15. Internationale møde for kommunistiske partier og arbejderpartier:

Kommunistisk modoffensiv – Kommunistiske partier i hele Europa i fælles kamp mod EU

 

 15.Internationale Konference

Af Betty Frydensbjerg Carlsson

På den årlige konference for Europas kommunistiske partier i oktober dannedes et fælles initiativ mod EU. Formålet er at styrke og koordinere kampen mod EU. I arbejdsgrundlaget understreges det, at EU er en overstatslig institution til gavn for monopolerne, for koncentration og centralisering af kapital, hvilket forstærker EU’s karakter som en økonomisk, politisk og militær imperialistisk blok. EU intensiverer oprustning og autoritær styring og begrænser suveræne rettigheder, påpeger initiativet.

En anden vej

Den politik, som EU gennemfører i medlemslandene, står i modsætning til arbejderklassen og de folkelige lag, men der findes en anden udviklingsvej end EU’s, siger partierne bag initiativet – en vej, der sikrer social fremgang, velstand til folkene, demokratiske rettigheder, ligeværdigt samarbejde, fred og socialisme. Vi står for ethvert folks ret til selv at vælge sin egen suveræne udviklingsvej, hedder det videre i arbejdsgrundlaget. Det gælder også retten til at frigøre sig fra EU’s og NATOs snærende bånd, og retten til at vælge socialismen som samfundssystem.

Ingen reform mulig

EU kan ikke reformeres til gavn for arbejderne. Det strider mod unionens grundlag og formål. EU skal bekæmpes nationalt og i fællesskab. Derfor er initiativets kommunistiske partier ikke medlemmer af eksisterende ”europæiske partier” som f.eks. det parti, der i EU betegnes som ‘Partiet for Europas Venstrefløj’. Det betyder ikke, at partierne ikke deltager i valg til EU-parlamentet, men at de valgte medlemmers hovedopgave er at styrke den folkelige kamp mod EU og dets interesser og rettigheder. Ud over at koordinere aktiviteter og solidaritet vil initiativet bidrage til undersøgelser og studier af EU’s politiske linje og dets virkninger for arbejdernes og folkenes liv, sådan som det er opridset i dets struktur.

Initiativer

Initiativet mod EU valgte på mødet et sekretariat og går omgående i gang med arbejdet. Det gælder blandt andet forberedelse til EU-topmødet i december, som vil behandle en revision af EU’s fælles sikkerheds-og forsvarspolitik. Kommunistisk Parti i Danmark er med i det kommunistiske initiativ, og vi vil bidrage med de mange erfaringer, vi har høstet gennem årtiers kamp mod løgne og manipulationer for at få danskerne til at bøje sig for stormonopolernes diktatur.

Konferencen vedtog i øvrigt nedenstående fælles udtalelse

Fælles udtalelse fra de europæiske kommunistiske partiers og arbejderpartiers møde i Bruxelles den 30. september 2013:

De europæiske kommunistiske partier og arbejderpartier, der den 30. september 2013 samledes til de europæiske kommunisters møde i Bruxelles, retter en militant opfordring til arbejderklassen, de folkelige lag og ungdommen og understreger, at disse grupper må spille hovedrollen, hvis det arbejdende folks bevægelse skal blive effektiv og antage massedimensioner. Dette er en opfordring til at reagere beslutsomt og militant på den altomfattende offensiv, der rettes mod folket af kapitalens kræfter og af regeringer, der tjener de store forretningskorporationers interesser og profitmuligheder.

Folkenes erfaringer viser klart, at EU er monopolernes union, og at den i sin strategi går den europæiske kapitals ærinde. Familierne i arbejderklassen og de folkelige lag står ansigt til ansigt med de smertelige følger af borgerligt styre og de socialdemokratiske partiers og regeringers folkefjendtlige politiske linje. Arbejdsløsheden plager millioner af arbejdere og rammer især de unge og kvinderne. Løse ansættelsesformer udbredes uophørligt, mens kollektive overenskomster, sociale rettigheder og social tryghed afvikles, og fattigdommen vokser.

Kapitalismen kan ikke levere løsninger på folkets problemer. Den har overskredet sin historiske levetid og er et råddent udbyttersystem, der ikke mere kan rettes op på. Folkenes kamp vil være virkningsfuld i det omfang, som den er rettet mod at omstyrte dette system. Det påhviler arbejderne beslutsomt at fordømme imperialistiske krige, undertrykkelsespolitik, antikommunisme og fascistiske organisationers forbryderiske aktiviteter. Vores partier intensiverer deres kamp mod socialdemokratisme og opportunisme og vier deres kræfter til at forstærke folkets kamp, udvikle arbejderklassesolidaritet, fortsat organisere arbejderklassen og opbygge en folkelig alliance i samfundet, så kampen for afskaffelse af den kapitalistiske udbytning kan blive mere effektiv og arbejderne kan nyde godt af den rigdom, de producerer.

Socialismen kan ikke længere udsættes! 

 • Østrigs Arbejderparti
 • Hvideruslands Kommunistiske Arbejderparti
 • Belgiens Arbejderparti
 • Bulgariens Kommunistiske Samling
 • Storbritanniens Ny Kommunistiske Parti
 • AKEL
 • Tjekkiets Kommunistiske Parti (Komunistická Strana Cech a Moravy)
 • Danmarks Kommunistiske Parti
 • Kommunistisk Parti i Danmark
 • Den Kommunistiske Genfødsels Pol i Frankrig
 • Revolutionære Kommunisters Samling i Frankrig
 • Georgiens Forenede Kommunistparti
 • Grækenlands Kommunistiske Parti
 • Ungarns Arbejderparti
 • Irlands Arbejderparti
 • Italiens Venstrekommunistiske Folkeparti
 • Italiens Kommunistiske Parti
 • Letlands Socialistiske Parti
 • Litauens Socialistiske Folkeparti
 • Luxemburgs Kommunistiske Parti
 • Maltas Kommunistiske Parti
 • Den Folkelige Modstand i Moldova
 • Nederlandenes Ny Kommunistiske Parti
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Ruslands Kommunistiske Arbejderparti
 • Sovjetunionens Kommunistiske Parti
 • Jugoslaviens Ny Kommunistiske Parti
 • Slovakiets Kommunistiske Parti
 • Spaniens Folks Kommunistiske Parti
 • Tyrkiets Kommunistiske Parti