Forfatter: Lilli Rodeck

Solidaritetserklæring med jernbanearbejderne

PAME, Alle Arbejderes Militante Front, som repræsenterer den klasseorienterede fagbevægelse i Grækenland, udtrykker sin solidaritet med de danske jernbanearbejdere og deres berettigede mobiliseringer.

Danske jernbanearbejdere har rejst sig i protest til forsvar for de rettigheder, der er fastslået i deres kollektivaftale. Denne aftale vil regeringen og arbejdsgiverne nu ophæve ved at øge arbejdstiden, gennemføre afskedigelser osv.

Videnskabens og teknologiens fremskridt og den enorme produktion af velstand i hele verden betyder jo netop, at der aktuelt er muligheder for, at arbejdere kan have et bedre liv og ikke skal acceptere dette angreb på deres rettigheder. “Det moderne markeds krav” betyder angreb på arbejdernes rettigheder og tilbagevenden til middelalderen for at øge erhvervs koncernes profit.

Hvad arbejderne i dag har behov for, er varig og stabil beskæftigelse under bedre forhold for alle.

PAME støtter jernbanearbejdernes kampe i Danmark og udtrykker sin klassesolidaritet med dem.

Athen, Grækenland, den 3. december 2018

Kommentar Arbejderen Af Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson formand for Kommunistisk Parti i Danmark

Det ser sort ud

De er alle vegne, i mørket, i det skjulte, til sorte lønninger. De vasker vores trapper, bygger vores carporte og maler din stue. De bygger også vores infrastruktur, metro, hospitaler. Arbejder i landbruget. Det er så belejligt, så billigt og så effektivt. Ingen dovne pauser eller bøvl med fagforeninger. Det er som om de bare er stærkere og mere arbejdsvillige.

I ”gamle dage” brugte man polakker til at plukke roer på Lolland Falster, man mente seriøst at de havde en ekstra ryghvirvel? At de ligesom var bygget til det.  I dag har man lavet konkurrencer i TV. Se, de skifter hurtigere sengetøj på hotelværelset end en dansker. Eller se, de bygger mere effektivt. Og dybere går en journalist ikke ind i emnet.

Vi er lige blevet præsenteret for en undersøgelse om at vestlige indvandrere, klarer sig bedre end ikke vestlige i optagelsesprøven til statsborgerskab!  NO Shit Sherlock! Og dermed kunne Støjberg konkludere at hvide mennesker integrerer sig bedre i det danske samfund. Tyg lidt på den..

Lægger man det så sammen med alt det andet propaganda, der kører sideløbende, som voldtægt, ghettoplanen, bandeledere og sigøjnere der ikke bliver smidt ud af landet, prisen på en flygtning kontra danske pensionister, tørklæder.. Ja, så har vi lagt grundlaget til fascisme.

I Østrig hedder det sig helt stuerent, at fascisterne er demokratisk valgt. Folkets vilje? I Italien vokser fascisterne også frem fra bunden, fra folket.

Hvor fri er det nu lige vores vilje er?

Historien viste at polakkerne ikke havde en ekstra ryghvirvel. Men indtil maskinen blev opfundet, tjente godsejerne fedt på den arbejdskraft. Hvad TV ikke viste, var sikkerheds- og miljø regler, arbejdsskade forsikring, ferie regler og så videre. Ej heller den udskiftning af uendeligt arbejdskraft hentet fra Europa, som bliver udskiftet når kroppen er brugt op.

Masser af den propaganda om voldtægt begået af muslimer og mellemøstlige mænd ligger langt fra virkeligheden, den hyppigste voldtægts mand er stadig hvid og dansker, siger Danmarks Statistik. Og vi kunne blive ved med at modbevise alle påstandene.

Men dette handler ikke om sandt eller falsk. Det handler om bevidst manipulation. Om at gøre løgne til sandhed. Arbejdsmarkedet er så usselt og presset nu, ligesom den nedskårede velfærd og vores private høje gæld. Vi må for gud skyld ikke gøre oprør og bryde ud af vores bur. Så hellere slås indbyrdes om den ene madskål vi har fået tildelt. Og det skal så gå udover jøderne, undskyld de sorte, nå nej – muslimerne.

Ja historien gentager sig, fordi historiebøger bliver skrevet af sejrherren.

Nu er dilemmaet bare, at alt bygger på vækst og profit. Og jo mindre vi har at snolde for – ja det giver sig selv, så må priserne falde og så er vi tilbage fra hvor artiklen startede. Sådan er kapitalismen, utak er de armes løn, det er de riges paradis, men jeg syn´s  fand´me det er på tide at vi viser alternativet, Socialismen.

Tale i Athen

Top of the world.

By: Communist Party of Denmark, KPiD, Rikke G. F. Carlsson

 

Når du ser på din globus, mens den snurrer rundt, er der et konstant hvidt område i toppen  –  det  Arktiske område.

Her ligger Grønland, en tidligere dansk koloni, verdens største Ø, ca. 50.000 indbyggere. Alle her har hørt om den smeltende indlandsis og verdens kommende undergang. Det er ikke et klimatopmøde, men en beskrivelse af ulig klassekamp mod imperialismen, der på trods af alverdens advarsler om uoverskuelige miljømæssige katastrofer, ser uudnyttede muligheder, ignorerer konsekvenserne, med kun et formål – udvidelse af markeder, inden for olie og krigsmateriel.

Der foregår en øget politisk, økonomisk og militær interesse for Grønland i takt med at isen smelter i det arktiske område.

Grønland er ikke med i EU, det har befolkningen stemt om. Men Grønlands udenrigspolitik styres stadig af Danmark og NATO.  USA etablerede sig som allieret i Grønland omkring 1944 og i 1951 indgik Danmark en forsvarsaftale med USA, der siden har ligget til grund for de amerikanske militære anlæg. Det har ført til tvangsforflyttelser af den grønlandske befolkning og store naturmæssige konsekvenser af 50 tons giftigt affald ud over atomaffald fra 4 brintbomber, der styrtede ned 1968 med et B-52 fly. Denne oprydning må Grønland selv stå for efter indgåelsen af Dundas aftalen i 2002 mellem USA og Danmark med Grønland på sidelinjen.  Død og følgesygdom er en af konsekvenserne af USA’s baser. I 2016 påpegede en international forskergruppe i Geophysical research letters, at isens afsmeltning kunne afdække radioaktivt affald inden for de sidste 75 år fra en atomreaktor der gav energi til en amerikansk base under isen under den ”kolde krig”. Danmark og USA underkender problemet og afviser sit ansvar og den danske regering vil ikke genforhandle  Dundas aftalen.

USA har stadig Thule Air Base. Her er der opstillet en radar som en del af det danske missilforsvar. USA bruger basen aktivt til mellemlandinger og som strategisk base i det Arktiske område. Da Grønland er blevet mere og mere tilgængeligt pga. den smeltende is, er NATO´s interesser øget.

Der har lige været den største NATO øvelse Trident Juncture i nyere tid i de nordiske lande. 50.000 soldater, 150 fly, 8 ubåde, 70 skibe, 10.000 kørertøjer. Amerikansk atombårne hangarskibe. Alt dette for at få viden og erfaring i krig under arktiske forhold og for at vise styrke overfor Rusland og Kina.  Baser bliver dannet i Danmark som hovedsageligt er flybaser til afhentning af atomvåben i Tyskland og et transportled fra Europa, de baltiske lande samt Norge.

Grønland har mærket det på en sag om ny lufthavn. Her ville kineserne finansiere den, og straks tog Danmark sagen ud af hænderne på det grønlandske selvstyres regering. Danmark gik ind og finansierede noget af lufthavnen for at holde Grønland suverænt  loyal over for USA  og dennes troppeflyvninger.

På NATO-topmødet i Polen i juni i år, præsenterede den danske regering en analyse af de opgaver, som den vil prioritere i det Arktiske område. – overvågning, kommunikation og operativ indsats.

Danmark har gjort krav over for FN på et hav-område 20 x større end vores land ved Nordpolen. Dette kan USA, Canada, Rusland, Norge, Grønland/Danmark gøre, hvis det er en ”naturlig forlængelse” af deres territorium.  Det er en uhyggelig udvikling uden tanke på de verdens konsekvenser der kan ske, om det er olie og/eller krig der er bevæggrunden. Et hvert skolebarn ved at Golfstrømmen føder verdenshavene med mineraler. Vi kender hvalers ruter. Enhver voksen burde kende krigens konsekvenser, hvis/når denne starter.

Det viser hvordan imperialismen med flere strategier bruger NATO, når EU ikke kan bruges, og omvendt.

The Permanent Structured Cooperation, PESCO, er EU’s samarbejdsorgan, når det drejer sig om militær oprustning. Indtil nu har Danmark haft en undtagelse i EU, der indebærer, at vi ikke direkte er en direkte el af den militære side af EU. Men i praksis er vi alligevel dybt involveret. Vores våbenlobby kan søge nogle af de 100 milliarder der ligger i EU’s ”forsvarsfond”. En fond der nu implementeres på de europæiske universiteter, hvor formålet er at våbenindustri og universiteter skal ”forske” sammen. Hvor unge hjerner skal bruge deres kapacitet på forskning i død i stedet for almen forskning.

Militariseringen af EU fortsætter. Den uforudsigelige amerikanske præsident Trump ønsker at starte en nyt våbenkapløb omkring mellemdistanceraketterne. Det er vendt mod Rusland og ikke mindst mod Kina. En kold krig står for døren, og en livsfarlig varm krig truer forude.

De kommunistiske partier i Danmark, Norge og Sverige samarbejder tæt, men de er små,, og det afspejles derfor  også i vore fredsbevægelser. Som nordiske kommunistpartier deltager vi i Nordkalot-møderne, hvor også Rusland og Finland er med. Vi gør hvad vi kan for at rejse en fredsbevægelse både i fagbevægelsen og blandt de unge.

Sidst har vi i ført kampagner imod de 100 milliarder kr. til EUs militær forskning op mod en landsdækkende indsamling til bekæmpelsen af kræft, Herved kan vi vise, hvor forsknings prioriteten ligger hos de politiske partier. Fredsforskning skaber også arbejdspladser og det skaber også liv!

I andre sammenhæng har vi kørt på miljøet og sat krigs miljø i fokus. ”Man kan ikke dyrke økologisk på forurenet krigs jord.” bekæmp imperialismen – den bekæmper dig – ud af NATO – ud af EU.

 

 

 

Top of the world.

By: Communist Party in Denmark, KPiD, Rikke G. F. Carlsson

When you spin your globe and watch it spinning, you’ll notice an unchanging white area at its top. This is the Arctic.

Here you’ll find Greenland, a formerly Danish colony, the world’s largest island with about 50,000 inhabitants. You have all heard about the melting ice sheet and the approaching end of the world. However, this is not a climate summit. What follows is a description of an unequal class struggle against imperialism – an imperialism which deaf and blind to all warnings against incalculable environmental catastrophes only has eye for unexploited possibilities and ignores the consequences with a single goal: to expand the markets for oil and war materials.

As the Arctic ice is melting, political, economic, and military interest in Greenland is growing.

Greenland is not a member of the European Union; this was decided by the Greenlandic population in a referendum. However, Greenland’s foreign policy is still determined by Denmark and NATO. The USA established itself as an ally in Greenland in 1944, and in 1951 Denmark entered into a defense agreement with the USA which has been the basis of the American military installations in Greenland ever since. This has meant forceful relocation of part of the population and massive environmental effects from 50 tons of toxic waste, in addition to the nuclear waste from four hydrogen bombs in a B-52 bomber aircraft which crashed near Thule Airbase in 1968. The clean-up of this mess is left to Greenland after the USA and Denmark signed the 2002 Dundas agreement with Greenland on the sideline. Deaths and pollution-caused diseases are some of the consequences of the US bases. In the journal Geophysical Research Letters an international group of scientists in 2016 pointed out that within the next 75 years the melting away of the ice sheet could expose radioactive waste from a nuclear reactor that provided energy for an American base under the ice cap during the cold war. Denmark and the USA play down the problem and deny their responsibility, and the Danish government declines to renegotiate the Dundas agreement.

The United States still maintains its Thule Airbase. A radar installation placed here is part of the Danish missile defense. The USA actively employs the base for stopovers and as a strategic base in the Arctic. As Greenland has become ever more accessible due to the melting ice sheet, NATO’s interest has increased.

We have just witnessed Trident Juncture, the largest NATO exercise in the Nordic countries in recent times. 50,000 troops, 250 aircraft, 8 submarines, 65 other maritime vessels and 10,000 vehicles, American nuclear-powered aircraft carriers … all this to gain knowledge about and experience of war under arctic conditions, and to show strength to Russia and China. Bases are being constructed in Denmark, primarily to serve as airbases for carrying nuclear arms from Germany and as transport links between Central Europe and the Baltic countries and Norway.

Greenland felt this tension in the question of a new airport. The Chinese offered to finance it, and the Danish government immediately took the matter out of the hands of Greenland’s home rule government and financed part of the airport to keep Greenland absolutely loyal to the USA and its military air transports.

At the NATO summit in Poland in July 2016 the Danish government presented an analysis of the tasks it will give priority in the Arctic region: surveillance, communications and operational units should be strengthened.

Denmark has submitted a claim to the United Nations for a part of the North Polar Ocean 20 times the size of Denmark. Similar claims can be made by the USA, Canada, Russia, Norway and Denmark/Greenland if the claimed area is a natural extension of their recognized land territory. This is an appalling development which could have unthought-of global consequences, regardless of whether it is the quest for oil and/or for military advantage that drives it. Every schoolchild knows that the Golf Stream feeds minerals to the world’s oceans. We know the routes whales travel. Every adult person ought to know the consequences of war if one should break out.

This development shows how imperialism, employing several strategies, uses NATO when the EU cannot be used, and vice versa.

The Permanent Structured Cooperation PESCO is the framework for military buildup in the European Union. Until now, Denmark has had an Opt-Out from participating directly in EU military activities. In practice, though, we are deeply involved. Our weapons lobby can apply for some of the 100 billions placed in the EU Defence Fund – a fund now focussing European universities with the purpose of making the armaments industry and the universities do research together – of making young brains use their capacity to do research in death instead of general science.

The militarization of the EU goes on. The unpredictable US president Trump wishes to start a new arms race with medium range ballistic missiles. They are targeted at Russia and particularly at China. A cold war is at our doorstep, and a lethal hot war looms ahead. The communist parties in Denmark, Norway and Sweden cooperate closely, but they are small, and this fact is reflected in the size of our peace movements. As Nordic communists we take part in the Arctic Meetings where Russia and Finland also participate. We do what we can to raise a peace movement, both within the trade unions and among young people.

Recently we have campaigned against the 100 billion military research program of the EU, comparing it to a nationwide fundraising to benefit cancer research. In such ways we can expose the science priorities of our political parties. Peace research creates jobs as well as life!

In other context’s we have had the environment as a theme, focusing on war environments. You can’t grow ecological [organic] crops on land polluted by war.

Fight imperialism – it fights you!

Out of NATO – out of the EU!

100 år

Grækenlands kommunistiske Parti har kæmpet i 100 år nu, og fortsætter kampen. 90 partier fra hele verden mødes i Athen i disse dage og udveksler kamperfaringer. Stor inspiration.

Stop militarisering af EU’s forskningsmidler! – Stop krigstruslen!

Våbenindustriens lobbyorganisation, FAD og EU-Kommisionen, har fredag d. 26. oktober inviteret våbenindustri og universiteter til at mødes i industriens hus, for at diskutere en oprettelse af et samlet dansk militær-teknologisk forskningscenter under finansloven.
Lobbyen der nu består af 84 forskellige industrier, som beskæftiger og producerer militært isenkram, ønsker med dette forskningscenter at få snablen i de mere end 10 milliarder kroner, som EU’s Forsvarsfond vil uddele om året.

Aalborg Universitetet er allerede i dag langt fremme når det gælder om at samarbejde med våbenindustrien. Universitetet har oprettet et militært center, AAU Defence, for at koordinere samarbejdet, og til januar sender Aalborg Universitet to studerende til Lockheed Martins kampfly-fabrik i USA.

Der oprustes til krig i Europa og krigens købmænd lugter profit. Samtidig ser vi overalt i EU, at vores fælles skattepenge bliver stjålet for næsen af os. Prisen er nedskæringer i vores velfærd.
Nu må denne sindssyge prioritering stoppe. Forskningspengene går fra almindelig almen forskning. Ydermere er det et massivt spild af uddannelsesviden Vi ønsker, en forskning for liv og ikke død.

Et ofte brugt argument for at bakke op om våbenindustrien, er skabelse af arbejdspladser… Men husk – at der kommer ligeså mange, om ikke flere arbejdspladser, ud af fredelig forskning.
Mere end 800 forskere og akademikere fra 19 EU-lande har opfordret EU til at droppe planerne om at øge støtten til forskning i våben og andet militært materiel.
Vi mener at et dansk militær-teknologisk forskningscenter finansieret af EU forskningsmidler er i strid med forsvarsforbeholdet og et led i opbygningen af EU’s fælles militær og øget militarisering af EU.
EU og de europæiske regeringer bør koncentrere sig om fredelig konfliktløsning, i stedet for at udløse et våbenkapløb.

Forskning i militær teknologi er også oprustning, NEDRUSTNING NU – militærindustrien ud af vores universiteter.

Underskrivere er; FredsVagten / Valby og Sydvest mod Krig / Aldrig Mere Krig / Fredsministeriet.dk / Kunstnere for Fred / TID TIL FRED – aktiv mod krig
“Krig er foragt for liv – fred er at skabe” Nordahl Grieg, 1936

Stop militarisering af EU’s forningsmidler (løbeseddel)

Hvordan bekæmper vi imperialismen

 

Af Rikke G.F. Carlsson formand for Kommunistisk Parti i Danmark

Dette er noget af en opskrift og noget af en opgave. Heldigvis er opskriften klar for kommunister.

Men den største opgave er at formidle og fortælle ens kolleger, naboer, venner og familie hvad imperialismen er for et væsen og hvorfor den skal bekæmpes.

Det er jo ikke et ord der florerer på sociale medier eller i pressen og slet ikke i den daglige tale.

Her er det som fylder krig, miljø, fattigdom, arbejdsløshed, velfærd eller mangel på samme, bank kriser og at holde sygdomme fra livet, så livsgrundlaget ikke forsvinder. Her er vores opgave at fortælle at netop disse angstfyldte livsvilkår er på grund af imperialismen!

Årsagen til disse skal ses og gennemskues, vi skal lære at kende menneskets fjende, jordens fjende. Imperialismen skal bekæmpes intelligent og man skal kende sin fjende godt. For den ændrer ansigt hele tiden. Den forklæder sig. Den lyver og bruger alle kneb.

Når man støder på den, er vores redskaber vigtige:

  • Den økonomiske
  • Den ideologiske
  • Den politiske kamp

Samme opskrift bruger fjenden eller dem der sidder på magten. Om man vil bevare eller ændre den verden vi er i.

Når vi møder den spæde start på en manipulation, som her i Norge med NATO øvelsen, bliver den som regel beskrevet som FREDENS PROJEKT, noget der er forebyggende. Der kommer pludselige fjende billeder om de fæle russere osv. De kommer sikkert og jævnt. Putin ser pludselig lidt ond ud. Langsomt men sikkert bliver bordet dækket og til sidst står krigen klar.

Her gør de brug af den ideologiske kamp. Politikere hopper i med begge ben, øger militærbudgetterne. Og VUPTI, så kører den velsmurte maskine. Hvad er så den økonomiske gevinst ved denne krig. Hvem står bag denne manipulation. Disse FAKE nyheder kommer ikke af sig selv. De er købt og betalt.

Her er det at vi Kommunister skal bruge vores viden om den politiske økonomi, den dialektiske og historiske materialisme, klasse analysen og imperialisme analysen. Det må vi skoles i.

Vi ved at NATO, EU og PESCO Siden TRUMP blev indsat, har skullet øge den vestlige verdens militær udgifter. Hvilket alle lande prøver at leve op til uden at sætte spørgsmålstegn ved andet end selve beløbet.

Vi ved at USA længe har ønsket at opruste i Europa og netop har konstrueret andre militære konstruktioner så Sverige, der ikke er med i NATO, og Danmark, der ikke er med i EU´s militær konstruktion, også har fået ”huller” så de kan bidrage militært, med f.eks. transport og med baser.

Bare den danske lobby i Dansk Industris militære industrigruppe, er nu på 84 medlemmer og tallet er voksende. De lugter krigs profitter.

De modsætninger og spændinger der også er i imperialismen, ses mellem USA og Europa og er den indbyggede lov i kampen for profit. Her er det mellem USA’s militær- industrielle kompleks og den Europæiske militære industri i Frankrig, England, Tyskland og Italien.  Det skal sælges på skabelse af arbejdspladser. Det er set før.

Vores opgave er at gå ud og sætte disse uhørte beløb op imod velfærd. Om hvad der kan bygges, reddes, skabes, uddannes og nydes for alle vores penge. Det er der langt flere arbejdspladser i. Vis hvor rige vi er. Vis også konsekvenserne, hvis boreplatformen bliver bombet. Konsekvensen for miljøet og ikke mindst LIVET. Norden skal ikke blive krigsskueplads fordi Krig dræber – vi taber.  Fordi Fred skaber – og er ikke makaber.

 

Når at være arbejdsløs er en katastrofe!

De fleste danskere arbejder hver eneste dag for at kunne betale deres husleje, forsikringer og at kunne få mad på bordet.

Vi tjener ”penge” hver dag vi går på arbejde. Det er ligegyldigt om du graver grøfter eller flytter rundt med penge for en ”pensionskasse”. Selv vore politibetjente og militær udfylder deres opgaver som ”et betalt arbejde”.

I det nuværende samfund, er det muligt at blive arbejdsløs, at være tilovers, at kunne noget forkert!

Et samfund er netop en sammenslutning af mennesker, der kan og vil det samme. At lytte til andre og samtidig være en del af vor klodes overlevelse.

Danmark er et rigt samfund, hvor der er mulighed for at der tages omsorg om de mennesker og folk der falder uden for vores system. Desværre er vores ”velfærds ide” om at der skal tages beskyttelse for alle landets borgere, blevet minimeret.

Da jeg i begyndende  af starten af 1970erne, havde ”ubegrænset” tid på dagpenge, tog jeg på højskole. Det kan diskuteres om jeg er blevet klogere, men det kan ikke diskuteres om, men jeg, har lært noget om det danske samfund.

I dag er der mulighed for 2 års dagpenge, men kun hvis den enkelte kan dokumentere at der er søgt et arbejde.

Hovedpointen i dette indlæg, er de regler, som de arbejdsledige er påtvungne (det er nemmere at fyre  end sige op, som lønmodtagere ).

Udgangspunktet var. at vi som lønmodtagere kunne få 90% af vores løn. I dag svarer det til under 50%

At gå fra hus og hjem, på grund af kapitalens skalten og valten, er vel et spørgsmål om det kapitalistiske samfundssystem?

Der er en anden vej!

Udenlandsk arbejdskraft!

Ved Folketingets åbning er behovet for arbejdskraft i det danske erhvervsliv blevet et centralt emne.

Der er ved at mangle faglært arbejdskraft og de mellemuddannede.

Det skal løses ved at nedbringe det minimale krav til en årlig indtjening fra 417.998 kr. til 33o.ooo kr.

Hvis det danske samfund og især virksomhederne ikke har sørget for at den nødvendige uddannelse af landets borgere er sket, kan det være nødvendigt at de kommer arbejdskraft fra andre lande til Danmark, i stedet for at landets befolkning havde fået de behovsdækkende uddannelser hos der danske befolkning.

Når der hos Dansk Industri(DI), eftersøges den ”rigtige” arbejdskraft og vil have arbejdskraft fra lande uden for EU, kan det undre at arbejdskraften, skal være underbetalt.

ER DER BRUG FOR ARBEJDSKRAFTEN ELLER IKKE?

Det burde være ligegyldigt om det er en fra Kina, en fra USA eller Indien. Hvis behovet er tilstede, er det vel ikke prisen for arbejdskraften, der skal være gældende. Hvis DI siger at der er brug for arbejdskraften og vil have udenlandsk arbejdskraft fra udenfor EU, men hvorfor skal det så være billigere for de enkelte virksomheder.

ER EN AMERIKANSK, KINESISK ELLER INDISK INGENIØR DÅRLIGERE END EN DANSK?

Hvorfor ansætte et dårligere uddannet menneske?

Et alternativ er i stedet for at bruge den viden, der findes på ”gulvet” på de danske virksomheder og give mulighed for at skabe et dansk samfund.

Det er selvfølgelig muligt, at det bliver opdaget at det er muligt at have et samfund, er ikke bestemmes af andet end penge.

Vi fordømmer attentatforsøget mod Venezuelas præsident Maduro

Vi kender endnu ikke navnene på de personer, som gennemførte lørdagens attentat mod præsident Nicolas Maduro, men vi kender adressen på bagmændene. Det er terrorisme og vi opfordrer den danske regering til at tage afstand.

Lørdag den 4. august sent om eftermiddagen blev der gennemført et attentat imod Venezuelas demokratisk valgte præsident Nicolas Maduro, da han i hovedstaden Caracas talte ved et stort arrangement under åben himmel.

Præsidenten er uskadt, men der er oplysninger om syv sårede, som følge af at sprængladninger monteret på to flyvende droner blev bragt til sprængning.

Vi fordømmer dette mordforsøg på landets præsident. Vi kræver respekt for roen og demokratiet i landet, som Nicolas Maduro og hans regering kæmper for at opretholde under meget vanskelige vilkår, idet ekstreme højrekræfter i landet igen og igen søger at anstifte uro og økonomiske problemer… mens de på valgdagene ofte vælger at boykotte, fordi de ved, at de er mindretallet, mens flertallet bakker op om præsidenten og den Bolivarianske Revolution.

Myndighederne i Venezuela oplyser, at en række personer er anholdt og at efterforskning af attentatet er i gang.

Anlagerne retter sig imod højrekræfter i Venezuela, og der peges på forbindelser til kræfter i Florida i USA og til personer tæt på Colombias afgående præsident Santos.

Mens vi naturligvis må afvente at sagen efterforskes, og at der sættes navne på de skyldige, så er der ingen grund til at tvivle på, at adressen på bagmænd kan findes i Bogota og Miami.

USA’s regering erklærer åbent, at det arbejder for et regimeskifte i Venezuela, og de seneste tre år har Washington officielt stemplet Maduro og hans regeirng som en ”usædvanlig og ekstraordinær trussel mod (USA’s) nationale sikkerhed og udenrigspolitik”. Det er at give alle mørke kræfter grønt lys til vold og ‘license to kill’.

Adskillige af de tidligere atentater og voldshandlinger, som er gennemført siden år 2000 – da Hugo Chávez vandt præsicentposten i landet og ikke mindst siden Nicolas Maduro i 2013 efterfulgte Chávez – har haft tråde til netop USA og Colombia, hvor både penge, våben og terrorister er kommet fra.

Det er ikke noget vi tror, det er noget, som er dokumenteret!

Washington og Bogotá afviser at være indblandet i attentatet mod præsident Maduro, og vi forventer derfor, at myndighederne i USA efterkommer opfordringen fra præsident Maduro til aktivt at hjælpe de venezuelanske myndigheder i arbejde med at spore de skyldige og deres bagmænd og dermed straffe disse terrorister.

Vi opfordrer den danske regering og de politiske partier, som vi oplever har stor fokus på kampen mod terrorisme og terrorister, til at tage afstand for lørdagens terror i Caracas rettet mod landets valgte præsident. Der er ikke plads til dobbeltspil og dobbeltmoral i kampen mod terror.

Underskrevet af KPiD og en lang række andre organisationer og personer

Fælles solidaritetsappel med Palæstinas folk

De kommunistiske partier og arbejderpartier fordømmer på det kraftigste de kriminelle handlinger, som den israelske hær har foretaget mod det palæstinensiske folk i de besatte områder, særligt i Gaza-striben. De har betydet blodbad og mord på ubevæbnede demonstranter, mænd, kvinder og børn.

Trump-administrationens aggressive politik, anerkendelsen af Jerusalem som Israels hovedstad og flytningen af den amerikanske ambassade til Jerusalem på trods af alle internationale protester har opildnet Israels aggressivitet. Israel fortsætter derfor den ulovlige besættelse af palæstinensisk territorium og fortsætter massakrerne på Palæstinas folk. Regeringerne i de lande, der ikke tager stilling, men som sidestiller ofrene med forbryderne, har et stort ansvar. Den Europæiske Union, EU, opfordrer alle parter til ’beherskelse’, mens den organiserede massakre mod Palæstinas folk er i fuld gang, og styrker samtidig sine forbindelser med den israelske stat. Nogle europæiske venstrepartier indtager helt uacceptable standpunkter ved at støtte den israelske besættelse og bosættelsespolitikken. Det skete senest, da lederen af det tyske venstreparti, Die Linke, i EU-parlamentet, besøgte Israel og plantede et træ i en israelsk bosættelse. Samtidig udvider andre europæiske lande styret af partier, der er medlem af det Europæiske Venstre forbindelserne med Israel ikke mindst på det militære område. Den seneste afstemning i det israelske parlament, Knesset, vedtog den nye nationalitetslov, der er et nyt skridt på vejen mod apartheid-staten.

De kommunistiske partier og arbejderpartierne udtrykker deres solidaritet og støtte til det palæstinensiske folk og dets retfærdige kamp for et uafhængigt og selvstændigt Palæstina inden for grænserne fra før den 4. juni 1967 og med Østjerusalem som hovedstad. Vi fortsætter vores kamp, og vi opfordrer alle til at styrke deres solidaritet med det palæstinensiske folk indtil den israelske aggression og besættelse med støtte fra verdensimperialismen er afskaffet.

Denne appel er underskrevet af en lang række partier fra hele verden, herunder naturligvis KPiD

Krig er foragt for liv

Efter Sovjetunionens og de tidligere østeuropæiske socialistiske landes fald for omkring 30 år siden var der mange på både højre- og venstrefløjen, der troede, at nu var freden i verden sikret. De tog grueligt fejl! Kapitalismen blev ikke ’fredsduelig’, som var et begreb, som mindre indsigtsfulde opfandt den gang.

Verden har i stigende grad været præget af krige – også i Europa – og af militære trusler og oprustning. Her har NATO spillet en afgørende rolle, men også EU blander sig mere og mere i udviklingen på det militære plan og ikke kun i Europa.

Et vigtigt led er inddæmningen af Rusland via optagelsen af Ruslands nabolande i NATO, som det er sket med de tidligere socialistiske lande Østeuropa. I andre tilfælde – herunder Ukraine – har NATO og EU foreløbig måttet nøjes med at installere et vestligt orienteret styre. I andre lande som f.eks. Georgien har EU og NATO endnu ikke fundet ud af, hvordan de bedst kan sikre deres indflydelse.

Et andet vigtigt led i den samlede aggressive politik er de egentlige krige. Den blodige borgerkrig i det tidligere Jugoslavien var bl.a. et resultat af især NATO-landet Tysklands støtte til de hel- og halv fascistiske kræfter i Kroatien. I Afghanistan, i Irak, Libyen, Somalia, Yemen og sidst i Syrien har målet for USA’s og NATOs ageren ikke mindst været kontrol med olien og samtidig en bevidstløs opbakning til det mere og mere aggressive og imperialistiske Israel. Andre steder som i Cuba, Venezuela og Brasilien har USA belært af erfaringen fra det totalt mislykkede forsøg på at vælte Fidel Castro ved Svinebugts-affære i 1961 ikke direkte igangsat krige. I stedet har USA og dets allierede forsøgt sig med alle mulige andre former for ulovlig indblanding i andre landes forhold. Tilsvarende ses i Afrika. I Vestsahara fortsætter Marokkos ulovlige besættelse af landet med direkte og indirekte støtte fra især EU. I andre afrikanske lande har vestens interesse i naturrigdomme ofte været en medvirkende årsag til borgerkrige med utallige lemlæstede og døde.

I alle disse krige og krigslignende situationer har USA, NATO og EU spillet en hovedrolle, mens Danmark gennem sin såkaldte ’aktivistiske udenrigspolitik’ har været den altid villige støtte til at gå i krig for interesser, der ligger langt fra Danmarks.

Det er en stor misforståelse, hvis man tror, at verden er blevet mindre farlig at leve i efter at kapitalismen blev stort set enerådende politisk og økonomisk. Tværtimod har krige og trusler om krige konstant været hverdagskost det ene eller det andet sted. Krige og krigslignende tilstande er nemlig som altid frygtelige for befolkningerne, men samtidig frygtelig indbringende for storkapitalen.

Desværre har fredsbevægelserne ikke været meget aktive i de senere. Kommunistisk Parti i Danmark vil appellere til alle gode kræfter til at huske på, at uden militær nedrustning kan der ikke være tale om noget væsentlig social oprustning. Det nytter heller ikke at opnå sejre i den daglige kamp for bedre velfærd, hvis vi samtidig taber kampen mod krigen. Kampen mod NATO og EU og mod dansk aggressiv militærpolitik må styrkes NU.

Udtalelse KPiD 12. kongres Stop USA‘s blokade mod Cuba

 

Nok er nok! Basta Ya!

Med valget af Donald Trump som præsident i USA blev den kulturelle, videnskabelige, uddannelsesmæssige og økonomiske udveksling mellem USA og Cuba – til gensidig fordel og som brobygger frem mod en fuld normalisering af forbindelserne – sat alvorligt tilbage. Blokaden har kostet cuba­nerne astronomiske summer og enorme lidelser. På trods af at flertallet i FN i mange år har vedtaget, at denne verdens længste blokade skal ophøre, fortsætter blokaden uanfægtet.

Det er ikke kun Cuba, der bliver ramt af blokaden. Det samme gør internationale banker og virksomheder, som USA idømmer kæmpemæssige bøder for at servicere og handle med Cuba. Det er ikke kun skadeligt for Cuba, men også for den internationale handel.

I de 57 år, blokaden har eksisteret, har den kostet det cubanske folk over 125 milliarder dollars!

Vi udtrykker vores solidaritet med det cubanske folk, og vi vil med alt vi formår, kæmpe for at denne umenneskelige blokade bringes til ophør.

For cubanernes ret til selvbestemmelse og suverænitet!

Udtalelse fra KPiD’s 12. kongres maj 2018

Sammenhold er styrke – solidaritet er våbnet!

Alle tilkæmpede forbedringer og rettigheder på det offentlige og private arbejdsmarked er under konstant angreb! Kampen mod forringelser og retten til en kollektiv overenskomst har overtaget kampen for forbedringer af vores arbejdsliv. Mens profitten stiger gennem overskud og skattelettelser – stiger arbejdstempoet, antallet af løsarbejdere og gratis arbejdskraft.

Arbejdsglæden er for længst erstattet af utryghed, nedslidning, angst og sygdom. Gennem årtier har ”salamimetoden” lykkedes at adskille de forskellige ramte faggrupper. Men årets overenskomst kamp viste at bunden er nået – alle kører på akut­ beredskab på fuldtid. Danmarks arbejdere på tværs af fag fandt værdien i solidaritet og sammenhold og forhindrede moderniseringsstyrelsens drabsforsøg på den kollektive velfærd.

Det sammenhold skal udbygges og dyrkes. Erfaringerne er værdifulde og viser sammenhæng og afhængighed mellem vores forskellige fag, og hvad fælles kamp fremover kan ændre.

Fagbevægelsen har fået foræret en gave: aktive og bevidste medlemmer, som nu kender betydningen af at være organiseret i en fagforening! Brug den!

Kravene er mange og opgaverne store. Kommunisterne vil fastholde kravene i den kommende tid:

  • Varsles der lockout på de offentlige områder – skal de sparede penge blive og bruges på området!
  • Fjern EU loven om licitation – det dumper løn og arbejdsfor­
  • Afvisning af Euro Plus pagten og dens angreb på retten til kollektiv overenskomst!
  • 30 timers
  • Lønstigninger skal udregnes i kroner – ikke i procenter, så lavtlønnede bliver løftet.
  • Private og offentlige ansattes kamp er en fælles kamp for bedre kollektiv velfærd.

Kommunistisk Parti i Danmark har valgt ny ledelse.

Efter den nylig gennemførte 12. kongres i Pinsen, mødtes den nyvalgte landsledelse i lørdags.

På kongressen blev kasserer Hans Nielsen og formand Arne Cheller valgt enstemmigt. Dette skete på baggrund af en enstemmigt vedtaget arbejdsplan og med kun to stemmer i mod beslutningen om at gennemføre en forhandling om dannelse af et nyt kommunistisk parti sammen med KP.

Et par dage efter kongressen meldte Arne Celle sammen med andre kammerater fra Landledelsen sig ud af partiet.

– ”Det kom bag på alle”, udtaler Rikke G.F. Carlsson, der netop er valgt til partiets nye formand. Hun fortsætter, – ”Vi har brugt de efterfølgende dage på at rekonstruere arbejdsopgaver og arbejdsgange, som jo er en svær omgang, når der ikke har været den naturlige overleveringsforretning. Men vi er fuld af optimisme. ”

Landsledelsen har evalueret kongressen og fordelt arbejdsopgaverne. Inden for de kommende dage vil KP modtage en invitation baseret på kongressens beslutning. -” Der vil være fuld åbenhed og diskussion overalt i landet blandt medlemmerne. Det er vigtigt, at alle er med, når så stor en beslutning skal gennemføres” fortæller Rikke og fortsætter -” Det er jo det dejlige ved at være kommunist, at vores demokrati er så grundigt og ligger langt fra det borgerlige demokrati som tit er ja/nej, og mange tabes på vejen.

Andre opgaver er ligeså vigtige og skal løses sideløbende. Vi står overfor et EU-parlamentsvalg, hvor EU-modstanden skal styrkes. Krigstruslen fra NATO og de daglige trusler fra regeringen mod lejere, lønmodtagere, fattige og unges fremtid vil også være i centrum for vores arbejde..

Rikke G.F. Carlsson er 50 år, selvstændig fodterapeut,  og har været aktiv organiseret kommunist siden hun var 14 år. Hun har arbejdet i utallige bevægelser fra EU- til faglige over solidaritet mv. Hun har siddet i KPiDs landsledelse i 25 år. Sidst var hun partiets spidskandidat til kommune- og regionsvalget for Kommunisterne.

Kommunistisk Parti i Danmark

Landsledelsen

Bo Møller