3F BJMF valgønsker til Københavns kommune i 2017-2021

Sikring af arbejdspladser i København – også for ufaglærte

Vi kræver, at Københavns kommune både i ord og handling, anerkender at borgere med ordinære jobs uden længerevarende uddannelser, er en integrereret del af byen.

Vi kræver, at kommunen arbejder målrettet på at disse borgere også i fremtiden sikres ordentlige arbejds- og leveforhold i kommunen.

Vi kræver, at virksomheder, der tilbyder ordinære jobs til ufaglærte og kortuddannede, har optimale betingelser for at kunne eksistere og etablere sig i København.

 

Bekæmpelse af social dumping/løndumping ved alle opgaver, der udføres for, eller af kommunen

I forbindelse med alle kommunale udbud, outsourcing af opgaver, samt anvendelse af private leverandører på alle niveauer, kræver vi:

 • At kommunen fastholder og udbygger de sociale klausuler. Vi forlanger at kommunens udbud og kontrakter skal indeholde krav om lærer- og/eller elevpladser.
 • At kommunen i deres sociale klausuler, sætter fokus på ufaglærte og kortuddannedes muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, bl.a. ved at stille krav til leverandører om, at arbejde aktivt på at forebygge nedslidning og sikre fastholdelse af deres ansatte.
 • Det skal sikres at alle arbejdsklausuler i alle kommunens udbud og kontrakter, indeholder sikring af løn- og arbejdsvilkår for alle, der udfører opgaver for kommunen, som svarer til overenskomsterne på de givne områder.
 • At kommunen – i samarbejde med de overenskomstbærende organisationer sikrer effektiv kontrol med leverandørens overholdelse af arbejdsklausulerne.

 

Kommunen skal være Danmarks førende lærlingekommune.

Kommunen vil gå forrest i at sikre flest mulige praktikpladser og at så mange unge for en praktikplads som muligt. Det vil sikre kommunen en dygtig kompetent arbejdsstyrke og den københavnske ungdom en kompetencegivende uddannelse. Kommunen udarbejder en lærlingepolitik:

 • der sikrer at alle forvaltninger har en kvote for praktikpladser.
 • der sikrer at kvaliteten i praktikpladserne.
 • der sikrer at kommunens leverandører opretter praktikpladser.
 • at kommunen hylder kommunens lærlinge ved en årlig lærlingedag.

 

Jobformidling, der fører til ordinær beskæftigelse

Der skal oprettes arbejdsformidlingsbutikker i de Københavnske boligkvarterer, så de arbejdsløse kan komme i ordinært arbejde.

Under den borgerlige regering blev arbejdsformidlingen nedlagt og i stedet blev Jobcentret sat til at bruge skattekroner på meningsløs aktivering.

Vi ønsker en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor formidling af arbejde står centralt.

For at komme den eksisterende ledighed i Københavns kommune til livs, er der brug for at Jobcenter København opruster formidlingsaktiviteterne og at der sadles om fra hovedløs aktivering til formidling af reelt arbejde.

Opbygningen af et tæt samarbejde mellem fagforeninger, a-kasser og jobcentrene er vejen frem. Den tætte virksomhedskontakt og kendskabet til de ledige vil give de arbejdsløse den korte vej til igen at komme i ordinært arbejde.

 

Socialområdet/beskæftigelsespolitik:

Vores nedslidte og arbejdsskadede medlemmer, som kommer i kontakt med Jobcentrene i Københavns kommune oplever ofte ikke at få den støtte, der skal til for at komme videre i forhold til deres arbejdsliv eller pensionering. Generelt har medlemmerne brug for en individuelt tilrettelagt indsats, hvor man sikrer, at medlemmets behov bliver tilgodeset, således at de kan få mulighed for at arbejde i det omfang, der er muligt eller alternativt blive tilkendt førtidspension, hvis de ikke længere kan arbejde. Vi kræver følgende:

–     Brug forlængelsesbestemmelserne i sygedagpengeloven.

–     Lav en aktiv revalideringsindsats.

–     Brug kun ressource forløb til relevante målgrupper, ikke til ældre nedslidte medlemmer.

–     Rådgiv om seniorførtidspension for relevante målgrupper.

–     Organiser rehabiliteringsteamene, sådan at ventetid minimeres.

 

Infrastruktur

Vi ønsker, at der sikres en infrastruktur, som tager hensyn til både virksomhedernes og borgernes behov:

 • Det skal sikres at forsyning til og fra byens virksomheder fungerer godt, samtidig med at der tages hensyn til det omgivende miljø og rekreative områder.
 • Større anlægsprojekter rundt om i byen skal planlægges, så byen er så fremkommelig som mulig for borgere såvel som turister.
 • København har fået udvidet cyklismen, ikke mindst på grund af bycyklerne, men dette kræver en konstant vedligeholdelse af cykelstisystemet, hvor den øgede mængde cykler og bredere ladcykler også tænkes ind.
 • Der skal laves konkrete initiativer, som gør den tunge erhvervstrafik tålelig for borgerne og effektiv for virksomhederne. Vi skal undgå miljøskadelige påvirkning af borgerne.

 

Sundhed

København skal være en ren og sikker by at leve og færdes i.

Byens offentlige udearealer er blevet et større aktiv for byens borgere og brugere end tidligere. Det betyder mere affald, og slid på byens gader, torve og parker. Der skal prioriteres flere ressourcer til dette.

Mange Københavnere benytter sig hver dag af kommunens idrætsanlæg. Mange af disse anlæg er i en sørgelig forfatning og trænger i den grad til en opdatering.

Idrætsanlæg, kulturhuse og biblioteker for at nævne nogle af kommunens institutioner, er i perioder uden opsyn, hvilket skaber stor utryghed blandt brugerne.

Vi ønsker, at affald kan afleveres hensigtsmæssigt, samt at der er tilstrækkelig adgang til offentlige toiletter og at standarden for rengøringen i offentlige bygninger er høj.

 

Boliger

Der skal igangsættes en renovering af den gamle boligmasse, hvor der stadig mangler bad og toiletter i den enkelte bolig. Der skal bygges billige boliger, så det kan sikres at almindelige lønarbejdere kan blive boende, og det skal sikres at København også er attraktiv for nye tilflyttere med almindelige lønindkomster og derfor skal der bygges flere almennyttige boliger.

Derudover kræver vi, at der bygges boliger for unge og studerende, der ikke har formuende forældre.