamentale rettigheder. En slags åstedskriterium er opfundet. Man må ikke færdes i sit gamle kvarter. Har en rocker stukket en flad øretæve i Ishøj, skal han fremover, henvist pr. dom, stå af S-toget i Vallensbæk.

Justitsministeren må forventes at have samme planer for slå ned på arbejderklassens militante aktioner.

Princippet kan måske -bruges ved færdselsforbrydelser. Overtræder en bilist fartgrænsen på Lyngbyvejen, hvilket cirka to tredjedel gør, forbydes synderen at færdes på strækningen i x antal år. Sjovt nok har et forslag af den karakter næppe gang på jorden. Det vil stride mod retsprincipperne, vil regeringen sige.

 

Tragikomisk

Det er jo det med sammenhæng i tingene: Præsident Trump har forbudt muslimer fra syv lande at rejse ind i USA. Det gælder dog ikke personer fra verdens største muslimske land Indonesien og ikke fra Saudi-Arabien, hvor præsident Trump har forretningsinteresser. Sjovt nok mener man, at næsten alle 11. september-terrorister var fra Saudi-Arabien.

Den tidligere statsminister og krigsforbryder Anders Fogh Rasmussen mente før valget, at Trump var en katastrofe. Nu mener denne Fogh efter valget, at Trump er et friskt pust.

Og for at gøre det hele morsommere skal den tidligere statsminister og krigsforbryders republikanske statsborgersøn ifølge pressehistorier arbejde i Trumps administration.

 

 

Betty Frydensbjerg Carlsson-9955

Velfærd til salg

Betty Frydensbjerg Carlsson

Leder Kommunist marts 2017

I Danmark betaler vi det, som især borgerlige politikere og velhavere kalder en høj skat af vores indkomst, og vi betaler afgifter på alt forbrug ved siden af.

Det har der været bred folkelig opbakning til, da formålet var at sikre skatteyderne fælles rettigheder til omsorg, uddannelse, sygebehandling og tryghed ved alle sociale, arbejds- og aldersbetingede begivenheder, hvor der er hjælp og støtte behov. Og selv ved økonomisk hjælp fra fællesskabet, fra SU over arbejdsløshedsstøtte, sygedagpenge eller pension, betaler vi skat. Den model er blevet kaldt et velfærdssamfund.

 

Køb hjælp

Efter den neoliberalistiske model er slået igennem, har profitmagere sneget sig ind i den velfærdssektor, som borgerne betaler til. Det gør selvfølgelig, at ydelserne forringes, når de afsatte penge også skal afgive profit til private forretningsfolk. Forringelserne er gået hen og blevet så alvorlige, at et nyt begreb er kommet til i velfærdsproblematikken: Tilkøb! Udover at betale A-kasseforsikring og skat kan man købe sig til en ekstra arbejdsløshedsforsikring. Ud over at betale skat kan man købe sig til en sygeforsikring eller aftale med sin arbejdsgiver at noget af lønnen går til en sådan, så man kan komme hurtigt i behandling og hurtigere tilbage på arbejde. Udover at have betalt skatter i et langt arbejdsliv og fortsat betale skat af folkepensionen, kan ældre med plejebehov nu tilkøbe et bad, hjælp til indkøb og andre behov, hvis de ellers har råd til det. Det hørte tidligere under velfærdstrygheden.

 

Køb lidt mindre arbejdstid

Nu er tilkøbstrenden også nået arbejdsmarkedet. Efter ødelæggelsen af det sikkerhedsnet, som efterlønnen udgjorde for nedslidte efter mange år med et fysisk eller psykisk hårdt arbejde, kom førtidspensionsreformen, der skulle vise sig at handle om at forhindre udslidte syge og handikappede i at få en vis økonomisk tryghed gennem en førtidspension. Gennem massive årlige EU-dikterede nedskæringer indenfor hele den offentlige sektor og såkaldt trimning af private virksomheders udgifter, er der i begge sektorer mindre personale, ofte til mere arbejde. Det slider på folk.

Men svaret herpå har ikke været det logiske som kortere arbejdstid og lavere pensionsalder, men tværtimod en højere pensionsalder, der er urealistisk for i hvert fald folk med hårdt fysisk arbejde. Hvad er så svaret? Køb dig til nødvendig hvile! Når du ikke har kræfter til at klare mosten, lever du nok alligevel ikke så længe, at du bliver pensionist. Så kan du lige så godt begynde at bruge af din pensionsopsparing!

 

Massive protester

Fagforbundet 3F har igangsat en underskriftsindsamling på nettet mod regeringens forslag om yderligere forhøjelse af pensionsalderen. Den har fået massiv opbakning med mere end 200.000 underskrifter midt i februar. Det har fået både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti til at love at stemme imod. Dermed har regeringen ikke flertal. Men tilbage står, at de to partier allerede har vedtaget at hæve pensionsalderen til over 70 år. Det er uværdigt og urealistisk for rigtigt mange arbejdere at kunne passe sit arbejde så længe, og det hverken kan eller skal man købe sig til at kunne.

De unge lærlinge fik ikke meget ud af den hidtil indgåede OK. Slet ikke den kortere ugentlige arbejdstid, som skulle kompensere for den længere livsarbejdstid. Lad os derfor opfordre de unge til at sætte kræfterne ind på at ændre de urimelige arbejdsvilkår. De ældre vil bakke fuldt op om jer. Det viser underskriftsindsamlingen tydeligt.