KPiD’s program til Regionsvalget 2013

   Regional program 2013        

KOMMUNISTERNE 

Rigtige Røde står vagt om profitfri velfærd

Danmark er et rigt land 

Alligevel rammes vi af nedskæringer og begrænsninger på vitale velfærdsområder. Danskerne betaler gerne skat. Blandt andet fordi vi vil sikre det bedst mulige sundhedssystem med lige adgang for alle. Regionerne er blevet konstrueret for at tage ansvaret for driften af sygehusene og den primære sundhedssektor, dvs. de praktiserende læger, speciallæger, terapeuter, forebyggelse mv. Men i modsætning til de tidligere amter, må regionerne ikke udskrive skat til dækning af behovet. Økonomien bestemmes af Finansministeriet, som med Budgetloven fra 2012, har underlagt Danmark Euro-landenes nedskæringspolitik over for den offentlige sektor.

Budgetloven

Budgetloven pålægger kommuner og regioner et udgiftsloft. For regionernes vedkommende er 97 % af de regionale udgifter omfattet af udgiftsloftet. Overskrides dette er der indført økonomiske sanktioner. For regionerne er 1 milliard kroner fra staten afhængig af at alle regionerne overholder det pålagte udgiftsloft.

Danskerne skal selv bestemme

Kommunisterne er imod at EU skal bestemme Danmarks økonomi. Situationen i Eurolandene viser med al tydelighed at EU’s økonomiske politik er en dødssejler. Kommunisterne vil kæmpe for at økonomien til regionerne beregnes efter behovet, og ikke efter EU’s og Finansministeriets regnedrenges diktater.

Regionerne skal selv kunne udskrive den skat, der er nødvendig for at dække behovet for en god og tryg sundhedssektor, med lige og hurtig adgang til behandling for alle, uanset hvor i regionen man bor og ens økonomiske situation.

Kommunisterne nærer ingen illusioner om, at en eller flere kommunister i regionsrådet kan gøre underværker. Men kommunisterne vil kæmpe for befolkningens krav til sundhed og velfærd. Vi vil ikke blindt følge regeringens påbud, men vil både i regionsrådet og udenfor kæmpe mod regeringens og EU’s nedskæringspolitik. Vi vil aldrig bare acceptere regeringernes politik og indgå den ene skadelige ‘aftale’ efter den anden, som de nuværende regionsråd er blevet så vant til.

Kommunisternes politik

På trods af hvad regeringen så ofte siger, er sundhedssystemet blevet udsultet gennem mange år. Det tidligere så højt besungne danske sundhedssystem er i forfald.

 • Regionens hospitaler må tilføres nye betydelige midler til såvel anlæg og vedligeholdelse af bygninger og apparatur mv. og til ansættelsen af det nødvendige personale. Fra rengøring til læger.
 • Udliciteringen af rengøring på sygehusene skal stoppes. Pengene skal gå til rengøring – ikke til profit.
 • Sundhedsministeren og regionerne praler meget med, at de i dag gennemfører mange flere behandlinger end tidligere. Men ofte er resultatet, at patienterne udskrives alt for tidligt, og flere og flere må efterfølgende indlægges igen. Samtidig er både patientklager og erstatning for fejlbehandling steget voldsomt.
 • Kommunisterne vil gøre op med Leansystemet, som er indført. Systemet er udtænkt i bilkoncernen Toyota til brug for profitmaksimering. Et sådan system hører ikke hjemme i en sektor, der kan handle om liv eller død.
 • Samlet er der gennem de seneste 5 år sparet ikke mindre end hver femte sygehusseng væk på hospitalerne. Hvert år er der skåret 600 sengepladser væk. Resultatet er, at der stadig i 2013 findes hospitalsafdelinger, hvor de syge må ligge på gangene. Dette må der straks gøres op med.
 • Der en stor mangel på psykiatriske sengepladser, herunder specielt for børn med psykiske sygdomme. Det er uanstændigt, at de psykisk syge skal overlades til mere eller mindre tilfældige distriktspsykiatriske tiltag.
 • Efterbehandling og genoptræning efter indlæggelse skal koordineres langt bedre mellem regionerne og kommunerne. Det samme gælder for behandlingscentre for hjerneskadede, særlige tiltag for handicappede og psykisk syge, som må tilbage til regionerne. Kommunerne kan ikke alene leve op til den ekspertise som kræves.
 • Kommunisterne vil ikke acceptere lukning af sygehuse i regionen eller nedlæggelser af skadestuer. Det er afgørende, at alle i en akut situation hurtigt kan få den nødvendige hjælp tæt på skadestedet.
 • Såkaldte supersygehuse skal ikke betyde nedlæggelse af lokale sygehuse
 • Der skal oprettes et diagnosecenter til brug for alle regionens sygehuse og den primære sundhedstjeneste.
 • Allergi er et stort og voksende folkeproblem. Denne linje er nu nedlagt i lægeuddannelsen. Derfor skal der omgående oprettes allergicentre for bevarelse og udvikling af viden og behandling af de forskellige former for allergi. Kommunisterne kræver uddannelse om dette tilbage til læge- og sygeplejeuddannelsen.
 • I den primære sundhedstjeneste skal regionen satse på at bygge sundhedshuse rundt omkring – dvs. huse, som rummer læger, fod- ergo og fysioterapeuter og andre sundhedsfaglige områder. Der skal lægges vægt på forebyggelse, samtidig med at sådanne sundhedshuse skal kunne gennemføre almindelige behandlinger og akutbehandlinger, småoperationer og lignende.
 • Kommunisterne mener, at hele sundhedsvæsnet skal være gratis for patienterne. Det gælder også tandlæger, psykologbistand, fod- ergo- og fysioterapi mv.
 • Kommunisterne vil af al magt bekæmpe privatiseringerne på sundhedsområdet. Vi ønsker, at de offentlige sygehuse skal overtage alle de behandlinger, som privathospitalerne i dag profiterer på. Dertil kræves en udvidelse af de ressourcer der i dag tilføres den offentlige sektor.

Trafik og miljø

 • Regionerne er en del af den kommuneovergrænsende kollektive trafikbetjening. Yderområderne skal sikres en langt bedre betjening. Det skal være nemt for alle at kunne komme til sundhedscentre.
 • Af miljøhensyn skal dieselbusser afskaffes og erstattes af gas- og eldrevne busser.

Fremtiden for regionerne

Regionernes fremtid ser sort ud. På grund af den stærke statsstyring på de områder, som regionerne beskæftiger sig med, er en nedlæggelse af regionerne en oplagt tanke. Kommunisterne mener ikke at regionerne nedlægges. Vi lægger vægt på nærdemokratiet. I stedet skal statsmagtens snærende bånd løsnes, og regionerne have mere frihed – herunder især frihed til selv at fastsætte skatteprocenten, så de kan leve op til befolkningens forventninger og behov.

En ny politik er nødvendig

Ikke mindst under den økonomiske krise er der behov for at stå vagt om velfærdsordningerne. I stedet for nedskæringer og besparelser ønsker kommunisterne øget velfærd til befolkningen. Ud over at sikre befolkningen vil øget velfærd også skabe arbejdspladser, der jo er så hårdt brug for. Derfor kræver kommunisterne budgetloven med dens udgiftsloft og anlægsstoppet fjernet, og derfor vælger kommunisterne at stille op til regionsvalget – fordi vi ved, at uden kommunister går det den forkerte vej.

Kommunistisk Parti i Danmark www.kommunisterne.dk