For arbejdernes og folkenes Europa

Fælles udtalelse om valget til EU-parlamentet 2019

Underskrevet af en lang række kommunistiske og venstrefløjspartier i Europa,  herunder KPiD

Valget til EU Parlamentet finder sted på et tidspunkt, hvor arbejderne og folkene står overfor enorme vanskeligheder og mangel på løsninger. Arbejdende folk er konfronteret med job- og social usikkerhed, ulighed, fattigdom og står overfor angreb på lønninger, pensioner og rettigheder. Folkene og især ungdommen oplever arbejdsløshed, påtvungen økonomisk migration, forringet adgang til uddannelse, sundhed og bolig. En virkelighed, som er udtryk for EU’s øgede udbytning og fattigdomsskabende politikker.

EU staternes forskelligheder og uligheder i udvikling bliver stadig dybere. EU i sig selv forbliver i krise og står overfor alvorlige vanskeligheder.

EU, de herskende klasser og de kræfter, som repræsenterer dem, kan ikke længere skjule den voksende sociale utilfredshed, som deres politik har fremprovokeret, det vil sige den økonomiske neoliberalisme, den udemokratiske og centraliserede måde EU fungerer på, militarisme og indblanding i internationale forhold. I dag er der mange, som indser, at EU’s og unionens ledende kræfters deklarationer og løfter ikke er blevet opfyldt. Den virkelighed, som vore landes befolkning møder, er meget anderledes.

– I stedet for demokrati og frihed bliver der indført nye måder at registrere borgere på og til at kontrollere internettet på. Demokratisk frihed, herunder fagforeningsrettigheder, er under angreb. Det yderste højre og neofascismen, som blev nedkæmpet af folkene i løbet af det 20. Århundrede, dukker igen op i Europa, samtidig med at antikommunisme og forfalskning af historien bliver institutionaliseret. I nogle medlemsstater er de yderste højrekræfter med i regeringerne, mens systemet tillader dem at sprede gift som racistisk had, fremmedhad, chauvinisme, sexisme, homofobi og at sætte spørgsmålstegn ved lighedsidealerne.

– I stedet for fred øger EU hele tiden militariseringen og forstærker sammenvoksningen med NATO. Nu med dannelse af et struktureret samarbejde på det militære område (PESCO), har man signaliseret en ny udvikling af militarisme som, sammen med andre ting, betyder større militærudgifter og flytning af investeringer til våbenindustrien og våbenhandel. Samtidig er EU deltager i optrapningen af interventioner og aggressioner mod stater og folk, f.eks. ved medskyldighed i Israels opførelse af det drama, der udspiller sig for det palæstinensiske folk.

– I stedet for at beskytte miljøet, underordner EU sin miljøpolitik markedskræfterne. Skandalerne, hvor multinationale industrier overtræder miljølovgivningen, hvor der er mangel på de nødvendige beslutninger, som skal bekæmpe klimaændringerne. De dramatiske konsekvenser af miljøproblemerne, som befolkningerne oplever, vidner om kløften mellem deklarationer og handling.

– I stedet for at udvise solidaritet og tage fat på de årsager, der får millioner af mennesker til at forlade deres lande, følger EU en politisk retning, som forstærker og forværrer situationen.  EU’s deltagelse i den imperialistiske indblanding i Mellemøsten og Nordafrika har mangedoblet antallet af flygtninge. Den kolonialistiske fortids byrder kombineret med den neokoloniale udbytningspolitik overfor landene i Afrika og Asien har skabt en ond cirkel af fattigdom og underudvikling, som får deres befolkninger til at søge et bedre liv i Europa. På samme tid ser storkapitalen i de europæiske lande flygtninge og migranter som billig arbejdskraft, som den ønsker at udbytte for at forringe arbejdsforholdene. Ingen tvivler på, at migrations- og flygtningekrisen er et komplekst og mangesidet spørgsmål. Men militarisme, racisme og fremmedhad kan aldrig være svaret. Der er brug for, at de progressive kræfter i hver enkelt EU-medlemsstat,som kæmper for løsninger, der er i overensstemmelse med international lov og principperne om solidaritet, internationalisme og arbejdende folks klasseenhed, sejrer.

Folkene ønsker og har brug for et andet Europa – Et andet Europa er muligt!

Oveni strukturen af traktater, fælles politikker og stabilitetspagten, har EU i de seneste år skabt en meget stærk mekanisme, som udøver kvælende kontrol af budgetter og skattepolitik i medlemsstaterne gennem skatte traktaten, ”Økonomisk styring” og ”Den Europæiske Koordinering”. Den Økonomiske og Monetære Union bliver stærkere, Den økonomisk-politiske afhængighed institutionaliseres, retten til at udøve en anden politik på nationalt niveau ophæves, demokratiet og folkenes ret til social-økonomisk udvikling undergraves.“Bankunionen” fører til en gigantisk kapitalkoncentration og kontrol med staternes finansielle systemer. Frie handelsaftaler med verdens stærke centre (som CETA med Canada) i sammenhæng med den nykoloniale handelspolitik overfor de mindre udviklede dele af verden er de åbenbare sider af en grundlæggende uretfærdig og udbyttende økonomisk model. 

Der bliver sat spørgsmålstegn ved demokrati, stat og folkenes selvbestemmelsesret gennem stormagternes diktat af de politisk-økonomiske forhold, diktater som er bestemt af de økonomiske og finansielle gruppers interesser. Valgte regeringer bliver udsat for grove trusler og er ofre for afpresning. Folkeafstemninger bliver ignoreret eller gentaget, indtil folket stemmer, som EU ønsker.

De advarsler, som progressive kræfter har udsendt, har vist sig at være sande. Det er advarsler om EU’s karakter, politikker og kurs, som de er fastlagt i traktater og er forstærket af den politik, som højrefløjen og socialdemokratierne i Europa har fulgt. Ikke alene lytter EU ikke til folkets stemme, men forstærker også angrebene på vore folks levestandard og rettigheder. Med sloganet ”Mere Europa” diskuterer EU’s ledere ikke en anden vej eller et andet Europa, men alene den hastighed hvormed monopolernes EU, militariseringen og EU’s institutioner kan fortsætte med at blive stærkere. På den anden side er det yderste højres nationalisme og racisme ikke et alternativ, det repræsenterer kapitalismens mest reaktionære fase med mindelser om Europas sorteste periode.

EUs kriser – resultat af kapitalismen og dens modsætninger – har på dramatisk måde vist alle problemerne og har vist, at EU-konstruktionen ikke kan ændres grundlæggende, da dens traktater fastlægger en neoliberal og militaristisk struktur og proces. Vejen mod effektivt samarbejde i Europa må nødvendigvis basere sig på principperne om selvbestemmelse, frihed, demokrati, sociale fremskridt og fred.

Et andet Europa er muligt og nødvendigt, og nu er rette tid. Et andet Europa – et Europa som arbejder for arbejdere, folkene og deres behov – kan skabes ved en radikal ændring af det grundlag, som EU blev bygget på. En radikal ændring, som skabes og besluttes af Europas arbejdere og folk.

Det europæiske kontinents historie er præget af en militant og revolutionær arv. Den viser at folkene – med de arbejdende og ungdommen som den banebrydende kraft – gennem deres kamp kan stoppe de nuværende angreb og barbariske metoder; ved igen at blokere vejen for det yderste højre og fascismen; ved at bane vejen frem mod større sociale forandringer af antiimperialistisk og antimonopolistisk karakter; ved at skabe et alternativ til kapitalismen og dens blindgyder; ved igen at opbygge visioner om nye samfund, for fremskridt, fred og social retfærdighed.

Vi forener kræfterne

Vi forstærker kampene

Kommunisterne, progressive, antikapitalister, anti-neoliberale og venstre- og miljøkræfter, som underskriver denne appel, mener at de kommende valg til Europaparlamentet i maj måned giver en vigtig mulighed for at få formuleret vores kamp for vore landes forhold nu og i fremtiden.

Vi ved, at faren fra det yderste højre udgør en stor trussel mod vores kontinent og dets folk, en trussel som opmuntres af USA’s Trump administration. EU’s interesser og herskende kræfter kan ikke bekæmpe denne trussel, fordi det er deres politik, som skaber grundlaget for den samtidig med, at nogle helt åbent samarbejder med det yderste højre. Kun de progressive kræfter, de kræfter, som kæmper for arbejder- og sociale rettigheder og for folkenes selvbestemmelsesret, kan være grundlaget for modstanden mod det yderste højre og fascismen. Det er derfor, at styrkelse af disse kræfter må være målet for alle demokrater og progressive borgere i vores lande.

Vi opfordrer det arbejdende folk, ungdommen, kvinderne og i det hele taget menneskene i EU’s medlemsstater til at udtrykke deres krav, forhåbninger, kampe og visioner gennem deres stemmer ved valget til Europaparlamentet og på den måde styrke de kræfter, som – på samme måde som os der underskriver denne appel – er forrest i kampen for arbejder- og sociale rettigheder, og som forpligter sig til at fortsætte kampen.

For et Europa med sociale rettigheder

som er til for dem, der skaber værdierne og fremmer økonomien, nemlig det arbejdende folk; som sikrer faste, stabile,tilstrækkelige og værdige job til alle; som genopretter og fremmer sociale tilbud og rettigheder; som forsvarer og fremmer offentlige tilbud; som garanterer den unge generation retten til uddannelse og arbejde og en værdig levestandard for de ældre og sårbare sociale grupper; som genopbygger og udvider den sociale infrastruktur; som tilbyder støtte til familier, børn og mennesker med handicaps.

For et Europa med økonomiske, sociale og bæredygtige fremskridt.

For en social og økonomisk udvikling af vores kontinent; som understøtter reelt og stadig stærkere samarbejde mellem de forskellige lande; som er baseret på offentlige investeringsprogrammer på det sociale område og bæredygtig brug af naturressourcerne og beskyttelse af miljøet; som anvender radikale metoder til at bekæmpe klimaforandringer; som samtidig sikrer social retfærdighed; som fremmer hvert lands produktive potentiale med respekt for retten til udvikling og skabelse af en model for bæredygtig udvikling; som sikrer det enkelte land retten over fødevarer og fødevaresikkerhed; som forsvarer de strategiske sektorers offentlige karakter i hvert land og understøtter små og mellemstore virksomheder; som gør op med skattely, med frie og uregulerede kapitalbevægelser, og som bekæmper og beskatter kapitalens spekulative aktiviteter.

For et fredeligt Europa, som samarbejder med alle folk I verden

Et Europa som respekterer De Forenede Nationers karakter og international lov, herunder principperne om folkenes selvbestemmelsesret og staternes territoriale integritet og suverænitet; som afviser våbenkapløb og militariseringen af internationale relationer; Som arbejder for at afslutte udefrakommende aggressiv indblanding og udefrakommende aggressioner; som spærrer for aggressive militære alliancer som NATO og eksistensen af fremmede baser, og som arbejder for nedrustning, herunder for fjernelse af alle atomvåben fra medlemsstaternes territorium og fuldstændig afskaffelse af atomvåben. For et Europa som fremmer samarbejde og venskab med folkene fra hele verden på lige og fælles vilkår – politisk, økonomisk, socialt og med kulturelt samarbejde.

For et demokratisk Europa baseret på samarbejde mellem suveræne stater med lige rettigheder.

For et Europa som respekterer demokrati og demokratisk deltagelse; dets staters suverænitet og lige rettigheder; hvert folks identitet og kulturelle forskelligheder; mindretallenes rettigheder; et Europa som ikke skal regeres af direktorater, lobbyer og de stærkeste stater, men af deres folk.

For et Europa med frihed, rettigheder og solidaritet

For et Europa som forsvarer demokratiske friheder som fagforeningsrettigheder, civile og sociale rettigheder, herunder borgernes digitale rettigheder, privatliv, beskyttelse af personlige data og internettets neutralitet; som afviser mekanismer, der bruges til undertrykkelse, indsamling af data og overvågning; som i praksis garanterer lighed for alle mennesker uanset køn, etnicitet, farve, religion, handicap og seksuel identitet herunder deres seksuelle og reproduktive rettigheder.

Vi arbejder sammen og forstærker EU-parlamentets Ventregruppe.

Med det formål vil vi yderligere udvikle vores samarbejde, og vi opfordrer til at fortsætte det i gruppen ”Det Europæiske Forenede Venstre/Nordisk Grønne Venstre” (GUE/NGL) i EU-parlamentet på grundlag af lighed og gensidig respekt for vore forskelligheder, retninger, erfaringer og særkender; Vi vil fortsætte vores fælles aktioner gennem GUE/NGL som udgangspunkt for samarbejde om de mange ting, som forener os i kampen for et andet Europa.

Vi forsikrer igen, at denne parlamentsgruppes karakter og identitet er udgangspunkt for et ligeværdigt samarbejde mellem kommunister, arbejdere, progressive, venstre- og miljøkræfter, hvis fælles mål er at give arbejdende folks og folkenes kampe en stemme i EU-parlamentet; vi vil hævde, foreslå og forsvare progressive og klart anderledes politikker end dem, som højrefløjen og socialdemokraterne har fulgt og forsætter med at forfølge; Vi vil give udtryk for og indhold til kampen for en anden vej for Europa.

Ved at underskrive denne appel, forpligter vi os til at forsvare disse mål og retningslinjer. Jo større styrke vi har, jo stærkere vil kampen for et samarbejdende Europa, sociale fremskridt og fred være.