Kapitalisme Skaber Fascisme – og Kriser, Krige og Antikommunisme

Tale Af Panos Aspergis ved den antifascistiske og antiracistiske konference

I disse dage er det godt 70 år siden fascismen blev besejret.

I disse dage ser vi igen det fascistiske monster stikke hovedet frem i Europa.

I den aktuelle diskussion om fascistiske strømninger i dag, og om deres potentiale, særligt i Europa, er der brug for at reflektere over den historiske udvikling og derigennem at finde svar på det allervigtigste spørgsmål:

Hvilken strategi er den mest effektive til at forberede folke- og arbejderbevægelsen på at håndtere fascismen og den imperialistiske krigsførelse?

I den forbindelse er det vigtigt at gøre helt klart, at krig ikke kun er fascismens foretrukne valg, men hele det kapitalistiske systems valg, også når kapitalismen forsøger at fremstå som en demokratisk størrelse.

Nu om dage kan vi nemlig se, at imperialistisk krig sagtens kan føres af såkaldt demokratisk valgte regeringer, som dem vi ser udøve deres magt i USA og i Europa.

Det er vigtigt at få de almindelige befolkninger til at indse

– at de gennem organiseret kamp faktisk kan sætte en stopper for fascisternes ageren og

– at man ved fælles indsats faktisk kan bekæmpe og fjerne den stadigt stigende opbakningen til fascistiske strømninger og den stadigt stigende accept af disse strømningers teorier om nationalsocialisme, racisme og antisemitisme.

Helt konkret er der 4 spørgsmål, som det er altafgørende at få afdækket:

– Under hvilke omstændigheder opstår fascisme?

– Hvilken slags politik er fascisme udtryk for?

– Hvem understøtter fascistiske strømninger?

og

– Hvem er de ægte og hvem de uægte modstandere af fascisme?

For at afdække disse spørgsmål er man nødt til at analysere den historiske udvikling gennem klassebevidste brilleglas. Når man gør det, vil man tydelig kunne se, at interessen bør samle sig om plutokratiet og monopolerne, for det er dem, der sidder med nøglen til hele det økonomiske system.

Plutokratiet og monopolerne, dvs. borgerskabet og dets håndlangere, arbejder og agerer hen imod ét eneste mål: At beholde den økonomiske magt for på den måde at kunne betjene sig af den almindelige befolkning, til selv at få øget deres egen indtjening.

Og når borgerskabet taler om vækst, er det IKKE ud fra et ønske om at forbedre befolkningernes levevilkår, men udelukkende med det formål at øge sin egen profit.

Et af de redskaber, borgerskabet benytter sig af for at beholde sin magt, er historieforfalskning. Et eksempel på dét, er EU’s beslutning om at forvandle den 9. maj, datoen for den antifascistiske sejr, til ”Europadag” og derved slette erindringen om den anti-fascistiske og anti-imperialistiske sejr fra befolkningernes bevidsthed.

Derved forsøger EU på den mest beskidte og ærekrænkende måde at sidestille fascisme og kommunisme – en ideologisk-politisk taktik, som understøttes af diverse direktiver, vrængbilleder og historieforfalskende teorier om ”de to ekstremer”.

Til at fremme deres geopolitiske interesser tøver EU og USA ikke med at støtte de mørkeste og mest reaktionære kræfter i det Eurasiske område. I Ukraine f.eks. støtter EU og USA en regering, som er kommet til magten gennem et statskup, og som består af mere eller mindre fascistiske elementer.

I de baltiske lande har der gennem de sidste 25 år, siden omstyrtelsen af socialismen og nedbrydningen af Sovjetunionen, fundet en systematisk ideologisk anti-kommunistisk hjernevask sted. Det er foregået med sådan gennemført hed, at selv SS-legioner og andre pro-fascistiske væbnede grupper er blevet præsenteret og hyldet som nogle, der ”befriede” de baltiske lande fra Bolsjevismen.

Det er vigtigt at gøre befolkningerne bevidste om, at det er det kapitalistiske system, hvis fundament er imperialisters og monopolers interne rivalisering, der er ansvarlig for to verdenskrige med millioner af døde og invaliderede, og millioner af mennesker fordrevet fra deres hjem. Der findes ikke den forbrydelse, kapitalismens foregangsmænd nogensinde har tøvet med at udføre for at opnå profit, følge deres egne spilleregler og bevare deres magt.

Det er den sandhed, folk skal kende, og det er den sandhed, der i dag mere end nogensinde er tydelig, når man tænker på skærpelsen af konkurrencen og de igangværende konflikter.

Der udgydes for tiden mange krokodilletårer over det flygtningedrama, vi ser udspille sig. Havene omkring Grækenland fungerer som massegrave, men de græske øer, byer og mindre landsbysamfund omdannes til tilfældige opsamlingssteder med ikke engang de mest basale faciliteter til at hjælpe de tusindvis af mennesker, der har måttet flygte fra deres hjem i konsekvens af EU’s og den græske regerings politik. Disse opsamlingssteder tiltrækker illegale netværk, som udnytter og afpresser flygtningene.

Det enorme antal flygtninge er ikke noget lokalt forekommende eller tilfældigt fænomen. Den tragiske flygtningesituation er en konsekvens af noget ganske bestemt: af kapitalismens økonomiske krise.

Krisen manifesterer sig ved en intensivering af monopolernes indbyrdes rivalisering for at få kontrol over markeder, over naturressourcer og over transportveje. USA’s NATO’s og EU’s interventioner fører til, at millioner af mennesker i Mellemøsten og det nordlige Afrika tvinges på flugt.

Rusland militære indblanding i krigen i Syrien er udtryk for en forværring af kontroverserne i Mellemøsten og i verden i det hele taget.

Det, der skaber krigene, er kapitalisternes finansielle interesser og modsætningerne mellem dem, og i sidste ende er det dem, der tvinger vores medmennesker på flugt.

Det fascistiske uhyre er og har altid været et produkt af det kapitalistiske system. Det fascistiske uhyre kommer inde fra systemet selv og ikke udefra, sådan som kapitalismens tilhængere ynder at fremstille det. Fascismen er kapitalismens mest ekstreme udtryk, og kapitalen bruger fascismen som spydspids i sine overgreb på arbejderbevægelsen.

Fascismen udnytter det borgerlige demokrati for at blive stærkere ved hjælp af kapital, eller dele af kapitalen, og ved hjælp af statsapparatet. Målet er at udøve monopolernes magt på en endnu mere skånselsløs måde, på samme måde som Hitlers og Mussolinis nationalsocialistiske partier gjorde det i fortiden for derved at kunne undertrykke folke- og arbejderbevægelsen.

Denne taktik har altid været kapitalismens væsentligste træk, og det er denne taktik, der er kilden til det blinde anti-kommunistiske had, som historisk karakteriserer alle fascistiske kræfter.

Grobunden for fascisters fremmarch i Ukraine, Grækenland, Frankrig og andre europæiske lande hænger sammen med skuffelse: Befolkningerne er dybt skuffede i deres forventninger til de socialdemokratiske og opportunistiske partier, der ligesom de liberalistiske borgerlige partier har givet falske forhåbninger om velstand og demokrati.

I teorien lover alle borgerlige regeringer forbedringer for befolkningerne, men i praksis fører de en skånselsløs folkefjendsk politik til gavn for monopolerne.

Når skuffelsen rammer og illusionerne brister i befolkningerne, er selvstændige, landmænd, arbejdsløse og politisk uskolede dele af arbejderklassen tilbøjelige til at følge en mere reaktionær retning. Dette har vist sig både historisk og i aktuelle begivenheder. Slagord og løfter om folkelige forandringer er aldrig er blevet indfriet, men tværtimod vendt på hovedet som følge af kapitalistisk barbari, herunder EU´s strategier.

Dette medvirker til at udhule befolkningernes politiske bevidsthed.

Den fascisme vi så for 80 år siden, kan blive det valg borgerskabet træffer som metode til at angribe og skræmme de folkelige bevægelser. Men fascisme kan også blive den egentlige styreform, som borgerskabet vælger til at administrere sin magt med.

Kapitalismen og dens støtter skal ikke have lov til at nå i mål!

Vi har pligt til at gøre modstand, alle sammen: Den arbejdende befolkning, videnskabsfolk, de intellektuelle. Ingen bør acceptere fordrejningen af historien. Ingen bør acceptere den bevidst konstruerede antikommunisme.

Tværtimod bør vi bidrage aktivt til, at der sættes en stopper for den udvikling som kapitalismen fører an i.

Kapitalismen står for fald, og vi skal stå på vagt for, at det ikke bliver fascismen, der bliver dens løsning!

Lad mig afrunde mit indlæg med nogle referencer til fascisme i Grækenland

I Grækenland så organisationen Gyldent Daggry dagens lys i 1980’erne. Gyldent Daggry var én blandt mange reaktionære og fascistiske smågrupper og altså ikke et pludseligt opstået politisk parti. I visse kredse påstås det, at det var ”krisen”, der skabte Gyldent Daggry, men den udlægning er forkert.

Gyldent daggry er ikke opstået som følge af krisen, men fik vind i sejlene som følge af de omstændigheder, der karakteriserede krisen.

Den daværende græske regerings indholdsløse retorik omkring det første memorandum, som den omtalte som en ”økonomisk redningsaktion”, et ”ærligt kompromis”, et ”vækstpotentiale” og en ”fair overenskomst” skabte et politisk klima, hvor oppositionen, herunder det nuværende ”venstreorienterede” regeringsparti, SYRIZA, gik verbalt til angreb med anti-memorandum-slogans som ”ned med alle de korrupte politikere”, ”sæt ild til parlamentet” og ”ud med EU”.

Disse anti-memorandum-slogans bidragede Gyldent Daggry til, med fascistoide sentenser, der intet havde at gøre med de virkelige årsager til krisen. Ved fascistisk demagogi og slogans som f.eks. ”Væk med de politiske partier, væk med fagforeningerne” lykkedes det Gyldent Daggry at bære ved til det anti-kommunistiske bål og det had og den frygt, som det kapitalistiske system nærer til arbejder- og folkebevægelserne.

På den måde lykkedes det Gyldent Daggry at understøtte teorien om ”de to ekstremer”, og med yderligere hjælp fra de borgerlige partiers ideologisk funderede racistiske tilgang til verdensordenen, blev Gyldent daggry et villigt redskab i debatten om et emne, der lå det kapitalistiske system på sinde, nemlig migration.

Migration er et produkt af imperialistiske krige og interventioner; af uensartet udvikling og internationalisering af det kapitalistiske marked. Og Gyldent Daggrys racistiske fundament får næring fra det kapitalistiske systems forfald og EU´s retningslinjer, der sidestiller fascisme og kommunisme og forlanger foranstaltninger imod ”ekstremisme” og ”radikalisme”.

Gyldent Daggrys ærinde er at oppiske ureflekteret anti-kommunisme og had mod arbejder- og folkebevægelserne. Gyldent Daggry organiserer og udfører kriminelle handlinger mod folkelige bevægelser og har forbindelser i statsapparatet, særligt de dele af statsapparatet, der har til opgave at bekæmpe kriminelle netværk.

Desuden støttes Gyldent Daggry økonomisk af visse interessenter i det kapitalistiske system.

Mordet på den 34-årige sanger Pavlos Fissas i Athen hænger, lige som korporlige angreb på fagforeningsfolk i forskellige industriområder, sammen med en serie af angreb på immigranter, handlende, studerende og kunstnere, som medvirker til at afsløre Gyldent Daggrys kriminelle metoder.

Selvom ledere og menige medlemmer af Gyldent Daggry er blevet arresteret og retsforfulgt i forbindelse med kriminalitet, bør befolkningen ikke lade sig narre: Medierne står ikke tilbage for at give Gyldent Daggry indirekte reklame, og dét forsøger partiet at udnytte ved at kræve reformering af det politiske system.

Koalitionsregeringen SYRIZA-ANEL bærer ligeledes et stort ansvar, for begge partier har en tolerant indstilling over for Gyldent Daggry, der systematisk og bevidst udnytter diverse parlamentariske procedurer som påskud til at komme i medierne og spille på demokratiets utilstrækkelighed.

Den borgerlige stat er hverken villig eller i stand til at håndtere et nazistisk parti som Gyldent Daggry. Det samme gælder de såkaldte ”antifascistiske fronter”, og det gælder enhver form for samarbejde mellem på den ene side folke- og arbejderbevægelsen og på den andens side borgerlige politiske kræfter.

Kun folkelige alliancer og egentlig klassekamp er i stand til at omstyrte monopolernes magt og det kapitalistiske system, og derved knuse fascisme og nazisme. Massernes kamp og folkets beslutsomhed er de eneste, der kan udrydde Gyldent Daggry én gang for alle.

Og her er det meget væsentlig at gøre klart, at selvom man kan argumentere for at gøre fælles front med visse borgerlige kræfter, når det gælder specifik håndtering af for eksempel af fascistiske organisationer, så er det ikke ensbetydende med, at man er nødt til at allierede sig bredt med dem, der hylder kapitalismen.

Et eksempel på dette er, at det græske parlament sidste år suspenderede statstilskuddet til Gyldent Daggry – uden nogen bred politisk venstre-højre-alliance, men med politisk vilje i den specifikke sag i konsekvens af Gyldent Daggrys kriminelle aktiviteter.

Desværre var en sådan politisk vilje fraværende i forbindelse med de efterfølgende parlaments- og kommunalvalg, hvor samtlige politiske partier, med undtagelse af Grækenlands Kommunistiske Parti, mente, at Gyldent Daggry skulle bevare retten til taletid i TV, selvom dets leder sad fængslet.

I de omdelte papirer er der flere eksempler på, hvordan det politiske system ikke barer tolererer, men aktivt støtte Gyldent Daggry.

Man bør med andre ord aldrig gå på kompromis med de grundlæggende strategiske hensyn og de sociale forpligtelser over for befolkningen.

————————————–

Kære venner

Kampen mod fascismen, kampen for den arbejdende befolknings rettigheder og for forsvar af dens landvindinger skal udkæmpes sideløbende med kampen mod monopolerne, mod kapitalistisk udbytning og kapitalistisk magt.

Vores kamp kan ikke udkæmpes i alliance med borgerlige og opportunistiske kræfter, for de kæmper forgæves for at redde den parlamentariske form fra det kapitalistiske diktatur. Og dét kan ikke lade sige gøre.

Arbejderklassens mål skal være opbygning af en anti-monopolistisk, anti-kapitalistisk alliance mod borgerskabet og for social renfærdighed.

Vores mål er at møde tidens udfordringer, at opbygge den store folkets anti-kapitalistiske alliance og dermed gøre en ende på kapitalismens og imperialismens barbari, krige, kriser, udbytning, fattigdom, arbejdsløshed og fascisme.

TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED

Terror

Kommunistisk Parti i Danmark fordømmer de terroristiske angreb i Paris og udtrykker medfølelse med  ofrenes familier, og solidaritet med det franske folk, som er i sorg over de hundredvis af ofre.

Historien har vist, at disse typer terrorangreb hælder benzin på bålet og udnyttes af de kræfter, der planlægger flere imperialistiske militære interventioner og nye repressive foranstaltninger mod folkene. Derfor skal arbejderklassen overalt gå til modstand mod denne udvikling, en udvikling der, hvis den ikke stoppes, vil blive benyttet til endnu flere angreb på befolkningerne.

Kommunisterne siger:

Stop terrorismen – Stop imperialismens krige – Freden er en nødvendighed

Et andet samfund er muligt, et socialistiske samfund.

 

Kommunistisk Parti i Danmark
Arne Cheller

Fagbevægelsen kan stå stærkere med fastholdelse af rets undtagelsen

Ved Kim Holm, formand for fagligt udvalg, Folkebevægelsen mod EU.

Når LO, FTF og Akademikerne bøjer nakken og påstår, at det vil gavne den danske lønmodtager at sige ja til en afskaffelse af det danske rets undtagelse, kan det kun opfattes som at opgive den politiske styrke fagbevægelsen har haft og stadig vil kunne vise.

Det er de mennesker, der dagligt arbejder i samfundet, der skaber den økonomi, der har gjort vores samfund rigt. Det at tro på, at bevægelse mod Europas Forende Stater vil være løsningen på en Sam enighed i EU, kan kun være utopisk, når kapitalen er den bestemmende magt i EU.

Der er ingen lovgivning i EU, der forhindrer, at de enkelte lande indfører Kædeansvar. Det er således muligt at sikre, at de forhold, der er på det danske arbejdsmarked, gennem et fornuftigt udbudsmateriale, vil kunne sikre arbejdere mod social dumping. Hvorfor opsøge problemer med inddrivelse af penge fra lyssky virksomheder eller underlægge sig EU’s lovgivning, når det er muligt at undgå ved simpel kædeansvar?

Ved de kommende trepartsforhandlinger vil det være naturligt at lønmodtagerorganisationerne stiller krav om sikring af arbejderne på det danske arbejdsmarked.

Lad os knække nødderne selv!

Finland Kommunistiske Parti:

Det Arktiske Initiativ for en fredelig og økologisk bæredygtig fremtid

Kommunistiske partier i Norden, Rusland, Canada og USA har besluttet at arbejde sammen om den arktiske politik.

Partierne offentliggjorde den 1. november 2015 under det 17. internationale møde i den kommunistiske bevægelse et ”Arktisk Initiativ”, som kræver en ændring af den førte politik, stop for den kapitalistiske udnyttelse og stop for imperialistiske krige og fascisme.

I stedet for NATOs ønske om at militarisere det arktiske område foreslår de kommunistiske partier en anden udviklingsvej med fredelig samarbejde og økologisk bæredygtige planer for hvordan naturressourcerne i Arktisk kan udnyttes.

Det arktiske initiativ for fred og en bæredygtig økologisk fremtid:

De kommunistiske partier i Norden har fælles interesser i at kæmpe for arbejderklassen mod kapitalistisk udnyttelse, imperialistiske krige og fascisme, for frihed for arbejderklassen og andre, for socialisme.

Vi kæmper under forskellige forhold. Ny liberalisterne har sat en global plan i gang. Offentlige produceret og ejet tjenesteydelser konkurrerer nu med den private sektors forretningspolitik. I alle vores lande kæmper kommunistiske partier for bedre rettigheder for arbejderklassen og for en bedre offentlige service.

Vi deler bekymringen om den arktiske natur, som er specielt sårbar. For at maksimere profitten til private selskaber er der udarbejdet planer om ny mine industri og boring efter olie og gas på bekostning af naturen. Med kapitalistisk udbytning i det arktiske område stiger mulighederne for naturkatastrofer og samtidig tilsidesættes de oprindelige beboeres rettigheder.

Vi er meget bekymret for den voksende militære aktivitet i NATO i det arktiske område. Det er NATOs mål at få alle de nordiske lande med i militære øvelser og som medlem og til at deltage i kampagnen med at opbygge et billede af, at Rusland er den mest sandsynlige næste krigsfjende.

I stedet for den militære konfrontation og udnyttelse af naturen i det arktiske område kræver vi fredeligt samarbejde og økologiske udviklings planer for hvordan vi kan udnytte Arktisk naturlige ressourcer.

 • Kommunistisk Parti i Danmark
 • Danmarks Kommunistiske Parti
 • Canadas Kommunistiske Parti
 • Finlands Kommunistiske Parti
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Den russiske Føderations Kommunistiske Parti
 • Sveriges Kommunistiske Parti
 • USA Kommunistiske Parti

Demonstrationer i København og Aarhus

40.000 uddannelsessøgende i København og Aarhus demonstrerede i dag mod venstreregeringens varslede nedskæringer på 8,7 milliarder på uddannelserne.

Det svarer til, at hver uddannelsesinstitution skal spare 2% i de næste 4 år.

De uddannelsessøgende er gået sammen i en alliance på tværs af uddannelsesområderne.

Alliancen består p.t. af 38 elev-og studenterorganisationer og fagforeninger, blandt andet 3F-ungdom og Metal-ungdom, danske gymnasieelever, Djøf Studerende og Danske Studerendes Fællesråd.

Hovedformålet er at få besparelserne taget af bordet.

 • Stop milliardnedskæringerne
 • Hæv kvaliteten
 • Invester i fremtiden

lyder kravet.

Demonstranterne lovede hinanden at komme igen, indtil besparelserne er opgivet.

Se hilsener til de uddannelsessøgendes demonstration fra den græske og den internationale fagbevægelse.

Her kan du læse hilsner fra WFTU til de demonstrerende:

Her kan du læse PAMES hilsen:

Hvor er dansk LO og fagbevægelse?

Unge går samlet imod nedskæringer

Billedet er hentet fra Arbejderens netavis.

I disse dage kæmper studerende og elever på mange af landets forskellige læreanstalter side om side i protest mod nedskæringerne på 8,7 milliarder, Regeringen har varslet med deres finanslovsforslag for 2016 og som vil ramme uddannelsessystemet de næste 4 år. Dette er nedskæringer, der får store konsekvenser både for dem, der har deres daglige arbejde i uddannelsessektoren og for det omkringliggende samfund.

For de ansatte kan det betyde flere fyringsrunder og flere usikre ansættelser på korte kontrakter, i nogle tilfælde ansættelsesforhold der ikke engang rækker længe nok til at optjene dagpenge. For de studerende betyder nedskæringerne forringelser i kvaliteten på uddannelserne og eventuelt yderligere begrænsninger i optaget. Vi har allerede set fremdriftsreformen, dimensioneringsplanen, gymnasiereformen, samt indførsel af karakterkrav på vores erhvervsskoler og de tusindvis af manglende lærepladser, hvis negative konsekvenser nu er begyndt at vise sig i form at stress, administrativt kaos, begrænsede karrieremuligheder, økonomisk pres, mindre fleksibilitet og generelt forringede faglige og sociale vilkår. Nu siger vi stop!

Uddannelsessektoren er sat på markedsmekanismer, helt i tråd med EU´s udliciteringspolitik. Fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser ledes og styres der efter en forretningsmodel, der med reform efter reform har til formål at skabe profit, som var det en privat virksomhed. Elevers læring skal give overskud, derfor må omkostningerne sættes ned på et absolut minimum

Vi mener, at et velfungerende samfund bør prioritere investeringer i uddannelse. Ikke alene er uddannelse vejen til økonomisk stabilitet og velfærd, det er også vejen ud af social ulighed, undertrykkelse og mistrivsel. Når regeringen skærer på uddannelsesområdet for til gengæld at give flere skattelettelser til den rigeste del af befolkningen, fører de en grotesk klassepolitik, der favoriserer de, der allerede har nok i forvejen, og tager muligheder og fremtid fra alle andre, der er mindre godt stillet økonomisk og socialt. Alle har ret til gratis uddannelse og uddannelsesstøtte. Uddannelse skaber trivsel og overskud!

Med disse voldsomme angreb mod vores uddannelser og arbejdspladser er uddannelsespolitik ikke længere noget, vi kan diskutere inden for institutionernes rammer. Vi har hver især kæmpet mod nedskæringer, forringelser og underminering af vores respektive uddannelser. Nu er det på tide, at vi står sammen mod regeringens uretfærdige sparepolitik, der i så høj grad rammer den yngre del af landets voksne befolkning. Vi forlanger, at regeringen investerer i vores og samfundets fremtid. For vi er fremtiden!

På vegne af 3F Ungdom, Emil Olsen

Et Andet Universitet, Signe Mortensen

Ungdommen i oprør

Protestdemonstration mod milliardnedskæringer på uddannelse

Af Martin Jensen

Kommunist november 2015

I forbindelse med offentliggørelse af det nye finanslovforslag, der indeholder kæmpe besparelser over en bred kam på uddannelsesområdet, har en lang række organisationer med interesse i et stærkt uddannelsessystem indkaldt til demonstration mod milliardnedskæringer på uddannelse.

Demonstration 29. oktober

En række organisationer har indkaldt til demonstration på Københavns Rådhusplads den 29. oktober kl. 16.00, under parolerne:

 • Stop milliardnedskæringer på uddannelse
 • Hæv kvaliteten
 • Invester i fremtiden

Initiativet er taget af ”Uddannelsesalliancen”, der indtil videre tæller 22 organisationer inden for uddannelsesområdet.

Stop nedskæring i uddannelsessystemet

”Hvis Venstre-regeringens uddannelsesnedskæringer bliver gennemført, kommer det til at få katastrofale konsekvenser for vores uddannelser.  Det vil betyde store kvalitetsforringelser i hele uddannelsessystemet, institutionslukninger og fyringsrunder blandt under-visere,” siger Veronika Schultz, forkvinde for Danske Gymnasielevers Sammenslutning, og talskvinde for Uddannelses-alliancen.

Et højt niveau skal sikres

Og hun fortsætter: ”Det er ikke gennem nedskæringer på uddannelser, vi bygger et stærkt og bæredygtigt samfund i fremtiden. Det er tværtimod ved at sikre et højt uddannelsesniveau for alle elever og studerende.”

”Elever og studerende er hverken dovne eller dumme og vores uddannelsesinstitutioner er langt fra ’kornfede’.” Det siger Yasmin Davali, formand for Danske Studerendes Fællesråd.

Uddannelsesalliancen frygter, at nedskæringerne kommer til at udhule uddannelseskvaliteten over de næste mange år. De opfordrer politikerne til at tænke langsigtet, tage besparelserne af bordet og prioritere det, der kan sikre et stærkt samfund fremadrettet – nemlig investeringer i alle dele af uddannelsessystemet.

Mød op og støt ungdommen!

 

Stem nej den 3. december

Dansk retspolitik skal bestemmes i Danmark – ikke i Bruxelles

Af Betty Frydensbjerg Carlsson

Kommunist november 2015

Retten er blind

Den 3. december skal vi igen til folkeafstemning om at opgive et af de forbehold, der fik et flertal til at sluge unionstraktaten, som vi havde stemt nej til.

Denne gang handler det om vores undtagelse fra en fælles EU-retspolitik. Ophævelsen forsøges solgt på at Danmark i stedet forhandler en ”tilvalgsordning”, som ikke står beskrevet noget sted i Unionstraktaten, og argumentet er, at Danmark skal ophæve forbeholdet for at kunne blive i Europol.

Danmark har hidtil samarbejdet med Europol, ligesom vi samarbejder med Interpol. Grænseoverskridende kriminalitet går også uden for EU’s grænser. Det gælder især de fremhævede forbrydelser som narkohandel, børneporno og organ- og menneske handel.

Overstatsligt politi

Problemet er ganske enkelt, at Europol nu skal overgå fra at være et samarbejdsorgan til at være et overstatsligt politi for EU-medlemslandene. Mange andre europæiske og EU- lande ønsker ikke en overstatslig politimagt, og fortsætter i stedet med en samarbejdsaftale, ligesom det jo ikke er hele Europa der er medlem af EU. Danmark bør derfor bevare sin selvstædige retspolitik, og forhandle en samarbejdsaftale i stedet for en svævende ”tilvalgsaftale”. Det kan sikres ved at stemme nej.

Utroværdige løfter

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har forsikret os om at der ikke vil komme flere ”tilvalg” før solen brænder ud. Hvem tør stole på ham? Eller på det folketingsflertal der gang på gang har forsøgt at få Danmark fuldt underlagt den udemokratiske union og til at ophæve Danmarks undtagelser i modstrid med befolkningsflertallet? Virkeligheden er, at hvis der stemmes JA til ”tilvalgsordningen” som der står på stemmesedlen, så stemmes der ja til at ophæve forbeholdet. Og så er der ingen vej tilbage.

På alle områder af samfundslivet udsteder EU direktiver hen over hovedet på befolkningerne, som et villigt folketingsflertal derefter indskriver i lovgivningen og den daglige drift. I flæng kan nævnes Finanspagten, der betyder sociale, sundheds- og uddannelsesmæssige nedskæringer som f.eks. dagpenge- kontanthjælps- sygedagpenge- og førtidspensionsreformerne. Lad os sammen forsvare retsområdet.

Smæk til dansk forskning

Finansloven vil tage fra forskningsmidler – det vil gå hårdt ud over nye idéer og talenter.

Forskning flop

Af Martin Jensen

Kommunist november 2015

Regeringen vil spare 6,6 milliarder kroner på blandt andet ulandsbistand og forskning for at give pengene til sundhed, viser Venstre-regeringens nye finanslovsforslag. Hvis Finansloven går igennem i Folketinget beskæres forskning og uddannelse med 1,4 mia. kr. Cirka en tredjedel af de penge tages fra de frie forskningsmidler. Det kan betyde, at fundamentet for det danske forskningsmirakel vil forsvinde.

Det frie forskningsråds midler skal beskæres med 400 mio. kroner, ca. en tredjedel af rådets budget. Det vil betyde et dramatisk fald i antallet af forskningsbevillinger. ”Hvis rådet rammes så hårdt af sparekniven, som der bliver lagt op til, vil det betyde et stort fald i antallet af vores forskningsbevillinger. Originale forskningsideer og lovende forskningstalenter vil uden tvivl blive tabt på gulvet,” siger Peter Munk Christiansen, der er bestyrelsesformand i det frie forskningsråd.

Færre forsknings-projekter

Forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) mener ikke, at der er grund til at frygte at kvaliteten af forskningen vil falde. Antallet af gode forskningsprojekter vil selvfølgelig falde fremover, men kvaliteten vil overordnet ikke lide et dyk, mener ministeren. ”Selvfølgelig vil vi ikke kunne finansiere det samme antal gode forskningsprojekter som tidligere, men vi kan sikre os, at de forskningsprojekter, vi støtter, bliver af højere kvalitet,” siger Esben Lunde Larsen og fortsætter:

”Det glæder mig ikke, at vi er i denne økonomiske situation. Den tidlige regering efterlod et hul i budgettet på tre milliarder kroner, og vi skal finde finansieringen et sted”.

Fokusere på fremtidssikring

”Vi er i en virkelighed, hvor vi bliver nødt til at fokusere på fremtidssikring af andre områder end forskning, herunder især sundhed. Der bliver flere ældre, og flere behandlingsmuligheder inden for sundhedsvæsenet. Det koster,” siger ministeren. Og han fortsætter: ”Vi fører erhvervspolitik på flere fronter. Vi får en mere enkel regulering af vores virksomheder. Der bliver kun udstedt nye regler to gange om året. Der er flere måder at føre aktiv erhvervspolitik på. Vi vil gerne have erhvervsnær forskning. Forskerne skal have større bevidsthed om, at vores forskning kan omsættes, så erhvervslivet kan bruge det.”

Dansk Erhverv er utilfreds

”Vi lever af viden – og vi lever af viden på et højt niveau. Derfor dur det ikke at skære på forskningen,” siger Jens Klarskov, direktør for Dansk Erhverv. “Det kan godt være, at private virksomheder kan øge deres forskningsindsats. Men den akademiske forskning har erhvervslivet også i høj grad brug for.”

”Det kan godt være, at vi kan spare nogle penge i morgen, men allerede om et år eller to vil vi se de negative konsekvenser af, at vi holder for meget igen på forskningsområdet,” mener Jens Klarskov.

 

Kortuddannede snydes for dagpenge

Af Martin Jensen

Kommunist november 2015

I sommer blev dagpengene taget fra de nyuddannede på de korte uddannelser.  Først fra 2017 bliver hullet lukket. Men indtil da må 2.300 nyuddannede leve helt uden dagpenge.

Hul i dagpengesystemet

En del nyuddannede ernæringshjælpere og nogle SOSU-elever kan se frem til en periode helt uden dagpenge efter deres uddannelse. Der opstod et gabende hul i dagpengesystemet, da en ny praksis i sommer blev indført for dagpenge til nyuddannede på korte uddannelser. Det kræver 18 måneders uddannelse at få ret til dagpenge som dimittend, men det krav blev med ét gjort helt bogstaveligt.

1 måned hurtigere 1½ års straf

Dermed fratog man dagpengeretten fra de nyuddannede, som går på uddannelser normeret til 18 måneder, men som i praksis bliver færdige efter 17 måneder. Det gælder blandt andet ernæringshjælpere, visse SOSU-elever, webintegrator, studerende og andre, som eksempelvis opnår en bachelor ved at putte tre semestre oveni en erhvervsuddannelse. Nu har man dog lukket hullet.

Dagpengeaftalen betyder, at blandt andet ernæringshjælpere nu igen kan få ret til dagpenge, når deres uddannelse er gennemført.

Selvom aftalen rummer en lapning af hullet, er der ikke umiddelbart udsigt til en løsning for dem, der dimitterer inden 2017. I alt er der ca. 2.300 nyuddannede, der hvert år kan blive ramt, har en opgørelse fra A-kasserne vist.

En del af dem er medlemmer af it-fagforeningen Prosa, hvor næstformand Hanne Lykke Jespersen hilser ændringen velkommen.

”Det er fint nok, at reglerne er ændret. Det hjælper bare ikke dem, der er i klemme eller kommer i klemme.

Partierne må bruge krudt på ændringer.

I Kost & Ernæringsforbundet håber formanden, at politikerne vil tage hånd om problemet inden 2017.

”Det er ikke fair, at kortuddannede bliver ramt på retten til dagpenge helt frem til januar 2017″.

Derfor forventer jeg, at partierne vil bruge krudt på at finde en straksløsning, lyder opfodringen fra Ghita Parry, formand for Kost og Ernæringsforbundet.

Dagpengereform er et løftebrud

Af Martin Jensen

Kommunist november 2015

Den nye dagpengereform lever ikke op til de forventninger fagbevægelsen havde, og de løfter der var givet. Alle var enige om, at dagpengesystemet trængte til at blive ændret, så det modsvarer virkeligheden. Men alle havde hvert deres bud på, hvad der skulle ske. Dagpengekommissionen kom med en række anbefalinger, som blev lagt op til politikerne, der så skal tage stilling til, hvad der skal gøres på baggrund af disse anbefalinger.

Forlængelse af dagpengeperioden

Efterfølgende har Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre indgået en aftale om, at rapporten skal gennemføres som lov med nogle enkelte ændringer. Det medgives, at der på nogle punkter er tale om forbedringer i forhold til den ”gamle” ordning, hvor man fik gennemført en halvering af dagpengeretten fra 4 til 2 år. Det betød at ca. 60.000 ledige mistede deres ret til dagpenge.

Nu kan f.eks. vikarjob og andre kortvarige jobs forlænge dagpengeperioden med op til et år ud over de nuværende 2 års dagpengeret. Forlængelse af dagpengeperioden sker i forholdet 1:2 – en uges arbejde giver to ugers ekstra dagpengeret.

Ledige betaler prisen

Man har ikke taget højde for, at ledige i høj grad skal betale prisen. At langt flere end beregnet faldt ud af dagpengesystemet, da politikerne sidst pillede ved det i 2010. Aftalepartierne er nemlig blevet enige om at indføre en såkaldt karensdag, hver fjerde måned for personer med høj ledighed, svarende til tre karensdage pr. år for fuldtidsledige. Det er en maskeret spare øvelse.

”Det er et klokkeklart løftebrud. I valgkampen gav Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen hinanden hånden på, at de ikke ville sænke dagpengene. Nu får vi alligevel en sænkelse. Det er bare maskeret som karensdage,” siger Dennis Kristensen, formand for FOA.

Vi kræver arbejde eller dagpenge

Sænker dimittendsatsen

Også aftalen om at sænke dimittendsatsen til 71,5 procent for nyuddannede uden børn, mens nyuddannede dimittender med børn får 82 procent, modtager kritik fra forbundsformanden: ”Man laver et system, hvor en forsikring mod ledighed ikke er det samme værd for alle lønmodtagere. Nu skal A-kasserne først vurdere, om der er børn til stede, der berettiger den enkelte til højeste dimittendsats. Det stiller grundlæggende spørgsmål ved dagpengesystemet som en forsikringsordning,” siger Dennis Kristensen.

Bred modstand

Selv om LO og FTF er gået ind for dagpengekommissionens udspil, mod at man satte karensdagene ned fra otte til tre dage, så opvejer det ikke, at det er en væsentlig forringelse, der jo skal betales af de i forvejen økonomisk trængte mennesker.

Der er da også kommet et hav af protester rundt om fra hele landet. Formanden for 3F-transport, Henning Overgaard, siger: ”Dagpengesystemet kan ikke holde til flere forringelser uden at visne helt, så nu må vi endegyldigt sige helt fra og slås for et genoprettet dagpengesystem uden nye forringelser. Vi må sætte alle kræfter ind og komme på barrikaderne.”

I tråd med denne udtalelse er der protester fra alle egne, arbejdspladser og fagforeninger.

 

Demokrati på skrump

Af Anne-Grete Jelstrup

Kommunist november 2015

På overfladen ser det rigtigt godt ud. Vi bryster os også lidt af det. Det danske demokrati. Iklædt ord som folkestyre og parlamentarisme, står der også ry om den danske styreform ude i verden. Men ikke alt er, som det ser ud til at være. Løfter vi en flig af klædet, så møder vores øjne et ramponeret og visse steder læderet demokrati.

Kommunalreformen reducerede befolkningens indflydelse på det lokale niveau.  Fra 2007 blev 271 kommuner og 14 amter kogt ned til 98 kommuner og 5 regioner. Ser vi tilbage på 1970 havde Sogneråd, Byråd og Amtsråd cirka 13.000 folkevalgte. Efter Kommunalreformen i 2007 har vi i dag cirka 2.500 folkevalgte i kommuner og regioner. Der er blevet længere mellem de folkevalgte repræsentanter og borgerne; og de folkevalgtes indsigt i deres lokalområde er blevet reduceret fordi kommunerne er blevet voldsomt meget større.

Det samme gør sig gældende i regionerne, som i dag hovedsageligt har ansvaret for driften af sygehuse. Hertil kommer at kommunalreformen fjernede regionernes ret til at udskrive skatter, en ret de tidligere amter besad. Nu skal regionerne forhandle med finansministeren, om hvor mange penge de må bruge. Den politiske magt, som lå hos de folkevalgte er centraliseret. Magten er flyttet indad og opad.

Da jeg i 1980’erne sad i Frederiksberg Kommunalbestyrelse, som repræsentant for Danmarks Kommunistiske Parti, modtog vi én gang årligt op til budgetforhandlingerne, en venlig henstilling fra den siddende regering, om at begrænse stigningen i budgettet til 2 procent. Henstillingen var ikke ledsaget af trusler over for de kommuner, der overskred henstillingen.

I dag går man anderledes hårdhændet til værks. Nu forhandler kommunerne og regionerne med finansministeren om rammerne for deres økonomi. Det kan dreje sig om hvor meget kommuneskatterne må stige, eller hvor mange penge kommunerne må bruge på anlægsarbejder. Der kan også være tale om mere generelle krav om besparelser på budgettet. Forhandlingerne har karakter af direktiver. Overholder de lokale råd ikke disse rammer, kan regeringen iværksætte sanktioner, enten over for den enkelte kommune eller kollektiv afstraffelse af samtlige kommuner. En afstraffelsesform som militæret forlod for mange år siden.

Lokal centralisering

Det er ikke kun på landsplan, der centraliseres. Ude i de nye kommuner centraliseres borgerservicen i de større byer, for kommunerne er pressede og skal spare. Det mærkes især i de sammenlagte og tyndt befolkede landkommuner. Således føjer man mere areal til Udkant -Danmark. Centraliseringen er et særligt problem for pensionister og andre der måtte have svært ved at komme rundt, da den kollektive trafik i en række landkommuner er meget sparsom. Valgstederne er reduceret med 10 procent, 100 biblioteker er lukket. Byrådene tog forskud på kommunalreformen. Fra 2004 til 2010 lukkede eller sammenlagde man cirka 40 folkeskoler om året. Den lokale centralisering lægger således endnu et nyt areal til udkants-Danmark.

Der er grund til at tilføje, at det ikke kun var kommunalreformen, der drænede yderområderne for arbejdspladser. En række andre reformer, som VK-regeringen gennemførte, har bidraget kraftigt til Udkants-Danmark: Eksempler herpå er skattereformen, hvor al opkrævning blev lagt ind under staten – en beslutning der i øvrigt, har udviklet sig til en kæmpeskandale; andre eksempler er reformen af politiet, som blev samlet i større enheder, og tilsvarende med Arbejdstilsynet.

Og disse mange sår som VK-regeringen åbnede i -yderområderne, skal nu forbindes ved at tvangsflytte knap 4000 statsansatte og deres familier. Iskold kynisme? Afgrundsdyb talentløshed? Intet af det hører hjemme i et demokrati!

Fremtidens Danmark

At arbejde med skjult dagsorden

Centralisering og dermed amputation af nærdemokratiet er ikke det eneste de borgerlige giver sig af med. Skjulte dagsordener, udtynder også demokratiet, når ministre over for både befolkning og Folketing fortier præmisserne – altså baggrund og hensigt – med ny lovgivning. Og hvor ved vi så det fra?

“Mørkelygten” er titlen på en bog, skrevet af den flere gange prisbelønnede forfatter, Jesper Tynell. Han har gennemført en serie interviews med ca. 100 statslige embedsmænd ansat i styrelser og ministerier. Bogen punkterer effektivt myten om den objektive, partipolitisk neutrale og uvildige embedsmand. Den giver et hidtil uset indblik i centraladministrationens metoder til at fremstille en sag som veloplyst, selvom afgørende data, som er vigtige i belysningen af en sag, bevidst bliver begravet, fordrejet eller fortiet.

Bogen afslører, at kommunalreformen skulle svække a-kasserne og dermed fagbevægelsen og socialdemokratiet. Næppe overraskende! A-kasserne har altid været en torn i øjet på de borgerlige, fordi én af forklaringerne på fagbevægelsens relativt høje organisationsprocent skal findes her. Konkret ville de borgerlige tømme a-kasserne for en række funktioner. Men det kan beskæftigelsesministeren naturligvis ikke sige højt, og hans embedsmænd heller ikke. Embedsværket ser nemlig sin opgave i – for enhver pris – at hjælpe sin minister med at få sin politik igennem. Så mens ministeren og hans embedsmænd talte om stordriftsbesparelser og fordelen ved, at de arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagerne skulle have en “enstrenget indgang”, så underbyggede man argumentationen med, at disse større kommuner var nødvendige for at maksimere beskæftigelsesindsatsen.

– Men en embedsmand siger i Tynells bog.:  ”Selv hvis de små kommuner lægges sammen med andre små kommuner, vil landets største kommuner ikke være store nok til umiddelbart at dække det arbejdsmarked, som kommunens virksomheder og borgere geografisk har behov for at få dækket. Et problem, som de statslige og langt større Arbejdsformidlings-regioner ikke i samme grad løber ind i”. (Min fremhævning). Denne oplysning, samt en rapport fra indenrigsministeriet, der påpeger, at større kommuner ikke nødvendigvis betyder stordriftsfordele, kom aldrig til hverken Folketingets eller borgernes kundskab.  Nogle a-kassefunktioner, hele beskæftigelsesindsatsen inklusive anvisning af arbejde og aktivering, blev da også koblet op på en række nyetablerede kommunale jobcentre. VK-regeringen og Dansk Folkeparti stemte reformen hjem.

Offentlighedens indsigt på skrump

Loven om offentlighedens indsigt i forvaltningen blev vedtaget i 2013 under den tidligere regering. (Soc. SF. R.) Loven gav nogle mindre åbninger, men det var bestemmelsen om at slanke offentlighedens indsigt, der kom til at præge debatten. Konkret drejede det sig om en ny bestemmelse: Embedsmændenes betjening og rådgivning af deres minister skulle undtages fra aktindsigt.

Det ejendommelige i debatten var, at forslagsstillerne ikke troværdigt kunne gøre rede for, hvilke problemer i den tidligere lov, der nu nødvendiggjorde denne begrænsning. Venstre side af Folketingssalen stillede det ene spørgsmål efter det andet uden at få tilfredsstillende svar. Men begrænsningen blev vedtaget med de borgerliges stemmer.

Manglen på holdbare argumenter fra forslagsstillerne er nemmere at forstå i lyset af Tynells bog. Når embedsværket tilskærer tal, jura og fakta for at fremme sin ministers politik, og fortier oplysninger og beregninger og konklusioner, over for Folketingets medlemmer. Som derfor efterfølgende vedtager love, hvor beslutningsgrundlaget er mangelfuldt, er naturligvis ikke temaer folketingets medlemmer bliver underholdt med.

Tynell arbejdede på sin bog på samme tid, som ministre og embedsmænd forberedte loven om offentlighed i forvaltningen. Et påfaldende sammenfald i tid. Er det tilfældigt? Vi ved det ikke, forfatteren ej heller. Men det er naivt at tro, at Tynells interviews af omkring 100 embedsmænd, kan holdes hemmeligt i et hvepsebo som Christiansborg. Nogen har set skriften på væggen. Og det kan forklare hvorfor forslagsstillerne aldrig var i stand til ordentligt at gøre rede for baggrunden for lovændringen. Af indlysende grunde kunne ministeren ikke sige til de folkevalgte, at han selv og embedsværket fortier og fordrejer grundlaget for Folketingets beslutninger.

Forfatteren siger selv om ændringerne i offentlighedsloven: ”Folketinget og vælgerne har ikke længere ret til aktindsigt i en lang række dokumenter, som dem (Mørkelygten) er baseret på. Dermed vil det ikke i fremtiden være muligt at skrive en lignende bog.” Nej, ikke alt er, som det ser ud til at være. Vi kan med Jesper Tynell spørge: ”Hvilket demokrati”?

 

Dagpenge flop

Arne Cheller-9943

Af Arne Cheller

Mindre end 4 timer skulle Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti bruge til at gøre Dagpengekommissionens forslag til lov. En dagpengelov, som endnu engang lader de arbejdsløse betale for ændringerne i dagpenge systemet. Aftalen indebærer ikke noget nyt – man har som forventeligt fundet nye områder at forringe –  intet der for alvor løser problemerne for de 75-80 % af de udfaldstruende. Forslaget kan måske redde i omegnen af 4.000, men det er betalt betalt af andre grupper i systemet – den overordnede tendens er klar:

Hovedpunkterne er:

 • Lettere genoptjening
 • Lavere dagpengedækning for nyuddannede
 • Indførelsen af karensdage for arbejdsløse
 • Genoptjening efter indkomst

At aftale partierne holder sig inden for rammerne af dagpengekommissionen forslag er ingen overraskelse. Man fortsætter den liberalisering af dagpengesystemet, som det kapitalistiske EU kræver. Det mest forrykte i hele denne proces har dels været socialdemokraternes skiftende position, hvor de først gav blankocheck til regeringen om at stemme for en hvilken som helst forringelse, og efterfølgende begyndte at snakke om at føre midler – de 300 millioner, så man kan ”nøjes” med 3 årlige karensdage.

Men også fagbevægelsen ledere har vist, at man fuldstændigt har overgivet sig til det kapitalistiske system, og derfor ikke ønsker aktivitet blandt medlemmerne. Nej, kampviljen er for længst gemt af vejen. I stedet har man her, hvor mulighederne var til stede grundet den folkelige opbakning, valgt ikke at kæmpe for tilbagetrækning af tidligere forringelser eller tilbageførelse af de 4.6 milliarder – eller som minimum forladt kommissionen og nægtet at deltage i en blåstempling af yderligere forringelser og opsplitning af grupper i dagpengesystemet.

Opposition må samles. Derfor bakker kommunisterne op om de vedtagelser, som de faglige tillidsfolk fra hele landet besluttede på deres møde i København i begyndelse af ugen.

En løsning skal indeholde:

 • Lettere og fleksibel genoptjening af dagpengene – en uges arbejde skal give fire ugers dagpenge.
 • Alle timer skal tælle med til genoptjeningen – også timer i virksomhedspraktik og lønstilskud.
 • Ingen forringelser kamufleret som karensdage eller lavere sats for dimittender/ny-udlærte.
 • Supplerende dagpenge skal forbedres.
 • Højere dagpenge – dagpengesatsen skal forhøjes, så dækningsgraden øges.
 • Lige ret til dagpenge – optjening efter arbejdstimer, ikke efter lønnen størrelse.
 • Ingen skal falde ud og ende i fattigdom.

 

Terrorangrebet i Tyrkiet

Arne Cheller-9943

Af Arne Cheller

Mindst 98 mennesker blev dræbt og mange hunderede såret af to eksplosioner i det største terrorangreb i nyere tyrkisk historie. Dette er en klar fortsættelse af terrorkampagnen mod arbejderklassen og andre progressive kræfter i Tyrkiet, som selvfølgelig har ført til en modreaktion i form af strejker og demonstrationer, hvor der protesteres mod regeringen og dens bagmænd.

Den tragiske begivenhed fandt sted uden for Ankara Jernbanestation, hvor tusinde var samlet til en fredsmarch. Den ene af de to eksplosioner skete, da demonstranterne lige havde startet marchen og den anden lidt senere. De brutale angreb var planlagt til at forårsage maksimal mængde af kaos og død.

Der var intet politi omkring gerningsstedet, da eksplosionerne skete. Politiet ankom først til stedet 15 minutter efter. Da de ankom, angreb de med tåregas, de mennesker der skulle hjælpe de tilskadekomne.

Samtidig blev der udstedt en ordre om at blokere alle tyrkiske medier og sociale netværk, så de ikke kunne rapportere om hændelsen.

Den tyrkiske præsident Erdogan ”fordømte angrebet”, men hans ord stinker af hykleri. Hvorvidt angrebet blev udført direkte af regimets ledelse eller blev udført ”selvstændigt” af islamistiske kræfter – som er støtte af Erdogan – er irrelevant.

Det pro-kurdiske parti Demokratiske Parti (HDP) lagde skylden på det regerende parti AKP:

”AKP`s hænder er røde af blod og de støtter denne terror (…) dette land, vil alle, der taler imod regeringen blive skudt… hvis I ikke støtter regeringen, bliver I frataget grundlæggende menneskerettigheder og midler til velfærd (…) Hvis et barn kaster en sten på politiet, vil de svare det med en kugle (…) Vi står over for en morderisk mafiastat. Hvordan er det muligt, at en stat med et så stærkt efterretningsnetværk ikke havde forudgående oplysninger om angrebet?”.

Dette angreb er intet andet end en fortsættelse af den terrorkampagne, som Erdogan har udløst mod kurdiske og progressive kræfter i den forløbne periode. Lignende bombeangreb, omend med et mindre antal døde, blev udført mod HDP møder i den forgående valgkamp i foråret. Et angreb, som havde samme forbindelser til den tyrkiske regering, fandt sted i distriktet Sueuc i juli og dræbte 32 unge socialistiske aktivister. Siden har hundredvis af voldlige overfald og terror angreb mod kurdiske områder i Tyrkiet fundet sted med statslige styrkers beskyttelse. En voldelig kampagne fra det tyrkiske militær i de kurdiske områder, har også ført til over 1.000 dræbte.

Alt dette er klart rettet mod det tyrkiske valg, som skal finde sted den 1. november. Den stigende klassekamp og modstand mod Erdogan er b.la. fremkommet af at det progressive parti HDP kom ind i parlamentet med 13 procent af stemmerne. Erdogan mistede flertallet i parlamentet i foråret har derefter presset på for at fremprovokere en borgerkrig med PKK og piske en Anti-kurdisk stemning op i den tyrkiske befolkningen. Det faktum, at det sidste terrorangreb falder sammen med indkaldelsen af en ensidig våbenhvile fra PKK, er måske ikke en tilfældighed. Angrebet kunne været timet til at provokere PKK og andre til bryde våbenhvilen.

Terrorens virkelige formål er at splitte tyrkiske og kurdiske arbejdere og deres ungdomsorganisationer, så Erdogan kan knuse begge. Men det lader til, at Erdogan handlinger fører til en modreaktion. Tusindevis af mennesker er gået på gaden med slogans som ”vi kender morderne” og ”vi er ikke bange”, på et banner stod ”Staten er morderen”. Samtidig har fagforbund indkaldt til generalstrejke i 48 timer.

De tyrkiske kommunister udtrykker deres fulde solidaritet med de pårørende, kammerater og venner af ofrene og deres organisationer og deltager i protester overalt i Tyrkiet.

De tyrkiske arbejdere, ja hele befolkningen, er trætte af fattigdom, elendighed og Erdogan regimets korrupte og arrogante styre. Den folkelige bevægelsen må arbejde for en opstand, der fejer det spirende diktatur til side og rejser et nyt kapital i Tyrkiet historie.

Tale ved 70 året for WFTU i Sao Paulo

Emil Olsen

Af Emil Olsen

Først og fremmest vil jeg på vegne af 3F Ungdom takke CTB for et godt og vigtigt arrangement i forbindelse med fejringen af 70 kæmpende år for den eneste internationale faglige organisation, som alene har stået og vil stå på arbejderklassen side overalt i verden!

Vi er her i dag for at vise, at WFTU er den ledestjerne på himlen vi alle kan kigge op på, som, uanset hvor vi end står på kloden, forbinder os i kampen for et liv med social udvikling for de mange, fred på vor jord og imod den imperialistiske hærgen, som udbytter og udplyndrer hver en krog på denne jord.

I disse tider har den internationale arbejderklasse hænderne fulde, der er meget at kæmpe for og ikke mindst meget at kæmpe imod. Selvom tingene udvikler sig forskelligt fra land til land og kontinent til kontinent, er der en ting der er fælles og det er, at al den rigdom som hver eneste dag bliver skabt, kun kommer meget få mennesker til gode. Selv i de såkaldte ”rige” lande, hvor jeg kommer fra, er udviklingen negativ for arbejderklassen og de brede lag i samfundet.

I generationer har det været sådan, når vi har født vore børn, har de kunne se frem til et liv, som skulle blive en smule bedre, end det liv deres forældre havde haft. Sådan er det ikke længere. I dag, når vi føder vore børn, er det med viden om, at det liv de kommer til at få, ser i morgen ud til at blive være end dagen i går. 

Det er i mine øjne det udgangspunkt faglige organisationer i dag må tage stilling til, når der skal findes en vej ud af den sociale voldtægt, vore landes befolkninger bliver udsat for. Hver eneste dag er vi vidner til at skiftende borgerlige regeringer uanset farve, gang på gang gennemfører kolde og kyniske nedskæringer på sociale og kollektive forhold i vore lande for at tækkes de store monopolers umættelige jagt på profit. Hver eneste gang er det os, vore brødre og søstre, som bliver ofrene i den anti- folkelige politiske udvikling, vi især i Europa oplever for tiden. Vi ser hvordan man med fandens vold og magt fordriver folkeslag rundt i jagten på ressourcer med Nato, USA og den europæiske union og dens regeringer i spidsen.

Det er 70 år siden, at WFTU blev grundlagt. Det er også 70 år siden, vi sejrede over borgerskabets modbydeligste redskab fascismen. Igen banker disse kræfter på dørene rundt om i Europa. Arbejderklassen er forført af reformistiske kræfter og føler sig nu svigtet. Det er en opgave for os at ændre den retning lokalt som internationalt!

Hos os i norden har man længe snakket om 2 retninger i arbejderbevægelsen den reformistiske og den revolutionære tilgang til klassekampen men denne tilgang er usand og giver falske forventninger og derfor bliver vores kollegaer modvillige. Der er i dag ikke 2 muligheder for arbejderbevægelsen i dens forsøg på et trygt liv uden kriser, krige og udbytning.  

For det første er styrkeforholdet mellem kapitalens diktatur, som er vendt lige imod os, og arbejderklassen i et sådanne stadie, at det ikke tillader ændringer af væsentlige karakterer. For det andet, som vi har lært af historien, er arbejderklassens såkaldte reformistiske partier ikke villige til at bryde med de lænker, som kapitalens diktatur har rundt om vore halse – de går fuldt og helt ind for borgerskabets system. At bryde med kapitalens diktatur er i dag den eneste løsning for arbejderklassen i dens kamp for en tilværelse, hvor alle vore basale behov bliver dækket både på den korte og på den lange bane.

Dette er ikke et spørgsmål om en hyggelig forestilling om noget ude i fremtiden, nej det bydende nødvendigt for menneskeheden i dag, for naturen i dag og ikke mindst for dens sameksistens i dag og fremover!

Det er alt afgørende at vi inden for de faglige kredse finder den vej, som skal lede arbejderklassen fri af dens lænker, som en gammel kending sagde, vi har kun vores lænker at miste kammerater!

Fremtiden tilhører os!

 

Begår Israel folkedrab i Gaza?

Ungermann

AF YONATAN UNGERMANN GOLDSHTEIN

91% af børnene i Gaza melder at have set lemlæstede kroppe ligge i gaderne. Det læste jeg forleden i en rapport om psykologisk traumer blandt børn i Gaza. Rapporten var fra 2009, mener jeg. Efter krigen sidste sommer meldes det, at over 300.000 børn har brug for akut psykologisk hjælp.

Det er børn, der ikke har lysten til at leve eller til at spise. Børn, der er traumatiserede i en sådan grad, at de har mistet sproget. Børn, der efter en traumatisk oplevelse lider af enormt aggressiv adfærd og pludselige sammenbrud. Disse børn er Gazas fremtid og produkter af politiske valg taget af israelere.

Mens der fortsat meldes om flere sårede og dræbte på Vestbredden, hvor jeg befinder mig, sender jeg en tanke til Gaza, hvor den totale destruktion af folks liv har nået et ufatteligt niveau. Over 2.000 mennesker mistede livet, over 500 af dem var børn. Hundredetusinder mistede deres hjem og grundet den israelske blokade er ikke et hus endnu blevet genopbygget. Folk holdes fortsat på sultegrænsen, da Israel ikke lader den mad komme ind, som FN og humanitære organisationer mener bør lukkes ind.

80% af befolkningen overlever kun på nødhjælp og 6 ud af 10 hjem er ikke sikre på hvornår de kan få mad på bordet.

FN melder, at de forventer, at Gaza vil være ubeboelig i 2020. Det er om 5 år. Vel at mærke, hvis vi antager, at Israel ikke vælger at udføre endnu et angreb på Gaza.

Er der tale om et folkedrab på Gazas palæstinensiske befolkning? Under FNs folkedrabskonvention er det folkedrab, når mindst en af bl.a. nedennævnte handlinger begås i den hensigt helt eller delvist at ødelægge en af en gruppe:

 • at dræbe medlemmer af gruppen,
 • at tilføje medlemmer af gruppen betydelig legemlig eller åndelig skade,
 • med forsæt at påføre gruppen levevilkår, beregnede på at bevirke gruppens fuldstændige eller delvise fysiske ødelæggelse.

Medlemmer af Gazas befolkning bliver beviseligt dræbt. Gazas befolkning er psykisk destrueret, og ifølge FN er det fængsel, som Gaza er, ikke længere til at leve i om fem år. Der er altså ingen tvivl om, at Israels behandling af Gaza på de “objektive faktorer” lever op til de nødvendige krænkelser for, at det kan betegnes som folkemord.

Men for at noget gælder som folkemord skal der beviseligt være hensigten at udføre folkedrab fra den udøvende part. Under krigen mod Gaza sidste år argumenterede regeringsmedlemmer med, at Gazas befolkning skulle dræbtes, om det så var Gazas mødre eller Gazas børn. Folk gik gennem gaden i Israel under slogannet, dræb araberne, og jeg så selv, hvordan palæstinensere blev tævet på gaden, mens politiet så på og kun lejlighedsvist greb ind.

Hvis du også er bekymret for om det, vi ser udfolde sig i Gaza foran en tavs verden, er et folkemord, så hjælp initiativet ”Israeli Genocide?” med at lægge pres på for en undersøgelse af sagen. Gå ind på denne hjemmeside og skriv under :http://israelgenocide.com/take-action/

Hver gang én skriver under, bliver der sendt et brev til FNs Special Adviser on the Prevention of Genocide, hvori der kræves en undersøgelse af hvorvidt Israel begår folkemord mod det palæstinensiske folk.

Skriv under på: http://israelgenocide.com/take-action/

Rets-undtagelsen

Jyllandsposten har outsourcet deres brugersektion (debat og kommentarer) til FaceBook. Nedenstående indlæg er fundet der og det er skrevet af

Birgit Sørensen:

Nu er det så småt begyndt med lidt finregn, men snart vil det vælte ned i en rivende strøm af EU-propaganda.

Så rust jer folkens! EU vil finansiere det i stride strømme og kalde det for oplysning. Alle de kendte EU-tilhængere vil skrive spalte op og spalte ned. Lokketoner om hvor nødvendigt det er med et ja, og trusler om hvor galt det vil gå med et nej.

Ligesom dengang, hvor vi heldigvis stemte nej til euroen – og sikke et held, selv om Marianne Jelved græd sine modige tårer nede hos EU-vennerne.

2 måneder med intensiv propaganda i TV og radio og trykte aviser + brochurer i postkassen. Til sidst vil de kendte ringe på din dør, mens TV filmer, og de klip, hvor de bliver positivt modtaget, vil blive vist. Der vil også blive vist 3 “tilfældigt” udvalgte personer, der passes op på gaden. De 2 er ubetinget for et ja, men for at give det et skær af sandfærdighed vil den tredje være i tvivl eller betænkelig, men hælder mest til et ja.

Jeg er ikke synsk, men det er nemt nok at forudsige, når man har prøvet det før.

STÅ FAST!

Tro dem ikke. Tænk selv.

Stem nej den 3. december. For Danmarks skyld.

IS-terrorister er både fjender og allierede for NATO

Krigenes dobbeltspil

Brian Olsen-9981

Af Brian Olsen

Selvmordsaktionen i den tyrkiske grænseby Suruc 20. juli i år dræbte 32 unge mennesker fra det socialistiske ungdomsforbund. Tyrkiske myndigheder hævder, at det var Islamisk Stat i Syrien, der stod bag, men det kan ikke nægtes, at terroraktionen kom belejligt for præsident Recep Erdogan.

En ”Ankara insider”, som kalder sig Fuat Avni, hævder i avisen Todays Zaman (TZ), at aktionen blev gennemført efter ordre fra præsidenten. Avisen drives af den religiøse Gulen-bevægelse og er den største engelsksprogede avis i Tyrkiet. Avni hævder, at ordren om at gennemføre terroraktionen i Suruc kom fra Hakan Fidan, chefen for den tyrkiske efterretningstjeneste MIT, som en del af Erdogans plan. ISIL-celler under Fidans kontrol blev sat i aktion i Suruc.

Men hvorfor skulle Erdogan og MIT gennemføre en så blodig og grusom aktion? Det er kendt, at Tyrkiet i lang tid har støttet IS, så hvorfor udføre en bombeaktion som giver Tyrkiet et påskud til at angribe IS? Avni hævder at hensigten var at få folkelig opbakning til en militær intervention i Syrien og for at vinde det kommende valg i Tyrkiet.

Påskud for invasion

Interventionen kom allerede 24. juli, altså bare fire dage efter terrorbombningen, hvor Tyrkiet indledte sit flyangreb mod den kurdiske bevægelses baser inde i Syrien, hvor kurderne er i en blodig kamp mod IS. Kurdernes kamp mod IS havde vundet international respekt og beundring, og der var stærke kræfter imod den gældende ”terrorbetegnelse” af PKK. Tyrkiets angreb på de kæmpende kurdere kostede mange dræbte, og deres forsvar og reaktion har betydet, at den indgåede fredsaftale mellem Kurderne og Tyrkiet er skudt i sænk.

Terror bombningen i Suruc blev et påskud for Tyrkiet til at angribe IS i Syrien, men blev brugt til et angreb på PKK i Syrien. Et andet resultat af terror bombeaktionen er at USA, efter langvarigt pres mod Tyrkiet, pludselig har fået tilladelse til at bruge flybasen i Incirlik som base for bombeangreb mod Syrien. Endnu engang har IS fungeret som et nyttigt påskud for mere krig.

Afledende terroraktioner

På samme dag blev verdens befolkninger vidne til tre terroraktioner til i juni måned: I Kuwait, Tunesien og i Frankrig, som Islamiske Stat står bag. Stillet over for sådanne afskyelige handlinger er det vigtigt at være klar over en ting: Disse terrorrister er reelt vores allierede.

Den Islamiske Stats strategi med terroraktioner er afskyelig, men det er også meningen. De har gjort det klart, at de vil videreføre Jihad (udbredelse af islam ved hjælp af krig) på denne måde, og terroraktionerne fandt sted tre dage efter at IS havde erklæret at de ville bruge ramadanen i år til at udøve terror. Tidligere i år har de erklæret at de vil slå til mod europæiske hovedstæder, som for eksempel Rom. Alle de store aviser i Italien har haft truslen fra det islamiske kalifat (Islamisk Stat) på forsiderne: ”Siamo Al Sud Roma”: ”vi befinder os syd for Rom” – underforstået: Vi kan angribe når vi vil.

IS-konvoj

IS i Libyen

USA-eksperter konstaterer at Islamisk Stat har konsolideret sig i Libyen, og har oprettet det der kaldes kalifatet Tripoli. Libyens ambassadør i de Forenede Emirater siger i et interview:

”På grund af sine resurser er Libyen blevet en minibank, en benzinstation og en flyveplads for IS. Det er en ulykkelig situation og en fornægtelse af dette er ekstremt farligt. IS har en forbløffende evne til at etablere sig og sikre kontrol over nye områder. Da jihadisterne fik hjælp af Nato til at aflive Gaddafi, blev de den vigtigste rekrutteringskilde til det som skulle blive IS i Syrien og Irak. Nu hvor IS er konsolideret i Libyen, kommer mange af jihadisterne tilbage til Libyen, hvor de har fordrevet regeringen og parlamentet fra hovedstaden.

Den Islamiske Stat har for nogle måneder siden erklæret at den annekterer territorier i Algeriet, Libyen, Sinai, Saudi Arabien og Yemen. Det er sandsynligt, at de vil bruge samme model i Afghanistan og Pakistan.

Kort over Syrien

Et vandfald af våbenleverancer

Nato landet Tyrkiet støtter Den Islamiske Stat betydeligt. Bl.a. ved at lade dem transportere fremmede krigere, våben, udstyr og ammunition gennem Tyrkiet til Syrien. Også den tyrkiske efterretningstjeneste MIT har transporteret våben til IS på egne lastbiler.

Man skal være naiv, på grænsen til det utilladelige, for at tro at Nato landet Tyrkiet gør dette uden at Nato har godkendt det. USA vidste allerede i 2012 at IS ville lave en stat i Syrien.

IS, eller Den Islamiske Stat, opstod tilsyneladende ud af ingenting. Pludselig havde den en større hær som kom ind i Irak med en kolonne hvide Toyota SUV’ere og fik den irakiske hær til at fordufte som vand fra ørkenen.

I en veldokumenteret artikel i The New York Times fra 2013 blev det påvist hvordan våben og udstyr blev fløjet ind fra Saudi Arabien og Qatar via Tyrkiet, Jordan og Kroatien. Det er ikke småtingsafdelingen der snakkes om. Operationen omfattede 160 flyvninger med store transportfly. Ifølge Times lades der da heller ingen tvivl om CIA’s rolle i projektet.

“Et konservativt gæt på hvad disse transportfly havde i lasten er omkring 3500 ton militært udstyr”, siger Hugh Griffiths fra det svenske freds-institut Sipri, og fortsætter: “Det omfang og den hyppighed viser, at det drejer sig om en veltilrettelagt og koordineret hemmelig logistisk operation.”

Våbentransporten var så enorm, at en tidligere amerikansk tjenestemand omtalte den som et vandfald af våben.

Den konservative gruppe Juridical Watch har fået rettens kendelse for at få udleveret dokumenter fra USA’s militære efterretningstjeneste. Dokumenterne, der er fra 7. januar 2012, viser, at samarbejdet med jihadisterne ikke er nogen tilfældighed. Det er bevidst og målrettet. USA ved, hvad de gør og ser med tilfredshed på at skabe et islamisk kalifat i Syrien.

Dokumentet er på syv sider, og på side fem kan man læse, at Pentagon forudså at Den Islamiske Stat ville opstå som følge af USA’s strategi, og at Pentagon vidste at disse salafister fik våben fra vores allierede islamister i Libyen.

Hjalp IS i kampen om Libyen

Nato, EU’s og USA’s krig i Libyen, hvor Danmark storskrydende sendte sine bombefly i spidsen, ødelagde et af Afrikas mest velfungerende lande og skabte ideelle betingelser for jihadisterne, der frem til da var blevet holdt i skak af Gaddafi. Nato, og ikke mindst Danmark, fungerede som jihadisternes flyvevåben og sørgede for at de kunne rykke frem og sikre sig kontrollen over strategiske steder i landet. Det seneste år er denne magt konsolideret og jihadisterne har erklæret at de har oprettet Den Islamiske Stat Libyen.

Under Gaddafi havde jihadisterne et fodfæste i de østlige libyske byer Benghazi og Dherma. Derfra sendte de krigere til Syrien. I løbet af 2014 og 2015 har IS i Libyen konsolideret sig i Benghazi, Dherma og Sirte og har rettet angreb mod Tripoli. Der er op til flere islamiske grupperinger i Libyen, og den internationalt anerkendte regering har ikke fuld kontrol nogen steder i landet.

Fra Libyen kan der sendes våben og jihadister hvor som helst i Nordafrika, både for at styrke Boko Haram, men også for at styrke jihadisterne i det nordlige Mali eller Algeriet.

Stop dette vanvid

Størstedelen af pengene til krigen i Syrien, som har ødelagt store dele af Syrien, drevet 3 millioner mennesker på flugt fra landet og yderligere 6,5 millioner mennesker på flugt inden for landets grænser, kommer fra arabiske olie diktaturer som Qatar, Kuwait og Saudi Arabien.

Tilhængerne af Den Islamiske Stat, Tyrkiet, Saudi Arabien, Kuwait og Qatar-og bag dem USA- er vores allierede…

Naturligvis rystes befolkningerne overalt af den grusomme terror, vi var vidner til i Kuwait, Tunesien og Frankrig, og vi har allerede set at det stopper ikke der, men at vi med garanti kommer til at se mere af samme slags andre steder. Dette bør få fuldt fokus.

Det kapitalistiske systems barbari og kyniske dobbeltspil skal sættes på dagsordenen og der må skabes en national og international fredsbevægelse så stor, at dette vanvid stoppes. Kommunisterne vil sætte alle kræfter ind på at få denne dødbringende strategi afsløret og stoppet.

Krigenes dobbeltspil

Nato landet Tyrkiet støtter Islamisk Stat betydeligt. Blandt andet ved at lade dem transportere fremmede krigere, våben, udstyr og ammunition gennem Tyrkiet til Syrien. Også den tyrkiske efterretningstjeneste MIT har transporteret våben til IS på egne lastbiler.

Man skal være naiv, på grænsen til det utilladelige, for at tro at Nato landet Tyrkiet gør dette, uden at Nato har godkendt det. USA vidste allerede i 2012, at IS ville lave en stat i Syrien.

IS, eller Den Islamiske Stat, opstod tilsyneladende ud af -ingenting. Pludselig havde den en større hær som drønede ind i Irak med en kolonne hvide Toyota SUV’ere og fik den irakiske hær til at fordufte som vand fra ørkenen.

I en veldokumenteret artikel i The New York Times fra 2013 blev det påvist, hvordan våben og udstyr blev fløjet ind fra Saudi Arabien og Qatar via Tyrkiet, Jordan og Kroatien.

Det er ikke småtings-afdelingen der snakkes om. Operationen omfattede 160 flyvninger med store transportfly. Ifølge Times lades der da heller ingen tvivl om CIA’s rolle i projektet.

Krigen i Syrien og Mellemøsten

De seneste 24 år har USA igen og igen bombet Irak, og siden 2011 er bomberne også faldet i Syrien med hjælp fra Nato og EU, herunder Danmark som bomber med kampfly.

Hverken Irak eller Syrien har nogensinde angrebet USA /EU eller USA’s/EU’s befolkning.

Denne endeløse krig er ulovlig og igen et udtryk for USA’s og Vestens imperialisme. Hovedformålet er at sikre Vesten kontrol med Mellemøstens olie, gas og rørledninger.

Krigen i Syrien har ifølge FN frem til 2015 kostet mere end 250.000 livet, mange civile.

Alene antallet af flygtninge fra Syrien er ca. 4 mio. og mennesker på flugt fra krig og nød menes at være det største siden Anden Verdenskrig: Ca. 60 mio., hvoraf mange omkommer i Middelhavet som bådflygtninge på vej til Europa for at overleve.

 

Skandaløs udnævnelse

Udenrigspolitisk rådgiver med fortiet blakket fortid

Betty Frydensbjerg Carlsson-9955

Af Betty F. Carlsson

Slagsmålet i og omkring den nedsatte kommission, der skulle undersøge lovligheden af Danmarks deltagelse i invasion og krig mod Irak, har medvirket til forstærke opfattelsen af en betændt beslutning, der kunne få uønskede konsekvenser for såvel den borgerlige regering og – ikke mindst – for daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, Venstre, og hans rådgiver.

Daværende statsminister, Fogh Rasmussen, blev som bekendt takket af USA med posten som general-sekretær for NATO og gik af som statsminister, inden han kunne stilles til ansvar. Han overlod statsministerposten til Lars Løkke Rasmussen.

Gemt men ikke glemt

Nu er Lars Løkke Rasmussen igen statsminister i en Venstreregering, støttet af partier der var medansvarlige for folketingets flertalsbeslutning om Irakkrigen.

Som en af regeringens første sager kom beslutningen om at nedlægge Irakkommissionen og feje de uønskede konsekvenser ind under det statsministerielle gulvtæppe, sådan som de borgerlige regeringer har for vane.

Men statsministeren er ikke blevet klogere. Ikke så snart var Irak-kommissionen lukket, før han har udnævnt en ”Udenrigs- og sikkerhedspolitisk rådgiver”, der skal lægge linjen for de kommende 10–15 års danske udenrigs- og sikkerhedspolitik. Rådgiveren er ikke en hvem som helst.

Gav grønt lys til Irakkrigen

Valget af rådgiveren er faldet på Lars Løkkes personlige ven Peter Taksøe Jensen, ambassadør i Indien, som nu kaldes hjem til topstillingen.

Hvad der er mere interessant er, at det netop var denne Taksøe Jensen, der gav Anders Fogh Rasmussen den juridiske ”carte blanche” til, at Danmark skulle gå sammen med USA i den ulovlige krig mod Irak!

Venstres udenrigsminister Kristian Jensen siger til udnævnelsen, at Taksøe Jensen skal lave de analyser, som han så som udenrigsminister kan basere udenrigs- og sikkerhedspolitikken på.

Selv siger den nyudnævnte Taksøe Jensen, at han skal sikre, at udenrigs- og sikker-heds-politikken formes på ”et ordentligt grundlag”… hvorefter han med slet skjult stolthed nævner, at han kaldes ”oraklet fra Delhi”. Gad vide hvad de mener om det i Irak?

EU’s militære udvikling

Med Maastricht-traktaten i 1992 overgik det europæisk fællesmarked (EF) til at blive en union. Det udløste panik, at danskerne stemte nej. Med Edinburgh-aftalen året efter fik EU-tilhængerne så et ja til Unionen igennem ved at undtage Danmark fra Maastricht-traktaten på fire punkter: 1. Fælles valuta (Euro), 2. Fælles EU forsvar, 3. Fælles EU rets- indenrigs- og indvandringspolitik og 4. EU borgerskab frem for dansk borgerskab.

Da undtagelserne er vedtaget ved en folkeafstemning, kan de kun ophæves ved en folkeafstemning. Det blev forsøgt med undtagelsen fra Euroen ’Den Økonomisk Monetære Union’, men det blev et nej til at ophæve undtagelsen ved folkeafstemningen i 2000.

Undtagelserne kaldes ’forbehold’, og danskerne skal for anden gang til folkeafstemning om ophævelse af et af de 4, denne gang den fælles retspolitik.

Kampen om undtagelserne

Der har længe været udtrykt politisk ønske om at få ophævet den militære undtagelse, og havde det ikke været for EU-beslutningen om nu at gøre Europol til et unionspoliti, var den militære undtagelse nok kommet i første række. Vi ser derfor på EU-militærets udvikling:

EU-militær

1992 Maastricht-traktaten

Med Maastricht traktaten indleder EU ”udformningen på lang sigt af en fælles forsvarspolitik, som med tiden kunne føre til et fælles forsvar” (citat traktaten).

EU-militæret rettede sig mod de såkaldte ”Petersberg opgaver”, som blev defineret på et møde i Petersberg i Tyskland i 1992. De præsenteres ofte som humanitære opgaver, men omfatter også militære og såkaldt fredsskabende operationer.

1998 Amsterdam-traktaten

Amsterdam-traktaten fastslår, at EU skal have en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder gradvis udformning af en fælles forsvarspolitik, som vil kunne føre til et fælles forsvar. Med Amsterdam-traktaten går EU samtidig fra enstemmighed til delvis flertalsafgørelser.

1999 Nice-traktaten

Nice-traktaten oprettede en stående udenrigs- og sikkerhedspolitisk komite, som under ministerrådets ledelse udarbejder og iværksætter unionens forsvarspolitik. Traktaten opstiller styrkemål for, hvad medlemslandene skal stille til rådighed for EU-militæret: 100.000 tropper, 100 skibe, 400 fly. Planen var, at fra 2003 skulle EU kunne udsende 60.000 soldater i et år.

2003 Sikkerhedsstrategi

EU vedtager en sikkerheds-strategi, der definerer interne og eksterne trusler mod Unionen. Strategien definerer blandt andet, at unionens energiforsyning er en del af trusselsbilledet.

EU beslutter at oprette 13 kampgrupper på hver 1500 mand, der kan rykke hurtigt ud. 2 af disse kampgrupper står permanent klar til udrykning.

2004 Forsvars agentur

EU opretter det europæiske forsvars agentur, som skal stå for at udvikle militær kapacitet, fremme forskning i militær og i militær teknologi. Dertil skal det fremme våbensamarbejde, skabe et konkurrencedygtigt marked i EU for militært materiel, og styrke EU’s militære- industrielle- og teknologiske basis.

2007 Lissabon-traktaten

Med denne traktat og EU-forfatning får EU-militæret sit eget budget. Traktatens § 42 slår fast, at medlemsstaterne forpligter sig til gradvis at forbedre deres militære kapacitet.

Traktaten udvider også de såkaldte Petersberg-opgaver med en række situationer, hvor EU-militæret kan sættes ind. Det gælder nu også ”støtte til tredjelande i bekæmpelse af terrorisme på deres område”. Traktaten stiller ikke krav om, at der skal ligge et mandat fra FN’s sikkerhedsråd.

2013

EU vedtager at udvikle førerløse dronefly og anskaffe sig fly til optankning af jagerfly i luften.

Havde det ikke været for undtagelsen, havde Danmark været tvunget til at følge med i denne udvikling af endnu en militær supermagt.

ac

Privathospitaler suger fed profit ud af det offentlige

Private operationer kan være mere end dobbelt så dyre som offentlige

Der var godt med borgerlige klap i hænderne da nyhedsbrevet Altinget først i september kunne oplyse, at der i år var rekordmange danskere, der var blevet behandlet på private hospitaler for det offentliges regning. Hele 72.000 var det blevet til i første halvår. Det var en stigning på en fjerdedel eller ca. 14.000 i forhold til året før ifølge Regionernes egne tal.

Glæden i de borgerlige kredse blev blandt andet begrundet med, at der skete indhug i ventelisterne og der var villighed til at lade de private få en endnu større del af kagen.

Læger

Medaljens bagside

Bagsiden af medaljen er imidlertid, at de offentlige sygehuse ved at øge kapaciteten kan udføre operationer helt ned til den halve pris i forhold til de private. Det kom frem i DR Fyn, der kun en uge efter midten af september kunne oplyse, at udviklingen gik den stik modsatte vej i Region Syddanmark.

I forhold til 2010 – hvor der henvistes 13.541 – er henvisningerne til private sygehuse faldet med knap 1.500 i første halvår i år. Det svarer i femårsperioden til et fald på 20% på årsbasis.

Udnytter ressourcer

Succesen i Syddanmark skyldes at de offentlige hospitaler bliver tilbudt at tage flere patienter til en lavere takst, end de private får. Og det har hospitalerne mulighed for at gøre, når operationsstuerne alligevel står tomme.

– Vi tilrettelægger tingene bedre, så vi får mere ud af ressourcerne. Det er med til at forøge produktiviteten på vores sygehuse, siger sundhedsdirektør i Region Syddanmark Jens Elkjær til DR Fyn.

Syddanmark er den region, der sender færrest patienter videre, mens Region Hovedstaden sender flest.

Forhindringsløb

Det hører dog med til billedet af det forhindringsløb, som de offentligt ansatte møder i det liberaliserede Danmark, at det skal dokumenteres, at der er tale om en ekstra operation, før hospitalet kan modtage betaling for en sådan operation.

LA-påstand

Men tilbyder det offentlige en operation, der er billigere end den faste takst, regionerne skal betale til de private, kan de overtage operationen. Det kan betyde mange penge. Eksempelvis koster det 24.000 kr. at fjerne en galdeblære på privatklinik mens regionen kan gøre det for 11.600 kr.

Med til forståelse af omfanget af den private ”fedtsugning” på skatteborgerne hører også, at det ikke er unormalt, at behandling af følgerne ved operations- og behandlingsfejl på private klinikker ender på de offentlige operationsborde igen.

– Alni

Ude efter almene boliger

Mere spekulation – ud med det sociale

Af Betty F. Carlsson

Sidste år vedtog SR-regeringen sammen med SF og Enhedslisten en ændring af planloven, der giver kommunerne ret til at kræve op til 25 procent almene boliger i nye boligområder. Loven er et redskab til at få bygget flere og billigere boliger, ikke mindst i de dyre byer.

Loven har selvfølgelig mødt skarp modstand fra private udlejere, byggespekulanter og pensionsselskaber. Det støtter regeringspartiet Venstre, som nu vil have et opgør med loven, og de støttes ivrigt af Liberal Alliance.

Rod i argumenterne

“Loven er et angreb på den private ejendomsret, og det bliver aldrig god liberal politik,” siger Venstres boligpolitiske ordfører, Britt Bager. Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance puster sig op til at mene at det er ekspropriation, og peger på at nogen nu står til at miste mange penge. Begge vil have loven ”rullet tilbage” hurtigst muligt.

Nu handler planloven ikke om at tage noget fra nogen, men om at kommunerne med planloven kan bestemme at de almene boligselskaber skal have mulighed for at købe og bygge på 25% af nye områder udlagt til boligbyggeri.

Dermed får kommunerne en lille mulighed for at kunne løse det enorme og voksende behov for en bolig, som mennesker med almindelige indtægter kan betale. Naturligvis kan nogle byggematadorer gå glip af en profit, de gerne ville have haft. Spørgsmålet er så, hvem der skal hjælpes: De der i forvejen bader sig i profit, eller de som har et desperat behov for en betalelig bolig.

Socialt boligbyggeri

Samfundsproblem

Boligpolitikken, og ikke mindst finanssektoren omkring den, indtager en central stilling i det kapitalistiske samfundsøkonomiske spil.

De høje priser på nybyggeri og de kunstigt stigende priser på ejerboliger er et samfundsproblem. Det gælder for de unge nye, som skal have en bolig, og som så må ind på ”markedet”, det gælder for de mange der på grund af arbejdsløshed, sygdom og andre sociale begivenheder er gået konkurs med deres ejerboliger, og for det stigende antal hjemløse.

Spekulationen omkring ejerboligsektoren var en af de væsentlige årsager til kollapset i 2008. Der kan således ikke være tvivl om at det nu gælder om at gå til kamp for de almene, profitfri boliger.

Profitbyggeri

Størst behov for mere privat spekulationsbyggeri?

Eller mere alment profitfrit boligbyggeri?

Indsamling 2015

Gode kammerater.

Så foreligger resultatet for femte afregning. På landsplan blev der afregnet lidt mere end sidste år.

Tallene i diagrammet er procenter af det samlede mål.

Som I kan se, har vi nået 67 % af målet, men der er lang vej endnu.

Rul ærmerne op og brug listerne – det er sidste chance.

God arbejdslyst!

 

Udklip

 

 

 

Imperialismen og flygtningekatastrofen

Flygtninge i KH

FOTO: Mathias Løvgreen Bojesen / Scanpix

Billedet er hentet fra Arbejderens hjemmeside.

Vi oplever i øjeblikket den værste flygtningekatastrofe siden 2. verdenskrig. Millioner er på flugt fra krig og undertrykkelse. Andre er på flugt fra sultedøden og for at slippe ud af bundløs fattigdom. Langt de fleste flygtninge befinder sig internt i de enkelte lande eller i nabolande, men man forsøger også at komme til Europa. Det er en farefuld færd, hvor mange flygtninge drukner undervejs eller dør på andre horrible måder.

Den siddende regering med støtte fra Dansk Folkeparti til Socialdemokraterne ønsker ikke, at Danmark skal tage noget medansvar for flygtningene. Tværtimod mener de, at Danmark skal arbejde for, at så få som muligt kommer her til landet.

Det er en meget uværdig holdning, som slet ikke tager højde for, at Danmark selv i høj grad har været med til at skabe flygtningestrømmen.

Flygtningene kommer hovedsagelig fra disse lande:

 • Afghanistan, hvor statsministeren huskes fra sit besøg i 1988 hos de afghanske islamistiske terrorister, hvor Løkke blev fotograferet, mens han legede med et maskingevær. Den efterfølgende krig i Afghanistan, hvor Danmark ”selvfølgelig” var med, har skabt død og ødelæggelse og store mængde flygtninge.
 • I Irak var der et nogenlunde stabilt ikke–islamistisk styre. Det blev ødelagt, da imperialismen med USA og flere europæiske NATO lande herunder Danmark invaderede landet.
 • Resultatet kender vi: Der går ikke en dag uden uskyldige mennesker dræbes som resultat af kampe mellem forskellige islamistiske grupper. Igen blev resultatet også store mængder af flygtninge, der for at redde deres liv forlod landet.
 • I Libyen greb NATO ind, igen med Danmark i front. Landet leder, Muammar Gadaffi, blev brutalt myrdet. Resultatet er blevet et totalt opsplittet land, hvor rivaliserende islamistiske grupper kæmper om magten. I denne situation er tusindevis af mennesker fra andre dele af Afrika, der arbejdede i Libyen, kommet i klemme og har været nødt til at flygte nordpå til Europa for at redde livet.
 • Endelig har NATO og EU i høj grad været med til at puste til den ild, der blev til en voldsom borgerkrig i Syrien, en borgerkrig der har dræbt utallige og drevet millioner andre på flygt. Danmark har i kraft af sit medlemskab af NATO og EU været med til at skabe den syriske flygtningestrøm. Tyrkiet – et NATO land – har direkte som indirekte været med til at støtte Islamisk Stat, og andre af USA`s venner i golf-staterne især Saudi-Arabien har støtte forskellige ”oprørsgrupper”, der kæmper for at fjerne den folkevalgte leder af landet Bashar al-Assad.

Nærområderne

Langt de fleste af flygtningene huses i lejre i fattige nabolande, især Libanon og Jordan. Det er et relativt lille antal, der kommer til Europa, og heraf i den store sammenhæng nogle få videre til Danmark. Danmark er i høj grad medansvarlig og medskyldig i ødelæggelserne, drabene og lemlæstelserne, der har ramt civilbefolkningen i de berørte lande meget hårdt. Det er vanvittigt og usmageligt at høre, at næsten alle partier i Folketinget bestemt ikke ønsker at tage imod flere flygtninge. Det overlader de til de fattige nærområder.

Kommunisterne appellerer

Kommunisterne påpeger nu som tidligere, at det er kapitalismen og dens imperialisme, som bærer skylden for flygtninge situationen. Kommunisterne appellerer til alle om at tage godt imod krigsflygtningene og hjælpe dem med alle midler, hvor det er muligt.

Kommunisterne vil arbejde for, at årsagerne til krig og ødelæggelse bliver gjort klart for hele befolkningen.

Kommunisterne vil arbejde for, at der skabes en bred og stærk fredsbevægelse, der kan standse krige, og herigennem bremse kommende flygtningekatastrofer.

Kampfly

NEJ TIL NATO OG EU

NEJ TIL NYE JAGERFLY

MILITÆR NEDRUSTNING – SOCIAL OPRUSTNING

Kommunistisk Parti i Danmark

Forretningsudvalget

Græsk nyvalg

I en pressemeddelelse om det bebudede græske nyvalg understreger Grækenlands Kommunistiske Parti (KKE) bl.a., at det er velkendt, at regeringspartiet Syriza, siden det vandt det sidste valg i januar i år, har bedraget arbejderne ved at love ophævelse af netop de anti-folkelige love/reformkrav, som nu er vedtaget af regeringspartierne, Pasok og ND, efter aftale med EU, IMF og ECB.

Oven i dette har denne ”venstre-patriotiske” regering gennem sin regeringstid konsekvent arbejdet inden for rammerne af vores lands deltagelse i NATO og EU i en ”strategisk alliance” med USA. Grækenland har deltaget i alle NATO missioner og øvelser, selv med Israel, har lovet USA og NATO nye baser, har stemt for EU’s udvidelse og styrkelse af handelskrigen mod Rusland osv.

Styrk KKE

KKE har i hele perioden afsløret Syriza’s og de andre borgerlige partiers rolle, KKE har kæmpet for op-hævelsen af EU memorandaet og alle dets antifolkelige mål for at imødegå nye anslag og for at udvikle arbejdernes og folkets kamp for at få dækket deres tab, og for at opfylde deres fornødenheder, hvilket er den eneste alternative løsning til gavn for arbejderklassen og de øvrige folkelige lag.

KKE vægter kampens linje og en styrkelse af KKE i arbejderbevægelsen, og i parlamentet, og vil uden at vakle fortsætte kampen for arbejderklassens interesser og befrielse fra den kapitalistiske udbytnings lænker.

Indsamling til bladet KOMMUNIST

Så er årets indsamling til Kommunist skudt i gang. Målet er på 5 uger at indsamle 425.000 kr.

Første afregning af indsamlingslister er mandag den 28. september, hvor partikontoret Frederikssundsvej 82 er åbent fra kl. 11 til 16. Med undtagelse af den sidste afregningsdag den 1. november, skal afregning i resten af indsamlingsperioden ske hver mandag i partikontorets åbningstid.

Nummererede indsamlingslister er udsendt til alle partiets afdelinger. Medlemmer, der ikke har modtaget en indsamlingsliste, kan henvende sig til afdelingens kasserer eller direkte til Kommunistisk Parti i Danmark, Frederikssundsvej 82, 2400 Kbh. NV. Tlf. 38 88 28 33.

Vi appellerer til bladets læsere om støtte. Lille eller stort beløb, alt er meget velkommen. Du kan støtte ved at indsætte et beløb på bankkonto 5322 0311328,. Arbejdernes Landsbank eller på giro 1551-6563899. Husk at mærke det ”Indsamling” og eventuelt listenummer.

Indsamlingen slutter med en stor fest med auktion, underholdning, musik, mad og drikke søndag den 1. november. Sæt allerede nu X i kalenderen.

Dagpengekommissionen viser sit sande ansigt

Faglige unge protesterer:

Hverken de nyuddannede eller andre udsatte målgrupper skal være ofre for en kynisk politik vendt mod de arbejdsløse!

Den seneste tids lækager af det udspil, som den nedsatte dagpengekommission er kommet frem til, viser tydeligt, hvilken politisk dagsorden, der er sat på kommissionens arbejde.

Endnu en gang skal der forringes, hvilket efterhånden ikke kommer bag på os. Men det kommer bag på os, at vi skal se vores faglige ledere med Kim Simonsen i spidsen udtale, at fagbevægelsen er klar til at acceptere forringelser for de nyuddannede, for at få det samlede dagpengesystem forbedret. Det mener vi, som samlet ungdomsfagbevægelse, er et skråplan.

Faglige unge-demonstration

Find midlerne

Der er ingen arbejder, nyuddannet eller ej, der skal betale for de forringelser, som politikerne har lavet. Det er i forvejen svært nok for de nyuddannede at få et arbejde efter endt uddannelse, og vi ser ingen grund til at gøre det endnu sværere for en nyuddannet at få hverdagen til at hænge sammen. Såfremt både politikere og fagbevægelsen ønsker at forbedre dagpengesystemet og dermed sikre de danske arbejdere, når de bliver arbejdsløse, må der findes midler, uden det går ud over dem, som har betalt for at være sikret, i fald de bliver arbejdsløse.

Politikernes egen skyld

Genoptjeningsperioden skal halveres, det er der ingen tvivl om. Alt for mange er faldet ud af det dagpengesystem, som skulle sikre arbejderens levevilkår, og præcis derfor skal vores kollegaer ikke betale for, at det system, som politikerne selv har forringet, skal genoprettes og forbedres.

En samlet ungdomsfagbevægelse ønsker at melde klart ud, at vi ikke accepterer forringelser for de nyuddannede eller andre udsatte målgrupper i deres erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Vi opfordrer til, at forbundsledelserne klart melder ud, samt går på barrikaderne for at mobilisere modkrav til den kolde og kyniske nedskæringspolitik!

På Vegne af Ungdoms-fagbevægelsen

Emil Olsen, 3F Ungdom

Kasper Bech Jensen, El-forbundets ungdom

Simone Rasmussen, FOA Ungdom

Karina Nicolaisen, HK Ungdom

Martin Thomsen, Metal Ungdom

 

 

FØRST BOMBER VI DEM…

I øjeblikket kan man følge syriske flygtninge løbe spidsrod på motor- og hovedvejene fra Rødby med kurs mod Sverige. Ophidsede og vilde journalister halser efter og pisker en stemning op. Det drejer sig om invasion og kaos.

Derfor er det på sin plads at kaste et blik på baggrunden og årsagen til de mange flygtninge. Der er tale om nogle tusinde af de i alt 12 millioner interne og eksterne flygtninge i Syrien, som er fordrevet fra deres hjem. Tyrkiet, Jordan og Libanon har modtaget langt over tre millioner flygtninge.

Krigen i Syrien bliver først og fremmest ført af udenlandske magter ud fra geo- strategiske interesser. Både oprørsgrupper og ISIS bliver støttet af arabiske oliestater og de kapitalistiske lande. Kapitalismen vil for alt i verden af med den syriske regering. Nu ser vi en flig af konsekvenserne.

Danske kampfly bomber dagligt i Mellemøsten som led i konflikten, og Danmark har selvfølgelig gennem EU og NATO et medansvar for den frygtlige humanitære situation, som syrerne befinder sig i.

Endnu mere tydeligt bliver det i Libyen, hvor Danmark også var med i bombetogterne. Landet er præget af kaos, og flygtninge strømmer over Middelhavet med fare for deres liv. På den måde er det lykkedes imperialisterne at skabe den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig.

Og hvad er så de bombeglade danske politikere svar? Annoncer i libanesiske aviser. Med andre ord først bomber vi dem, og når de flygter fra bomberegnen, bekæmper vi dem, hvor de kommer frem.

Det er politik i imperialismens interesser med fatale konsekvenser for befolkningen i Mellemøsten. En konflikt der styrer direkte mod en ny verdenskrig.

Det er nu vi skal sige stop og bruge alle midler på at stoppe krigsmagerne. Det kan passende starte med, at vi kræver bombeflyene hjem, og at vi sender et rungende nej til køb af flere jagerfly.

Støtteerklæring til fordel for flygtningene og de mange som hjælper

Billedet er hentet på Amnesty International hjemmeside: http://amnesty.dk/emner/flygtninge

Kære Danmark!

I 1986 udgav det dansk band, Gnags, en sang kaldet “Danmark”, i den sang er der et vers, der lyder: “Danmark, det banker på din dør. Har aldrig set dig så selvisk og ensom nogensinde før. Danmark, pas nu på du ikke dør. Du trænger til nogen, der kysser din næse og nulrer dine øer. Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her.” Måske skulle vi, som danskere, som de, der har mere end de fleste, åbne vores rige og frie land og hjælpe de, som har brug for det – både vores egne og de, som er på flugt fra de krige, der ødelægger og hærger landene i Mellemøsten. Vi må ikke se igennem fingrene med dette! Krisen vil kun blive værre herfra, det er nu vi er nødt til at vise vores gode sider og hjælpe til!

Ingen fortjener at blive behandlet på denne hårde og kyniske måde, som den flygtningene bliver behandlet på nu. Vi skylder verdens flygtninge at hjælpe dem. Som krigsførende nation, må vi tage det ansvar, der følger med de krige, der sker i verdenen omkring os, som vi selv er en del af.

Verden står lige nu med det største antal flygtninge siden anden verdenskrig, og meget tyder på, at vi absolut intet har lært af det, der skete dengang. Når vi sidder her i Danmark og følger flygtningekrisen på tv, når vi ser billederne af folk, der er villige til at ofre deres liv i håbet om at komme til et land, hvor der er fred, så skal vi hjælpe dem til fred.

Danmark er efter sigende et af verdens rigeste lande, lad os opføre os sådant. Vi hører vores politikere bruge mere tid på at bekymre sig om Europas grænser end de gør på at hjælpe de mange, som er på flugt fra krige, som de selvsamme politikere har skabt. Nok er nok, disse krigsforbrydere må stilles til ansvar for det kaos, som i disse tider rammer mange af vores brødre og søstres familier fra fjerne lande.

Kan det virkeligt passe, at vi i et frit, rigt og demokratisk land tillader os at behandle flygtninge på den måde? Er vi blevet så kyniske og hjerteløse, at vi ikke vil hjælpe dem, der har mindre end os?

Det er naturlov for mennesker at hjælpe andre mennesker, det mener vi i 3F Ungdom. Trods en folkefjendtlig lovgivning som mener det modsatte, er der rundt om i landet rigtig mange som alligevel sætter ting på spil for at hjælpe vore brødre og søstre som er i knibe, – det sætter vi i 3F Ungdom pris på. Det er sådan vi ønsker, at øjne udefra ser på os.

Kære Danmark, det banker på vores dør, det er nu vi skal åbne og hjælpe. Det er vores pligt at åbne vores arme nu, verden har brug for os!

Emil Olsen

Formand 3F Ungdom

Indbydelse til antifascistisk og antiracistisk konference.

Horserød

Horserød-Stutthof Foreningen og FIR-Danmark indbyder hermed alle danske antifascistiske, antiracistiske grupper, bevægelser og foreninger til at deltage i den længe forberedte antifascistiske konference.

Konferencen afholdes i 3F Københavns lokaler – Peter Ibsens Allé 25.

Konferencen varer 2 dage.

Lørdag den 21. november kl. 10:00 – 18:00 og søndag den 22. november kl. 10:00 – 16:00.

Konference gebyr pr. deltager kr. 100.

Konferencens formål er, at styrke det antifascistiske og antiracistiske arbejde i Danmark og Europa. Vi anser det for særdeles vigtigt – ikke mindst efter den nye V- regerings tiltræden – at sikre en større grad af sammenhold og fodslag, sådan at vi, i højere grad end tilfældet er nu, trækker på fælles hammel i ord såvel som i handling! Vi har også brug for at høre fra andre europæiske organisationer om situationen uden for Danmarks grænser.

Målet er en styrke vor fælles kamp mod de stadigt stærkere reaktionære kræfter.

Da der er begrænset plads i 3Fs lokaler (ca. 100 deltagere) bliver det nødvendigt med tilmelding til konferencen.

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 2. november. Tilmeldingerne sendes til indbyder-organisationerne med program for konferencen.

Styrk kampen mod fascisme, racisme og krig

For fred og frihed! 

Styrk kampen for en bedre verden

Tilmeld dig konferencen.

 

Med venlig hilsen

Horserød-Stutthof Foreningen                           FIR- Danmark

v/ Bodil Enoch                                                      v/ Anton Nielsen

E-mail: enoch.bodil@gmail.com          E-mail: nielsenanton2@gmail.com

Konferencen støttes af: Demos, Venskabsforeningen Danmark-Nordkorea, AMPA, KPID, DKP, KP, SOS mod Racisme, Foreningen Oprør,

Der er også plads til Jeres navn

Du kan hente løbesedlen her:

Du kan hente det reviderede program for konferencen her:

Kampen for arbejderklassens enhed

I anledning af 80 året for den 7. Verdenskongres i KOOMINTERN i 1935, afholdt de kommunistiske partier DKP, KP og KPiD et fælles møde med disse overskrifter:

 • Kampen for arbejderklassens enhed
 • Fælles kamp for fælles krav

Du kan læse formanden for KPiD tale på mødet her.

Arne Cheller-9943

Den norske arbejderdigter Rudolf Nilsen skrev i 1920`erne sit digt ”Revolutionens Røst”, hvor en linje lyder: ”Kan hænde det gælder at redde vor jord”. Her i 2015 kan det ikke bare hænde – det gælder om at redde vores jord.

Den 7. Verdenskongres i Kommunistisk Internationale i 1935 og dens beslutninger kan bedre forstås, når vi ser den i sammenhæng med 2. Internationales sammenbrud og Oktoberrevolutionen i 1917.

Diskussionerne mellem revolutionære og reformister i spørgsmålet om holdningen til den imperialistiske verdenskrig er helt afgørende. De revolutionære mente, at krigen måtte imødegås på international grund, men da krigen kom, stemte socialdemokraterne for ”deres egen” kapitalistiske regerings krigsbevillinger og støttede deres krigspolitik.

Oktoberrevolutionens sejr i 1917 viste grundlæggende, at der var to veje for arbejderbevægelsen nemlig den revolutionære og den reformistiske. Tiden krævede, at en ny Internationale så dagen lys, at der skulle arbejdes for ideologisk og politisk afklaring, efter at arbejderbevægelsen i årtier havde været domineret af opportunisme.

En revolutionær bølge skyllede hen over verden især i Europa. Oktoberrevolutionen viste, at det var muligt at oprette en arbejder- og bondemagt, og ikke mindst at den kunne fastholdes. En ny Internationale var nødvendig.

Efter forskellige forberedelser og møder sammenkaldtes den 4. marts 1919 i Moskva den stiftende kongres for den 3. Internationale – den Kommunistiske Internationale (forkortet KOMINTERN). Der deltog i alt 52 delgererede fra 35 organisationer i 21 lande i Europa, Amerika og Asien. Mødet havde som sin væsentligste opgave at udarbejde grundlaget for den nye internationale. En række lande var repræsenteret ved flere forskellige organisationer – det afspejlede, hvor uafklaret situationen var. I nogle lande var der oprettet kommunistiske partier. Der var også lande, hvor tidligere socialdemokratiske partier og nydannede grupperinger søgte om optagelse i den nye internationale. Nogle af dem gjorde det med baggrund i situationen i deres respektive lande men ikke af principiel overbevisning.

Den næste kongres blev indkaldt allerede året efter, hvor klassekampen var tiltaget og visse steder bragte arbejderklassen til magten for en kort tid. I denne kongres i 1920 deltog for første gang danske socialister. Kongressen blev et forum for den revolutionære bevægelses partier og traf yderligere afgørelser om grundlaget for den 3. Internationale, såvel ideologisk, politisk som organisatorisk.

Efter 1924 var kapitalismen relativt stabiliseret – dette skulle vare ved. Den revolutionære bølge i verdenskrigen kølvand ebbede ud. Det gav en vis grobund for illusioner om, at kapitalismen ikke behøvede grundlæggende forandringer.

I modsætning til Socialdemokraterne fremhævede KOMINTERN forsat arbejdet for enhed i arbejderbevægelsen som en afgørende opgave. I diskussionerne om enhedsarbejdet var målet: Enhed i arbejderklassen.

Den kommunistiske bevægelses bestræbelser på at udvikle en kamplinje under den kapitalistiske ”stabilisering”, fik de socialdemokratiske ledere til åbent at støtte imperialistiske og reaktionære kræfter i tiden.

De ville ikke eller kunne ikke forstå den voksende fascismes som farlig. Det skabte selvfølgelig vanskeligheder for en fælles optræden i arbejderklassen.

Over for det sagde den kommunistiske bevægelse, at det i virkeligheden drejede sig om en kamp ”Klasse Mod Klasse”, hvilken principielt var rigtigt. Formålet var at fremme arbejdernes selvstændige klassebevidsthed over for den borgerlig ideologi, som opportunisterne i tanke og handling tilstræbte.

Men det må erkendes, at parolen også let kunne lede til en skematisk overforenkling af kampens problemer. Blandt reformister og de ikke proletariske lag førte det ofte til spørgsmålet: ”Er i med os eller mod os?”. Det var derfor ikke en egnet metode til at vende forståelse i de kredse.

Disse problemer spillede i årene op til den 7. Verdenskongres en stor rolle, i sær vurderinger af socialdemokrati og Fascisme, og deres rolle i det kapitalistiske klasseherredømme, som desuden bragte fascistiske metoder i anvendelse mod de revolutionære.

Det ledte nogle kommunister til at konkludere, at socialdemokrati og fascisme i grunde var et fedt, da socialdemokratiet optrådte som ”Fascismens venstrefløj”. Man kunne henvise til en udtalelse af Stalin fra 1924, men når man blot stemplede socialdemokratierne som en ”Socialfascisme”, skød man over målet.

6. kongres i 1928 havde defineret Fascismen som den herskende klasses umiddelbare diktatur. Den følgende udvikling i f.eks. Tyskland viste, at Fascismen var af en del af monopolkapitalen, og at ikke hele den herskende klasse stod bag Fascismen. At Fascismen navnlig ikke var en småborgerlig strømning, som kommunisterne havde afvist, men adskillige borgerlige kommentatorer troede, blev dementeret, da Hitler dannede sin første regering sammen med monopolkapitalens Hugenberg-Parti. Alliancen varede ikke længe, så tog nazipartiet det hele.

Sådanne overvejelser lå bag den definition af kapitalismens udvikling, Fascismen, som DIMITROV fremsatte på den 7. Verdenskongres i 1935: ”Fascismen er det åbne terroristiske diktatur af finanskapitalens mest reaktionære; mest chauvinistiske og mest imperialistiske elementer”.

Om enhedsfrontens nødvendighed

Hvordan kan man forhindre, at fascismen kommer til magten:

Det første, der må gøres, er dannelse af enhedsfronten, tilvejebringelse af arbejdernes Aktionsenhed overalt, hvor det er muligt. Arbejderklassens enighed i national og international målestok er et mægtigt våben, der ikke blot sætter arbejderklassen i stand til at føre et vellykket forsvar, men også at rette en resultatrig modoffensiv mod Fascismen, mod klassefjenden.

Man måtte den gang, som i dag, arbejde for at tilvejebringe den bredeste enhedsfront ved hjælp af fælles aktioner til beskyttelse af arbejdernes livsinteresser.

 • Det betyder for det første fælles kamp for at vælte krisen følger over på den herskende klasses skuldre, kort sagt over på de riges skuldre.
 • Det betyder for det andet fælles kamp mod alle former for den fascistiske fremmarch for forsvar af den arbejdende befolkning rettigheder, mod afskaffelse af de borgerlige-demokratiske rettigheder.
 • Det betyder for det tredje fælles kamp mod den truende fare for en imperialistisk krig.

Alle disse punkter står på dagsorden i dag.

Dimitrovs tale indeholdt et meget udførligt afsnit med overskriften ”Om Enhedsfrontregering”, og det kom også ind på muligheden af en ”Folkefrontregering”.

Forskellige formuleringer i hans tale og i resolutionen vil ikke blive gentaget i dag. Talen og resolutionen er ikke en recept på evigheden, de var baseret på styrkeforholdet mellem kapitalismen og arbejderklassen og vurderinger netop på den tid.

Til formuleringer, som ikke blev betvivlet dengang, hører forestillinger om sovjetter og sovjetregering efter oprettelse af arbejderklassens magt. Om det parlamentariske siger han nok så fornuftigt, at vi ikke vil have en arbejderregering, som er en udvidet socialdemokratisk regering (vores tid Enhedslisten) og at en enhedsfronts regering ikke må opfattes som en socialdemokratisk-kommunistisk regering i enhver ”normal” situation. Det har ikke noget at gøre med situationen efter et valg, hvor der skal tages bestemmelse om, hvorvidt det kommunistiske parti vil ”pege på” en socialdemokratisk ledet regering.

Situationen før og under Verdenskongressen var både truende og løfterig. Truende, fordi Fascismen trængte frem og krigsfaren voksede, løfterig fordi Socialismen var i fremgang. De sovjetiske femårsplaner gav opsigtvækkende resultater, og kommunisternes arbejde bar frugt. Et socialistisk perspektiv i stedet for Fascisme og krig begyndte at tegne sig. Sovjetunionen forfægtede den kollektive sikkerheds politik, men mødte vestlig sabotage – lige til den anden verdenskrigs udbrud.

I de kapitalistiske lande organiseredes for første gang fredsbevægelser, som omfattede mere end pacifistiske grupper. Nu deltog arbejderne og deres partier og andre betydnings fulde grupper.

Den 7. Verdenskongres styrkede bestræbelserne for samling i arbejderklassen og andre dele af befolkningen mod Fascismen.

Havde enhedsfrontens antifascistiske politik slået bedre i gennem, og havde Sovjetunionen være længere i sin økonomiske udvikling, kunne f.eks. den spanske republik have fået den fornødne materielle og militære hjælp, som vest magterne nægtede dem.

Men enhedsfronten politik nåede trods alt at demonstrere sin styrke i det seje forsvar, som republikken ydede mod imperialismen, mod Hitler-Tyskland, Mussolini-Italien og Franco-fascismen.

Styrken i en sådan politik er, at den søger at forene forbundsfæller og indregner de faktiske betingelser og uanset alle uventede omskiftelser ikke mister målet af syne.

I vor tid

Vejen til socialismen vil som Marx og Engels så det, være forbundet med det kapitalistiske verdensmarkeds fuldbyrdelse, som det er i dag, og dermed skal vi opfatte det som en samlet verdensrevolutionær proces.

Et kommunistisk perspektiv skal ikke befinde sig i utopiens luftige lag, men fungere som en vejledning til handling i kampen mod undertrykkelse og udbytning, og det er her og nu ikke blevet mindre aktuelt. Tværtimod er det blevet mere nærværende og nødvendigt end nogen sinde før, efter som klassekampen er blevet mere kompliceret,

 • Hvor verdensfreden står på spil,
 • Hvor kampen mod imperialismen og dens krige og krigsplaner,
 • Hvor fascistiske og racistiske kræfter skyder frem i alle lande,
 • Hvor kampen mod EU er en kamp mod den europæiske kapitalisme / imperialisme.

Det er bidende nødvendigt at skabe enhedsarbejde i kampen for freden, at afsløre dem der vil krig, at afsløre dem der fremmer fascisme og racisme, og bekæmpe en sådan politik med alle midler.

Et første skridt kan være at deltage i den konference, der er indbudt af Horserød Stutthof Foreningen den 21. – 22. november.

Tale ved demonstration

Demonstration mod lukning af Irak kommission Fra demonstrationen på Christiansborg Slotsplads mod regeringens lukning af Irak- og Afghanistan-kommissionen. FOTO: Claus Bech / Scanpix
Artiklen er hentet fra Arbejderens hjemmeside

Tale af Anton Nielsen – holdt den 8. august ved demonstrationen mod lukningen af Irak-kommissionen.

Min opfordring i dag er en opfordring til handling. Der har alt for længe været alt for stille – og stilhed er som bekendt herrernes fred. Den fred skal brydes. De ansvarlige for Danmarks militaristiske udenrigspolitik skal ud af mørket og frem i lyset, og stå til ansvar for deres handlinger. Men da vi endelig var nået frem til, at hovedmændene – tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og tidligere udenrigsminister Per Stig Møller – omsider skulle stå til ansvar for deres bedrag mod det danske folk, lukkede den nye V-regering – som sin første handling – Irak- og Afghanistan-kommissionen ned. Den danske regerings- og folketingsflertallets såkaldt “aktivistiske udenrigspolitik” sender unge danske mænd i krig den ene gang efter den anden. Ikke blot i Irak og Afghanistan – men også i Libyen, hvor flyene var på vingerne i samme sekund, ordren kom fra Pentagon. Nu er Libyen kastet ud i kaos. I øjeblikket patruljerer danske NATO-fly i Baltikum ved den russiske grænse. Danmark slutter helt og fuldt op om EU’s økonomiske sanktioner mod Rusland, samtidig med at man støtter den fascistiske kup-regering i Kiev. Man benytter sig i den som i andre sammenhænge af en retorik, som giver mindelser om Den kolde Krigs værste dage.

Fascismens fremtrængen

I 1945 lå Europa i ruiner. Det må være på sin plads heri 70-året for Danmarks befrielse, at erindre om, hvad fascismen og nazismen kostede menneskeheden mere end 60 millioner døde og et ukendt antal sårede og lemlæstede. Så vores holdning er – dengang som nu: Fascismen er ikke en legal politisk mening. Den er en forbrydelse, som skal bekæmpes med alle midler, hvor den end forsøger at stikke hovedet frem. Men, det skal man gøre sig klart: ”Nutidige fascister går ikke nødvendigvis i støvler og uniform og råber “Heil Hitler”. De foretager “humanitær intervention” og bruger sult og fragmentations-bomber i kampen om resurserne kamufleret som en kamp for “demokrati og menneskerettigheder.”

Forskellen på før og nu

Fascismen breder sig som en pest i hele Europa. I Estland, Letland og Litauen paraderer gamle SS-ere og KZ-bødler i gaderne med myndighedernes fulde billigelse og støtte. Det gentager sig i stort set alle østeuropæiske lande – fra Ungarn, Ukraine – den første nynazistiske stat i Europa – hvor det kommunistiske parti netop er blevet forbudt – til Rusland. Man spytter på de dødes grave, og beskylder de levende for at være terrorister. Det samme sker i de tyske länder, i Østrig, Italien og Grækenland – hvor fascistoide organisationer og partier sidder i parlamenterne eller har regeringsmagten. Her afholder nynazister med jævne mellemrum marcher og koncerter, hvor hadet til alle anderledes tænkende dyrkes. Jagten er gået ind på flygtninge, indvandre, romaer, farvede, sorte og antifascister, socialister og kommunister overfaldes – ofte med døden til følge. Mordbrande og bombeattentater høre til dagens uorden mange steder. Racismens, fremmedhadets, nationalismens og militarismens gift breder sig i samfundene, mens ligene skyller i land på Middelhavets kyster.

Historieforfalskning

Så et af de største problemer, vi står over for, er den massive historieforfalskning, som det officielle Danmark er mester for. Hvis ikke modstanden imod det styrkes, står vi inden for få år med en historieløs ungdom, som er lette ofre for højrekræfternes demagogi og løgne. Så når nogen spørger, om det ikke snart er på tide, at holde op med at tale om de fem forbandede år, så er svaret NEJ,NEJ og atter NEJ! For vore børns børnebørn og deres børns skyld vil vi blive ved med at tale om besættelsen, om nazismens grusomhed og om modstanskampen, for at det ikke skal gentage sig. Vi vil tale os hæse, og vi vil skrive og argumentere til vor sidste time. Ingen skal lukke munden på os. Frihed er ingen selvfølge og freden ingen given ting. Der er fortsat mennesker i denne verden, som er villige til at at tilintetgøre alt. Så den antifascistiske kamp er vigtigere i dag end meget længe. Danmarks tidligere statsminister, Fogh Rasmussen gik i krig med folketingsflertallet i ryggen. Som tak blev han – efter en beskidt studehandel med Tyrkiet, som indebar lukning af den kurdiske tv-station i Danmark, ROJ-tv – NATO´s generalsekretær. Der kunne man se, hvad en løgn i rette tid kan føre med sig. I stedet er han nu blevet spin-dokter for Goldmann Sachs. Han bliver aldrig arbejdsløs med de venner, han har. Danmark må ud af sin rolle som USA’s og NATO´s logrende hund, som støtter torturbødler, undertrykker andre folk og træder deres menneskerettigheder under fode. Mange kampe forestår. Det bliver ikke nemt eller omkostningsfrit – men det er nødvendigt. Den antifascistiske kamp er i dag først og fremmest en kamp for fred, frihed og menneskerettigheder, mod imperialisme, krig og undertrykkelse. Strømmen skal vendes, og solidariteten igen i højsædet – det er vort mål. Vi må alle deltage. Gå til modstand og organiser jer, hvor I end kommer fra.

For når uret bliver ret – så er modstand en pligt!

 

Regeringen ved vi, hvor vi har

Sparker de svageste – hjælper vennerne

Arne Cheller-9943

Af Arne Cheller, Kommunistisk Parti i Danmark

Man må medgive statsminister Lars Løkke Rasmussen, at han er åben omkring, hvis interesser han repræsenterer både indenrigs- og udenrigspolitisk.

Se blot regeringens beskæftigelsesminister, den tidligere DA-Formand Jørn Neergaard Larsen, der i foråret gik til kamp for at slagte de sociale ydelser. Som arbejdergiver-formand krævede han, at sygedagpenge og førtidspension skulle sættes ned med over 4.000 kroner om måneden, og at kontanthjælpen skulle beskæres med omkring 1.000 kr. Samlet skulle 28 ydelser skæres ned ifølge den nye minister.

Lønningerne skal ned

I foråret påstod det nu regeringsbærende parti Venstre hårdnakket, at de ikke ville skære i disse ydelser, skønt man i forblommede vendinger roste Neergaards udspil.

Men alt taler for, at DA’s udspil skete i tæt dialog med Venstres top. Med valget af den tidligere DA-formand lægger regeringen op til et frontalt angreb på arbejdsløse og syge.

Snakken om, at ”det skal kunne betale sig at arbejde”, betyder hos den herskende politiske klasse, at de arbejdsløse skal gøres mere sultne. De syge skal tvinges i arbejde, og lønnen skal ned. De, der har mindst, skal jagtes ud i endnu større fattigdom for at skabe mere profit til de firmaer, der i mange år har betalt minister Neergaards løn.

Mørklægning af skamplet

Den nye regering begyndte sit arbejde på det udenrigspolitiske område med at nedlægge Irak-kommissionen. Det var ikke nødvendigt med en juridisk afklaring om grundlaget for dansk krigsdeltagelse var i orden, og der var heller ikke behov for en undersøgelse af de danske soldaters udlevering af irakiske fanger til tortur og død. Begrundelsen var, at den danske krigsdeltagelse allerede er ”tilstrækkeligt belyst”.

Det er en påstand, som end ikke det politiske flertal i Folketinget tror på. For netop den manglende viden var tilbage i 2010 årsag til, at Lars Løkke Rasmussen som statsminister iværksatte en undersøgelse af danske soldaters udlevering af fanger til torturfængsler. ”Det, der er brug for nu, det er en samlet redegørelse. Min eneste interesse er, at vi får alt frem i den her sag” sagde han dengang.

Hr. Neergaard

Hvis interesser varetog han

Siden efteråret 2010 er intet sket, og dermed omgør Lars Løkke Rasmussen sin egen begrundelse ved at nedlægge Irak-kommissionen.

Mange politikere og medier bifalder kommissionslukningen med argumenter som, at der er tale om en ”unfair” politisk eftertackling af Anders Fogh Rasmussen.

Den daværende statsminister, senere NATO’s generalsekretær (nu i våbenhandel), bragte Danmark i krig med baggrund i en langsigtet karrierepleje. Fogh løj om sine kontakter med de imperialistiske kræfter, ligesom han løj om Saddams ”masseødelæggelse” våben. Det var kommissionens arbejde at afklare, hvad der var op og ned.

Magtmisbrug?

Regeringen og dens støtte partier ønsker ikke en -klarlægning af forløbet nu, hvor løgne og tvivlsomme forhold kunne blive afdækket. Pudsigt med støtte fra Dansk Folkeparti, som har en lidenskab for klarlægning af danmarkshistorien, men den kan de vel kun udleve gennem anti-kommunisten Bent Jensen.

Udenrigspolitisk ordfører og næstformand i DF Søren Espersen siger ”det er klarlagt tilstrækkeligt”. Hvordan han kan vide det, når det nu ikke bliver klarlagt, står hen i det uvisse. At der ikke bliver en afklaring af beslutningsforløbet er en meget alvorlig sag, og det umuliggør en eventuel straffesag mod Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller for magtfordrejning og magtmisbrug.

Frem i lyset

Har en regering et flertal i parlamentet, har den også mulighed for at afskære arbejderklassen fra information eller rettere, den bestemmer, hvad sandheden er i givne situationer helt i overensstemmelse med, hvad kapitalen ønsker. Det er klassekamp.

Derfor opfordrer vi alle med adgang til kommissionens papirer, gør hvad der er nødvendigt: Læk alle dokumenter – Læk hvad lækkes kan!

Lys over landet – når uret bliver ret, er modstand en pligt.

Japan skal militariseres

Den 6. august er det 70 år siden, at USA smed en atombombe over Hiroshima, og tre dage senere over Nagasaki.

Af John Poulsen

Bomberne udslettede byerne og kostede flere hundred tusinde mennesker livet. På dagen vil der sædvanen tro mange steder i Japan blive afholdt mindehøjtideligheder, ikke mindst i de to byer.

Nedkastningen af atombomberne var en medvirkende årsag til, at Japan overgav sig den 14. august, og at kejseren dagen efter anerkendte Potsdamdeklarationen, der var blevet udarbejdet af USA, England og Kina den 26. juli og præciserede betingelserne for en japansk overgivelse.

Hiroshima

Krigsforbrydere mindes

Den 15. august vil der desuden blive afholdt en mindehøjtidelighed i Yasukunitemplet i Tokyo. Her æres de 2,5 mio. japanske soldater, som er faldet i krige siden 1869.

Men siden 1975 har man også æret 1.068 japanske krigsforbrydere fra anden verdenskrig, hvoraf 14 hørte til de allerværste, som dette år blev tilføjet i templets mindebog. Mindehøjtideligheden er meget omtalt, fordi japanske ministre, heraf flere ministerpræsidenter og parlamentsmedlemmer, har deltaget, hvad der har medført protester fra Korea og Kina, som var de to lande, der blev hårdest ramt af krigsforbrydelserne.

I 2013 deltog tre ministre og 90 parlamentsmedlemmer i højtideligheden. Af taktiske grunde dog ikke ministerpræsident Shinzo Abe, som i stedet sendte en gave. Han havde tidligere deltaget, men da som menig minister. Til gengæld besøgte Abe templet den 26. december 2013, og det førte omgående til voldsom vrede og skarpe protester fra Kina og Sydkorea, og USA tog afstand fra det.

Nej til militarisering

Løslod krigsforbrydere

Abe, der er højre konservativ og den mest nationalistiske premierminister i nyere tid, har givet udtryk for, at Japan ikke gjorde særlig meget galt før og under krigen. En organisation, som benægter at Japan har begået krigsforbrydelser, har udtalt, at Abes synspunkter ligger tæt op af deres.

Under debat i parlamentet den 20. maj 2015 måtte Abe, efter et spørgsmål fra formanden for Japans kommunistiske Parti, indrømme, at han ikke havde læst Potsdamdeklarationen, der bl.a. omhandler afmilitariseringen af landet. Da han i den forbindelse blev spurgt, om Japans krigsførelse havde været aggressiv, prøvede han at undgå at svare direkte ved at henvise til en række tidligere regeringserklæringer, hvor man dybt angrede Japans koloniale fremfærd og aggression.

Hans holdning hænger uden sammen tvivl sammen med, at han er meget influeret af sin bedstefar, Kishi Nobusuku, der var en af de øverste administratorer i det besatte Manchuriet, og som i 1941 blev minister for våbenproduktion. Efter krigen blev Kishi klassificeret som klasse A krigsforbryder, men han kom aldrig for retten og blev løsladt i 1948. Det skyldtes, at USA skulle bruge ham i den antikommunistiske kamp og hemmeligt forsynede ham med CIA-midler til bekæmpelse af Japans kommunistiske Parti.

At Kishi havde begået krigsforbrydelser var heller ingen hindring for, at han kunne blive premiereminister fra 1957-60, og i hans embedsperiode blev en række fængslede krigsforbrydere løsladt og politisk rehabiliteret.

Revision af historien

Abe har tidligere kritiseret skolebøgerene for deres ”masochistiske” udlægning af historien, og nu er man derfor gået i gang med at revidere de afsnit af historiebøgerne, som beskæftiger sig med Japans fremfærd før og under krigen for at gøre dem mere ”patriotiske”.

Før i tiden havde skolerne mulighed for at vælge mellem skolebøger, inkl. højrefløjens, men nu er det planen, at de kun skal kunne vælge mellem forskellige konservative opfattelser. I nogle af bøgerne går man let hen over krigsforbrydelserne, andre nævner f.eks. overhovedet ikke mordet på 300.000 kinesere i Nanking i 1937.

Militarisering

Det er ikke kun skolebøgerne der skal revideres, men også forfatningens paragraf 9, der forbyder Japan at bruge militære midler til andet end selvforsvar.

Denne paragraf har længe været en torn i øjet på nationalistiske kredse, som ønskede den fjernet. I 2014 kunne regeringen ikke skaffe sig 2/3 flertal i parlamentet for en revision af loven, så i stedet udsendte den en deklaration, der omfortolkede paragraf 9. Dermed undgik man en afstemning i parlamentet og en folkeafstemning.

Dengang fortolkede regeringen den sådan, at Japans såkaldte selvforsvarsstyrker kan deltage i kollektivt selvforsvar og f.eks. indgå i militære aktiviteter sammen med USA, uden selv at være udsat for angreb. Men af en eller anden grund besluttede Abe i foråret, at der alligevel skulle udarbejdes et decideret lovforslag, som efter megen debat i parlamentet i første omgang er blevet vedtaget, mens den endelige vedtagelse skal ske senest den 27. september.

Samtidigt med debatten i Parlamentet var der store demonstrationer over hele landet og i Tokyo deltog over 100.000 mennesker. USA støtter ændringen, som passer fint ind i den nye forsvarsaftale mellem de to lande.

Flertal imod

Abe har dog et problem, nemlig at mere end 60% af befolkningen er modstandere af ændringen, og han prøver på alle måder at skabe forståelse for den. Bl.a. er der udgivet en Manga til det formål.

Man må håbe, at fredsbevægelsen i Japan og udenlandske protester kan forhindre, at den bliver vedtaget. I denne kamp kan fredsbevægelsen hente inspiration fra Okinava, hvor befolkningen klart tog afstand fra en uhensigtsmæssig flytning af de amerikanske baser på øen ved først at vælge en ny guvernør og senere fire parlamentsmedlemmer, heraf en kommunist, der er imod flytningen og helst ser baserne fjernet.

EU-sanktioner rammer de forkerte

Skatteborgerne betaler for EU’s politiske sanktioner

Konfrontationen mellem EU og Rusland med udgangspunkt i Ukraine-problemerne, afstedkom en beslutning i EU om at indføre sanktioner mod blandt andet handel med Rusland. Stik imod hensigten har denne politik ramt bønderne i EU landene hårdt, da Rusland svarede igen med forbud mod import af varer fra EU lande.

EU forlænger støtte

Det har fået EU til at foretage støtteopkøb af landbrugsvarer, som er ramt af importforbuddet af kød, mælk og grønt fra EU. Støtten vil fortsætte et stykke ind i næste år for de europæiske landmænd, der er ramt på pengepungen. Hjælpen er ifølge EU’s landbrugskommissær Phil Hogan udtryk for EU’s solidaritet med de landmænd, der er hårdest ramt.

– Vi skal stadig tilbyde et sikkerhedsnet for producenter, som fortsat oplever vanskeligheder i forbindelse med forbuddet, siger Hogan i en pressemeddelelse. I sidste måned meddelte Rusland, at der i yderligere et halvt år vil være importforbud af en række fødevarer fra EU-landene.

Det er en reaktion på, at EU har forlænget sanktionerne mod Rusland.

Nogen ramt ekstra hårdt

Det russiske forbud mod import af en række landbrugsprodukter fra EU omfatter frugt, grøntsager, kød, fjerkræ, fisk og mejeriprodukter. Forbuddet har været i kraft siden august sidste år. Særligt for svinekød gælder, at Rusland lukkede ned for import fra EU allerede i januar sidste år – officielt fordi der var fundet enkelte tilfælde af svinepest blandt vildsvin i Litauen.

Siden marts i år har svine-bønderne kunnet få EU-støtte til privat oplagring af noget af det kød, de ikke kan sælge til Rusland. Samme støtte er givet til mælkeproducenterne.

Frugt- og grøntavlerne får hjælp i form af, at deres varer bliver opkøbt og enten sendt videre til velgørende organisationer eller anvendt i produktion af dyrefoder.

Grise

Tabt marked

Oven i det hele kommer så at sanktionerne har fået Rusland til at investere og støtte en større udvikling af det russiske landbrug. Danske og andre EU-landes landmænd kan derfor se frem til at et stort eksportmarked i fremtiden være tabt på grund af EU’s politiske demonstration.

Konsekvensen har altså været, at EU landenes skatteborgere skal betale deres landmænds tab på grund af EU’s spillen med musklerne, og at et stort eksportmarked på længere sigt er tabt. Flot politik!

Ældreplejen på vej ud i en sump

Konkurser på stribe rammer ældre og ansatte

Af Allan Nielsen

Danske lands- og kommunalpolitikere er på vej til at bringe hele ældreplejen ud i en politisk og økonomisk sump. Siden den forrige Venstre-ledede regering for alvor pressede udliciteringen af omsorgsopgaverne igennem har både socialdemokrater og SF’ere fulgt trop i liberaliseringen.

Resultatet er, at over en fjerdedel af ældreplejen i dag er på private hænder. Et væld af firmaer er gået konkurs og tørrer regningen af på kommunerne, mens ansatte i hundredvis efterlades i usikkerhed om de får deres tilgodehavende løn, feriepenge og pension. Lønmodtagernes Garantifond (LG) vil ikke dække alle regningerne.

FOA: Stop udlicitering

– Vi kan ikke leve med, at konkurserne regner ned over ældreområdet, siger FOA-formand Dennis Kristensen.

FOA foreslår derfor, at politikerne indfører et midlertidigt stop for at udlicitere pleje- og omsorgsopgaver inden for ældreplejen, indtil der er foretaget en grundig analyse af, hvorfor virksomhederne må dreje nøglen om. Enhedslisten har tidligere givet udtryk for det samme.

Han henviser bl.a. til en opgørelse fra DR om, at 40 af landets 98 kommuner – siden ældreplejen blev åbnet for privatisering – har oplevet, at private plejefirmaer er gået konkurs.

I løbet af kun 24 timer blev der alene ved månedsskiftet juni-juli trukket tre nye private firmaer med af konkursbølgen. Det ramte Toms Rengøring i Viborg, Stabil Pleje på Bornholm og Næstved Care.

– De store tabere er altid de ældre mennesker og de ansatte. Derfor er der et akut behov for at stoppe op og sikre, at den private ældrepleje ikke fremover bliver et spil russisk roulette med borgernes velfærd som indsats, siger Dennis Kristensen.

Tre problemer

FOA-formanden har især tre problemstillinger, som han ønsker belyst:

 • Hvordan kan man sikre, at fremtidige konkurser ikke betyder ekstra million-regninger i den enkelte kommune fordi en privat virksomhed tørrer regningen af på skatteborgerne?
 • Hvorfor kan mange private virksomheder, der opererer under fritvalgsordningen, ikke lave en fortjeneste, når de har samme priser som de offentlige?
 • Sidst ønsker Dennis Kristensen, at der kastes et særdeles kritisk lys på underbud, hvor store multinationale virksomheder giver dumpingtilbud på driften af ældreområdet for at sikre sig, at ingen andre kan konkurrere med deres tilbud.

Hænger i dyndet

FOA’s krav følger efter, at den største private danske ældrepleje, Kærkommen, er gået konkurs.

Her slås Aalborg og Hjørring stadig med Lønmodtagernes Garantifond om, hvem der skal betale ekstraregningerne, mens de ansatte stadig ikke har fået deres løn, pension og feriepenge.

Det skyldes at kommunerne – for at sikre de ældre pleje hurtigt – ansatte folk fra Kærkommen før firmaet reelt var gået konkurs. Dermed ramlede kommunerne ind i loven om virksomhedsoverdragelse.

Kommuner sov

– Det kan godt være, at man ikke i kommunerne har været helt obs. på dette regelsæt omkring konkurs. Men det må man jo indrette sig på, siger juraprofessor Ulrik Rammeskow Bang Pedersen til DK nyt.

– Det kan føre til snyd og humbug, hvis man kan efterlade gæld i et gammelt selskab og så – lige før man kommer under insolvensbehandling – kan skubbe virksomheden over i et nyt selskab, som måske er kontrolleret af de samme mennesker. Reglen skal også sikre LG mod at blive malket indirekte.

Både LG og Aalborg afviser at betale de ansattes tilgodehavender, og FOA har som deres fagforbund rejst sag for at sikre medlemmernes penge.

Professoren – der er formand for Konkursrådet – har to løsninger: Lad være med at udlicitere mere, end der er nødberedskab til, der kan udføre det konkursramte firmas opgaver indtil konkursdekretet. Eller også skal man undlade at udlicitere.

– Men man tager en risiko, hvis man udliciterer noget, man ikke kan undvære, siger professoren.

 

Bøgeskovhus – et lærestykke

Udlicitering er ikke løsningen på problemer i ældreplejen. Der må opbygges en kommunal stab, der kan løfte opgaven. 

Liste R, Kommunistisk Fællesliste, har hele tiden været imod, at Aarhus Kommune udliciterer ældreplejen til private firmaer. Ved overdragelsen af ældre- og plejeboligerne på Bøgeskovhus til Forenede Care september 2014 uddelte vi en løbeseddel. Her pegede vi på, at resultatet kunne blive uværdige forhold for de ældre.

At udbyde plejen gennem udliciteringsrunder med nogle års mellemrum i håb om at få presset prisen ned vil uvægerlig skabe usikre situationer.

Hele filosofien i et privat firma er størst mulig produktion for færrest mulige omkostninger. For ejeren er det ligegyldigt, om der produceres papirclips, høstmaskiner eller velfærdsydelser. Denne filosofi dur ikke i forhold til menneskelige relationer som pleje og lignende.

At drive et lokalcenter er givet ikke nogen let sag. Det er utrolig vigtigt at opbygge en stab, der gennem indhøstede erfaringer og efteruddannelse kan løfte opgaverne. Det gælder også lederstaben.

At udbyde plejen gennem udliciteringsrunder med nogle års mellemrum i håb om at få presset prisen ned vil uvægerlig skabe usikre situationer. Det rammer de ældre, der gøres til forsøgskaniner.

På Bøgeskovhus er forsøget gået gruelig galt. En serie af meldinger:

 • at plejen er dårlig,
 • at alvorlig sygdom og ulykkesrisici bliver overset,
 • at der er kludder i medicingivning og journaler,
 • og at arbejdsforholdene for de ansatte er uforsvarlige,

er her i sommer strømmet ud via Stiften og andre medier.

Stop udliciteringen

Meldingerne kommer ikke bare fra pårørende og tillidsmænd på Bøgeskovhus, men også fra embedslæge og Arbejdstilsyn. Hverken Forenede Care selv, rådmand Jette Skive, Ældrerådet eller brugerrådet på Bøgeskovhus har øjensynligt evnet at erkende og få løst problemerne, inden sagerne kom i pressen.

Ansvaret for problemerne svæver i luften. At Liste R’s argumenter mod udlicitering i den grad ville blive bekræftet, kunne vi ikke vide. Det vil vi ikke triumfere over, men tvært imod dybt beklage med tanken på de ældre, deres pårørende og de ansatte.

Det afgørende er nu, at man ikke nøjes med at sætte Forenede Care fra bestillingen, som man fornuftigvis har gjort i Syddjurs Kommune. Der er kun et rimeligt svar:

Aarhus Kommune må stoppe udliciteringscirkusset. 

http://arbejderen.dk/l%C3%A6serbrev/b%C3%B8geskovhus-et-l%C3%A6restykke

 

 

Tyrkiet står ikke på terrorlisterne, men det gør den kurdiske frihedsbevægelse PKK

Nedenstående er den tale som Annette Mørk holdt under demonstrationen den 8. august i København:

Vi drukner i sorg!

I går døde tre kurdiske unge mænd – teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne indtog til byen Silopi. Huse blev ransaget og mange blev anholdt og bliver sikkert – mens vi står her – tortureret. – Og hvorfor? Fordi at de er kurdere. Regimet Tyrkiet er det land i Europa, som ved den Europæiske Menneskerettighedsdomsstol er blevet dømt flest gange for at have krænket den Europæiske Menneskerettighedskonvention –  og hver gang i forhold til regimet Tyrkiets håndtering af “kurdiske spørgsmål”. 

Menneskerettighederne er i årtier blevet krænket dagligt i de kurdiske områder.

20. juli var 300 unge mennesker – næsten alle kurdere – samlet for at organisere nødhjælp til Kobané, da en selvmordbomber sprænger sig selv i luften og tog 32 unge mennesker med i døden og sårede 100 andre. – Og hvorfor? Forbi at de var kurdere.

FEY

Kurderne er i disse dage under angreb fra ISIS og den tyrkiske regering!

Regimet Tyrkiets præsident Ergogan fordømte angrebet på de unge mennesker og udtalte: “Vi drukner i sorg”. Politisk korrekt, men en stor hyklerisk løgn. Ergogan ser helst, at det kurdiske folk ikke eksisterede og drukner på ingen måde i sorg over døde kurdere.

Skal vi – som får pænt tilrettelagte nyheder fra et tyrkisk synspunkt – virkelig tro på, at præsident Ergogan og hans slæng “drukner i sorg”? Det regime som – uden at handle –

 • har accepteret at ISIS sympatisører og celler har opereret fra Tyrkiet,
 • at ISIS folk har fået hospitalshjælp i Tyrkiet
 • og ISIS soldater frit har kunne passere den tyrkiske grænse,
 • samtidigt med at regimet Tyrkiet i lange perioder har lukket grænsen for nødhjælp til de nødlidende og kæmpede kurdere i Kobané.

Danske lastbiler med nødhjælp, måtte returnere til Danmark, da regimet Tyrkiet ikke ville lade dem passere grænsen!

Sandheden er nok snarere den, at Ergogan og hans slæng “drukner i sorg” over for den velvilje Vesten og USA har udvist over for kurderne i deres utrættelige kamp mod ISIS. PKK og andre kurdiske organisationer har kæmpet på landjorden mod ISIS fremrykken og har fået moralsk opbakning, samt våben fra Vesten og USA – inkl. Danmark. Mange – politikere, EU og almindelige borgere – har fået øjnene op for, at PKK ikke var en terrorbevægelse, men en politisk frihedsbevægelse og har sat spørgsmålstegn ved, at PKK stod registreret på de såkaldte terrorlister og har udtrykt velvilje overfor, at PKK blev fjernet fra de omtalte lister. PKK- militsen har været og er Vestens bedste allierede mod ISIS.

Regimet Tyrkiet bomber nu civile kurdere og de våbendepoter – som er våben fra Vesten og USA, inkl. Danmark – som skal bruge til at bekæmpe ISIS. Hvis PKK svarer igen er det et “terrorangreb”, mens regimet Tyrkiets mord på kurderne er legal statsterrorisme – støttet af NATO – efter regimet Tyrkiet bad om et “krisemøde” for at bekæmpe “terroristerne”. NATOs generalsekretær Stoltenberg var ude med meldingen om, at regimet Tyrkiet “ville deltage i kampen mod ISIS”, men glemte at fortælle, at NATO også havde givet grønt lys til mord, undertrykkelse og forfølgelse af kurderne! Endvidere skal vi tro, at PKK ikke samarbejder i den fredsproces, som har været en positiv åbning og et håb for selvstyrende kurdiske områder og måske på længere sigt en frigivelse af PKKs leder Abdullah öcelan, som siden 1999 har været fængslet på øen Imrali. Ja, kurderne har også deres Nelson Mandela og han hedder Abdullah öcelan! Efter Tyrkiet har bombet kurderne og foretaget tusindvis af anholdelser af kurdere i Tyrkiet, er det vel en logisk konsekvens, at fredsforhandlingerne mellem den tyrkiske regering og PKK lige nu ikke giver nogen mening? Tyrkiet bør øjeblikkelig arbejde på at få det samarbejde om at få fred på arbejdsbordet igen.

Det eneste kurderne ønsker er FRED

I slutningen af juli indgik Tyrkiet en aftale med USA, hvor det amerikanske luftvåben nu må operere fra den tyrkiske base Incirlik, så Ergogan er nu en jovial samarbejdspartner med USA.

For få dage siden kom en skriftlig erklæring fra EU-Kommissionen: “hvor de anerkender regimet Tyrkiets ret til at forhindre og reagere på alt form for terrorisme, men svaret på terroranslag skal ikke være ude af proportioner”. Altså EU-Kommissionen siger, at regimet Tyrkiet reagerer helt ude af proportioner!

Nogle dage har der været op til 100 angreb om dagen! Det ser ikke ud til på nuværende tidspunkt, at de angreb har ødelagt ISIS depoter eller kostet tab af liv hos ISIS soldaterne!

-PKK har ikke udøvet “terroranslag” mod Tyrkiet eller den tyrkiske civilbefolkning, men de har dræbt tyrkere, som samarbejder med ISIS.

USA har også bedt Tyrkiet om at holde igen med bombetogterne og Tyrkiet svarer “forholdsmæssigt igen”. Altså: Tyrkiets daglige mord og bombninger er helt ude af proportioner!

Men derfor skal vi ikke tro at det hjælper kurderne. For at sige det mildt:

Tyrkiet har frit lejde mod kurderne og har altid haft det – i et beskidt politisk spil.

Ergogan og hans slæng har andre grunde end 32 unge menneskers død til at “drukne i sorg”. Ved det tyrkiske valg i juni måned fik det kurdiske parti HDP næsten 13% af stemmerne og der sidder nu 80 lovligt valgte kurdiske medlemmer i det tyrkiske parlament. Den kendsgerning har ødelagt Ergogans og hans parti AKP´s mulighed for at indføre de påtænkte love, som ville have givet Ergogan samme status som Zaren havde i Rusland eller de danske konger havde i enevældens tid. Regimet Tyrkiet forsøger nu at ophæve den immunitet, som de 80 demokratisk valgte kurdiske parlamentsmedlemmer har og man kan kun frygte hvorfor. Skal de fængsles og tortureres, som så mange andre kurdere før dem? Og bliver deres skæbne lig med Layla Zanas, som i år 2008 fik 10 års fængsel, for at tale kurdisk i det tyrkiske parlament? APK ønsker og arbejder hen mod et nyvalg i den nærmeste fremtid, i håbet om at det vil give dem de manglende mandater for et flertal og det kurdiske parti HDP er en forhindring, som skal forceres med alle midler.

I det forløbne år har en ½ million kurdiske ezider levet – efter folkemordet på bjerget Shingal, hvor 7000 mennesker mistede livet – i ISIS kontrollerede områder. En halv million mennesker, som bliver udsat for massemyrderier, gidselstagning, tvangskonvertering og som lever uden rettigheder i og med ISIS vold. Børn bliver taget fra deres forældre og solgt som sexslaver og teenagedøtre bliver voldtaget foran deres familier. En halv million mennesker!

Det ville være flot hvis præsident Ergogan “druknede i sorg” over dem og i stedet for at udøve klapjagt på kurderne, forsøgte at hjælpe de mennesker, som sidder uden håb og rettigheder og som er tilskuere til deres egen undergang. Og det ville være flot, hvis Ergogan takkede kurderne og overdængende dem med medaljer, for deres indsats mod ISIS:

Vi – Vesten, USA og Danmark – har et moralsk og menneskeligt ansvar over for kurderne. Vi har en pligt til at støtte op om deres kamp mod ISIS og vi skal kræve at Tyrkiet skal stoppe deres bombeangreb, fængslinger og undertrykkelse af kurderne. Vi har også et ansvar og en pligt over for de mange flygtninge, som flygter fra krige. Danmark har rigeligt med plads og økonomi til at hjælpe de nødstedte mennesker.

Tak til frihedsbevægelsen PKK, YPG og tak til alle de mange andre kurdiske partier og organisationer og tak til de mange anonyme civile, som med livet som indsats, kæmper for – og tror på – demokrati, retfærdighed og humanisme.  

Forsæt kampen, venner!

Midt jyder får kniven

Af Brian Olsen

800-1.000 skal fyres eller forflyttes. Det er konsekvenserne af omfattende nedskæringer i region Midtjylland, som vil betyde færre senge og færre stillinger på hospitalerne.

Regionen har netop fremlagt vilkårene for nedskæringerne, der beløber sig til 700 millioner kroner frem til 2019.

En af de faggrupper der vil blive hårdt ramt, er hospitalslaboranter kaldet bio-analytikere. Nogle vil blive fyret andre vil føle sig tvunget til at sige deres job op, fordi der vil blive for langt at pendle. Regionen offentliggjorde vilkårene for nedskæringerne allerede i april, og lagde de sidste nedskærings brikker på plads den 24. juni.

Nedskæringerne vil ifølge FTF ud over laboranter også berøre jordemødre, sygeplejesker, sosu’er og andet sundhedspersonale. Nedskæringerne skaber naturligvis utryghed. De ansatte føler stor usikkerhed. Det er en ulykkelig situation for ansatte og ikke mindst patienter.

Skiftende regeringer og Folketing har over for det kapitalistiske systems redskab EU forpligtiget sig til at skære 12 milliarder inden for det offentlige frem mod år 2020. Udliciteringer og privatiseringer vil derfor blive intensiveret inden for sundhed, uddannelser, transport og energi sektorerne.

Kommunistisk Parti i Danmark vil intensiverer modstanden mod EU.

 

127 millioner kr. til Coloplast

Af Brian Olsen

Ungarns regering gav kæmpe million beløb i offentlig støtte til Coloplast, da de rykkede 600 arbejdspladser fra Danmark til Ungarn bl.a. til byen Tatabanya, hvor en af to fabrikker ligger placeret.

Fyrringerne har ramt hård i Nordsjælland, hvor hundrede 3Fere mistede deres arbejde. Medico-giganten fik samtidig 127 millioner i statsstøtte fra den Ungarske regering til sinefabrikker i Ungarn. Det afslører en opgørelse fra EU-kommissionen. Dermed har Coloplast modtaget over 170 millioner kroner i offentlige midler, idet fagbladet 3F tidligere har afsløret, at Coloplast også har modtaget 45 millioner kroner i EU-støtte til produktionen i Ungarn.

På denne måde bruges skatte kroner til udflytning af arbejdspladser. Coloplast laver hospitals udstyr og havde sidste år et overskud på mere end 2,5 milliarder kroner.

Hovedaktionæren i Coloplast, Niels Peter Louis Hansen, er Danmarks tredje rigeste. Anslået formue 38 milliarder kroner.

60 kroner i timen – helt legalt

Af Brian Olsen

Gartneriet TOPIA by ROLL er medlem af arbejdsgiverforeningen GLS-A og har dermed forpligtiget sig til at betale ansatte overenskomstmæssig løn – cirka 133 kroner i timen.

Gartneriet får udført sit arbejde via et vikar- bureau JOBEKSPRESS, som ikke har tegnet overenskomst, og ved at kalde arbejdet for entreprisearbejde kan gartneriet beskæftige medarbejdere til 60 kroner i timen.

TOPIA by ROLL blev tidligere i år frifundet i en sag anlagt af 3F, hvor 14 polske medlemmer ansat af ”JOBEKSPRESS eller søsterselskabet TEAM2U havde tjent ned til 60 kroner i timen før skat for arbejde på gartneriet i perioden april 2011 til december 2012.

Forhold hos JOBEKSPRESS

Om løn-og ansættelsesforholdene hos JOBEKSPRESS står der i ansættelseskontrakt fra foråret 2015:

 • Arbejdsperiode: 2. marts-31. december 2015.
 • Timeløn: 60 kroner
 • Arbejdstid: Skiftende, op til 48 timer om ugen.

Knæfald for den borgerlige regering fra S og R.

Af Elsebeth Kaufholz

Den borgerlige regering kom i knibe med Kommunalaftalen, da de konservative meldte fra – men Socialdemokraterne og Radikale gik ind og reddede regeringen. Til trods for at den nedskæring på 1% ikke var det, som ”den røde blok” gik til valg på. Tværtimod gik man til valg på, at der skulle tilføres flere penge til området.

Endnu engang viste Socialdemokraterne og Radikale, at man igen siger et og gør noget andet. Et løfte brud, der vil blive husket.

Det har den drastiske konsekvens, at det igen er samfundets svageste, der betaler. Det betyder fyringer i Kommuner og Regioner, så servicen ikke kan opretholdes på det niveau, der blev lovet i valgkampen.

Regionerne har allerede meldt ud, at de skal spare og det betyder fyringer med flaskehalse i sygehusvæsnet til følge.

Flere kommuner har meldt ud at det bliver meget vanskeligt at finde de nye besparelser (effektiviserings krav på 1%). Det vil komme til at betyde serviceforringelser over for især ældreområdet.

 

Solidaritets hilsen til den græske arbejderklasse

EU har endnu engang udstillet sin klasseholdning, imod arbejderklassen, for kapitalismen, ikke mindst i deres holdning til det græske folk.

Efter måneders arm vridning, mobning og ikke mindst afpresning, har man pålagt det arbejdende folk i Grækenland strenge nedskæringer.

Den danske regering og Folketing har for længst opgivet at forsvare national og politisk suverænitet. De har indtaget rollen som ”døråbner” og er villige samarbejdspartnere i forsvaret af EU interesser. De har aldrig kæmpet for det danske arbejderklasses interesser, så hvordan kan man forvente at de skulle have noget tilovers for den græske befolkning.

Udviklingen i EU bekræfter det, som Kommunistisk Parti i Danmark i mange årtier har sagt, med hensyn til de forskellige traktater, EU klasse karakter og de interesser EU tjener.

Ydmygelsen af det græske folk er designet som et klart budskab til arbejderklassen i Europa, nemlig at kritik eller alternative økonomiske og sociale tiltag vil blive bekæmpet med alle midler. Budskabet er, at der ikke er noget alternativ til monopolernes magt. Uanset hvem det arbejdende folk stemmer på, eller der bliver afholdt nok så mange folkeafstemninger, er der kun en økonomisk, politisk og social politik tilladt inden for EU.

Kommunisterne har konsekvent kæmpet mod illusionerne om, at EU kan forbedres indefra, gøres mere socialt, blive demokratisk, illusioner som er fremherskende i fagbevægelsen og på den politiske ”venstrefløj”.

Den samfundsbevarende græske regering (SYRIZA-ANEL) har ikke forstået det eksisterende klasseforhold i EU.

Kommunisterne har længe påpeget, at ”gælden” er og vil blive brugt som et våben mod arbejderklassen. Den er et påskud for et massivt angreb på arbejdernes rettigheder og vilkår i hele Europa, for at retfærdiggøre en massiv overførsel af offentlig rigdom til både nationale og globale monopoler som følge af privatisering af offentlige virksomheder og aktiver.

Socialdemokratiske partier, partierne i det Europæiske Venstre Parti, har bevidst eller ubevidst medvirket til de massive angreb på den arbejdende befolkning ved at bakke op om den herskende klasses og EU`s politik. Disse partier og grupper kan ikke forsvare og sikre arbejderklassens interesser.

Det er på tide, at arbejderklassen opgiver illusionen om, at der er en ”smertefri” vej ud af krisen, at euroen og medlemskab af EU, er den eneste måde man kan forhindre yderligere lidelser for folket. I virkeligheden gør EU præcis, hvad det er designet til, nemlig at beskytte monopolernes interesser.

Nationalt demokrati og suverænitet er nødvendigt for at skabe bedre betingelser i den økonomiske, politiske og sociale kamp.

Vi udtrykker vores solidaritet med den græske arbejderklasse og Grækenlands Kommunistiske Parti, som vil sikre en mobilisering af arbejderne i Grækenland i kampen mod slaveri og udnyttelse.

Det er en pligt for danske arbejdere og alle arbejdere i Europa at vise solidaritet og finde fælles veje i kampen mod de fornyede angreb på den græske arbejderklasse, angreb som vil blive sat ind over for arbejderklassen i Europa på et senere tidspunkt.

Kommunistisk Parti i Danmark

Irlands Kommunistiske Parti:

Solidnet logo

Redegørelse om forsøg på at knuse den græske arbejderklasse

EU har afsløret sin klasse karakter i sin holdning til det græske folk. Efter måneders overentusiastisk, mobning og afpresning har det indført endnu mere drastiske stramninger for det arbejdende folk i Grækenland.

Den irske regerings holdning var forventet, da den for længst havde opgivet at forsvare irsk national og politisk suverænitet og vores folks interesser. De har accepteret deres rolle som portvagter og villig samarbejdspartnere i forsvaret af EU over befolkningernes interesser. De har aldrig kæmpet for den irske befolkning interesserne, så hvorfor ville man forvente regeringen til at forsvare interesser for den græske befolkning om gæld og stramninger?

Udvikling inden for den Europæiske Union bekræfter det Kommunistiske Parti i Irlands stillingtagen gennem mange årtier med hensyn til de forskellige traktater, EU’s klasse karakter, hvis interesser det tjener.

Ydmygelse af den græske befolkning er designet til at sende et meget klart budskab til arbejderklassen i hele Europa: at kritik eller alternative økonomiske og sociale politikker vil blive besejret. Dette er med henblik på at styrke mantraet for “TINA”: At der er intet alternativ til monopolernes og storkapitalens dominerende interesser. Det er klart, at uanset hvem arbejderfolk stemmer på, eller hvor mange folkeafstemninger, de har, der er kun én økonomisk, politisk og socialpolitisk lov inden for den Europæiske Union.

Irlands Kommunistiske Parti har konsekvent udfordret de illusioner, der bevidst næres og plejes af både EU og dets tilhængere blandt de irske økonomiske og politiske virksomheder, herunder også elementer inden for den faglige ledelse, alle de vigtigste politiske partier, og, desværre, dele af den politiske venstrefløj.

De reformistiske illusioner i SYRIZA er gået helt galt i forståelsen af den Europæiske Union og at dens virkelige, eksisterende klasse interesser er kernen i EU. Ligesom vi konsekvent har påpeget — at gæld blev brugt som det vigtigste våben mod de mennesker, for at skabe påskud for et massivt angreb på arbejderklassens rettigheder ikke kun her i Irland, men i hele Europa, til at begrunde en massiv overførsel af offentlige rigdom til både indenlandske og globale monopoler, som følge af privatiseringen af offentlige virksomheder og aktiver.

De dominerende elementer inden for SYRIZA har accepteret planerne med et højt niveau af indenlandsk økonomisk tilsyn af trojkaen, herunder IMF, samt en “overhaling” af den offentlige forvaltning overvåget af EU-Kommissionen.

Det er klart, selv på dette tidlige tidspunkt, at SYRIZA regering har overgivet mange af sine “red-line” krav og enedes om at acceptere strenge foranstaltninger i et fornyet angreb på arbejderklassen, herunder angreb på pensioner og en stigning i moms fra onsdag den 15. juli, som en forudsætning for at starte forhandlinger om en tredje låne pakke — endnu ikke forhandlet eller aftalt — som kan blive på mellem €82 og 86 milliarder Euro over tre år. Og en anden “rød linje” er også overskredet: i modsætning til de græske krav – IMF vil blive inddraget i den tredje lånepakke.

Grækenland skal derudover overføre mere end 50 milliarder Euro i offentlige aktiver til en “trust fund”, før de er privatiseret, herunder den nationale El service, lufthavne og havne, og mange andre vigtige offentlige aktiver.

SYRIZA har også indvilget i endnu mere ambitiøse markeds “reformer,” at opgive sit løfte om at vende de tidligere angreb på arbejderklassens rettigheder eller hvad virksomheder kalder “arbejdsmarkedsreformer,” især angående overenskomstforhandlinger. Dette er kulminationen på afvæbning af arbejderklassen.

Halvdelen af provenuet ved salget af offentlige virksomheder (25 milliarder Euro) vil blive anvendt til tilførsel af ny kapital til bankerne og en fjerdedel (12½ mia.) vil gå til tilbagebetalinger af gæld og investeringer; med andre ord, folkets velstand er formøblet af hensyn til de rige og magtfulde.

Reformistiske partier som SYRIZA, SED i Tyskland, det britiske Labour Party, fransk, spansk, portugisisk ”Socialistiske partier”, det irske Arbejderparti og andre sådanne politiske formationer i hele Europa har fremmet dette fortsatte angreb på arbejderklassen, på samme side som deres egen herskende klasse, i alliance med EU, mod arbejderklassen.

De reformistiske partier er vejen til sikring af de samme dominerende økonomiske og politiske kræfter inden for arbejderbevægelsen. Disse politiske grupperinger er i stigende grad blevet vigtige mekanismer til at have kontrol over arbejderklassen og dens organisationer.

Vi udtrykker vores solidaritet med den græske arbejderklassen og Grækenlands Kommunistiske Parti, som vi er sikre på vil mobilisere den klassebevidste arbejderklasse i Grækenland til at modstå disse nye kæder af slaveri og udnyttelse. Det er en pligt for den irske arbejderklasse — og alle arbejdere — at vise solidaritet og finde fælles sag i kampen mod disse fornyede angreb på den græske arbejderklasse, der snart vil ramme alle arbejdere i Europa.

Mange på venstrefløjen, både i Irland og andre steder i Europa, har sået den illusion, at der er en “smertefri” vej ud af krisen, at Euroens spændetrøje og det fortsatte medlemskab af EU er den bedste eller endda den eneste måde for at forhindre, at folket lider yderligere. I virkeligheden gør EU præcis hvad det var designet til at gøre: At beskytte den europæiske storkapital og monopolerne.

Der er tydeligvis behov for en åben og ærlig dialog med de kræfter, som tager udgangspunkt i arbejderklassens som centralt for deres politiske ideer og mål. Centralt i denne dialog er en ægte debat om karakteren af den Europæiske Union.

Nationalt demokrati og suverænitet er ikke ekstraudstyr men er vigtige fornødenheder i at skabe betingelserne for en radikal transformativ økonomisk, politisk og social strategi, en strategi, der sætter folk først. En strategi, der styrker arbejderklassens magt og svækker kapitalens magt.

Privatiserings helvede

Af Brian Olsen

At tage arbejde i firmaer, der købes til opgaver i kommunalt regi, er ikke altid uden risici bl.a. for ens egen økonomi.

Konkurser blandt private plejefirmaer, der udfører tjeneste ydelser for kommunerne, er nemlig stigende. I 2013 blev mindst 101 personer ramt af en konkurs, men i år er tallet ifølge FOA allerede oppe på 732 personer alene målt på årets første fem måneder.

Konkurserne rammer bredt. Skrøbelige, syge, handicappede og ældre borgere må leve i kortere eller længere tid i uvished og i mange tilfælde må de tillige undvære den tryghed der ligger i, at det er samme kendte person, der udfører plejen.

Som ansat i et krakket firma, bliver man kastet ud i stress, arbejdsløshed og må ofte vente i evigheder på for eksempel løn og feriepenge og leve i uvished om, hvornår et nyt job dukker op. Kommunernes ansatte får urimeligt travlt med at finde nødløsninger, når et privat firma, der yder tjeneste ydelser for kommunen, går konkkurs, specielt fredag før jul, påske og pinse.

Men selv om de ramte borgere er ramt nok i forvejen, ja så er de sammen med den øvrige del af befolkningen, der betaler skat, med til at betale for oprydningen efter denne asociale udliciterings- og privatiserings politik, der dikteres fra EU, Folketing og KL.

En af de fire friheder det kapitalistiske systems redskab EU bygger på er netop tjenesteydelser (privatiseringer).

Fagbevægelsen må bringes til at tage et opgør med det kapitalistiske systems redskab EU og sammen med kommunisterne gøre arbejderklassen bevidst om, at kun et opgør med EU kan bringe dette privatiserings helvede til ophør.

Nej – til det nye “venstreorienterede” memorandum i Grækenland

Demo i Athen

Regeringen, det “venstreorienterede” SYRIZA og nationalistiske ANEL, med støtte fra højreorienterede ND, den socialdemokratiske PASOK, (der regerede sammen indtil januar 2015), centrum partiet POTAMI, påtvinger nye uudholdelige umenneskelige byrder over på arbejderklassen og andre befolkningslag.

Om natten mellem den 10. og den 11. juli før plenummødet i Parlamentet blev spørgsmålet om “bemyndigelse” af regering til at forhandle et nyt 3. memorandum forelagt med udgangspunkt i følgende dilemma: Fortsættelse af den umenneskelige politiske linje, eller landets konkurs og en exit fra euroområdet.

Premierminister Alexis Tsipras forsvarede sit memorandum, Tsipras-memorandummet, og argumenterede for de umenneskelige foranstaltninger i det væsentlige bliver gennemført, for at genvinde tilliden hos investorer og markeder.

Klokken 05:00 om morgenen den 11. juli stemte 251 parlamentsmedlemmer for regeringens forslag, mens hele KKE gruppen stemte imod. Der var i alt 32 der stemte imod, 8 der stemte “hverken ja eller nej” og 9 der var fraværende.

Denne udvikling, som endnu en gang afslører det sande ansigt af SYRIZA-ANEL “venstre-patriotiske” regering, viser også den uacceptable holdning i forskellige partier i udlandet i de seneste måneder, som støttede SYRIZA regeringen, herunder nogle kommunistiske og arbejder partier, angiveligt i “solidaritet med Grækenland”.

I sin tale i Parlamentet under diskussionen om “tilladelse” til regeringen til at acceptere det nye 3. memorandum, understregede Generalsekretæren for Centralkomiteen i KKE, Dimitris Koutsoumpas i sin tale til regeringen: “I var altid tilhængere af politisk amoralitet, opportunisme, som bogstavelig talt og uden en dybere teoretisk dimension blot betyder at være opportunistisk og eventyrlysten.

For blot 10 dage siden, i denne sal, under drøftelsen af forslaget til folkeafstemning, påpegede KKE over for jer, at I opfordrer folk til at deltage i en folkeafstemning med et “ja” eller “nej”, der kun havde overfladiske forskelle, da både “ja” og “nej” betød accept af et nyt memorandum, måske værre end dem, vi allerede havde set.

I har tilpasset “nej” stemmerne til et “ja” for det nye memorandum.

Noget, der blev bekræftet dagen efter folkeafstemningen, da resten af de politiske partier, der støttede et “ja” og dem, der støttede et “nej” blev enige om at en nyt memorandum, som vil blive endnu hårdere.

Vi var fra begyndelsen sikre på, at dette ville ske.

Ikke fordi vi er trolde, men fordi jeres strategi, fordi jeres program, jeres holdning til EU, euroområdet og de kapitalistiske fagforeninger i almindelighed, jeres holdning til udviklingsvej og system, som I ønsker at tjene, uundgåeligt fører til, at I kæmper side by side med EU, ECB, IMF, stor kapital, monopolkoncerner, om hvordan fordelingen af byttet vil blive gennemført, hvordan I vil tjene deres rentabilitet, hvordan I i sidste ende vil reducere folks indkomst, hvordan I vil reducere prisen på arbejdskraft, hvordan I vil udsuge folk, så parasitter af systemet vil trives.”

Generalsekretær i Centralkomiteen i KKE, understregede i reference til regeringens dilemma “umenneskelige aftale, dvs. memorandum, eller Grexit”, at: ” Det 3. memorandum vil også betyde den virkelige konkurs for folket. Selvfølgelig på en organiseret måde. Vi vil få barbariske umenneskelige foranstaltninger. Med Grexit vil vi se en hurtig forarmelse, menneskelig konkurs sammen med staten konkurs, uden en vej ud, stadig fanget inde i EU, inde i den samme gamle kapitalistisk udviklingsvej.

Dette er grunden til, at alle de andre partier bærer et historisk ansvar, især SYRIZA, som er i regering i dag og som folket nærer tillid til.

En reel måde ud af krisen og en udvikling til fordel for det arbejderne folks interesser kræver organisation af mennesker, deres fulde forberedelse, ærlig snak, klare programmer, så folk selv beslutter at tage magten og til at organisere økonomien og det nye samfund, langt væk fra de imperialistiske fagforeninger, med central planlægning, med socialt ejerskab af den rigdom, der produceres af den arbejdende klasse og vores folk.

Alle andre muligheder er de mislykkede eksperimenter med socialdemokratisk ledelse, angiveligt venstreorienterede regeringers forsøg på at lede og administrere systemet inden for rammerne af kapitalismen, og som med flygtige håb og falske forventninger gør folk skuffede, svækker arbejderbevægelsen og styrker konservative og endog meget reaktionære tendenser i befolkningen.”

Med henvisning til vanskelighederne i den “græske situation” i de indbyrdes imperialistiske modsætninger, bemærkede Dimitris Koutsoumpas at: “I præsenterer ofte den “grusomme” Schauble som den eneste modstander, Schauble der repræsenterer en vigtig del af den tyske kapital, og at venner af Grækenland fra tid til anden er USA og IMF og nu Frankrig, med fokus på spørgsmålet om omstrukturering af statens gæld.

Hverken USA eller fransk eller tysk kapital er venner af folket. De kræver alle slagtning af folks rettigheder og indkomst. Konkurrencen mellem dem føres på den kapitalistiske krises terræn og de dybe modsætninger, som gennemsyrer den hårde kerne af euroområdet. USA og Tyskland konkurrerer om hegemoni i Europa. IMF, Frankrig og Tyskland om fremtiden for euroområdet. Dele af den indenlandske kapital, erhvervsfolk, bank- og skibsfart grupper er involveret i denne konfrontation.

Så længe vi er involveret i dette farlige spind af modsætninger, vil alle alternativer blive et mareridt for folket: Enten en umenneskelig aftale/memorandum eller en standard stat eller en Grexit eller endda en mulig krig i regionen som helhed”.

Generalsekretæren understregede følgende med hensyn til den fremtidige udvikling:

“Trods det midlertidigt kompromis vil tendensen til udstødelse af lande forblive stærk. Dette vedrører ikke kun Grækenland, men alle gældstyngede lande.

Folk skal ikke vælge mellem konkurs under Euroen eller en konkurs under den græske Drakme.

En afgørende løsning for folk kræver et ægte brud, som intet har at gøre med det falske brud, som visse kræfter i SYRIZA påberåber sig, når de forsvarer, at Grækenland lukkes ude fra euroområdet.

Dem, der hævder – herunder dele af SYRIZA, samt andre nationalistiske, reaktionære partier – at udelukkelse af Grækenland fra euroområdet med en nedskrevet valuta, vil sætte skub i konkurrenceevnen og væksten og vil få positive konsekvenser for mennesker, bedrager bevidst folket.

Udsigten for Grækenland som et kapitalistisk land med en national valuta udgør ikke noget brugbart for folk. De politiske kræfter, der fremmer dette mål som en løsning eller en mellemliggende mål for radikale ændringer (såsom “venstre Platform af SYRIZA, ANTARSYA samt andre ultra højreorienterede fascistiske kræfter i Europa) spiller faktisk spillet for visse dele af kapitalen.

Så vi vil ikke vælge, om vi vil gå konkurs under Euroen eller den græske Drakme, under en intern eller ekstern devaluering.

Derfor vælger vi ikke mellem et memorandum og en Grexit.

Fordi der er en alternativ løsning, hvis folk vil kæmpe for et brud med EU, kapitalen og dens magt.

For eksempel kan vi afskaffe EU-forpligtelser, som har forårsaget stagnation i den indenlandske produktion af sukker og kød til skibsbygning og i mange andre sektorer.

Vi kan udnytte modsætningerne mellem de imperialistiske centre og opnå internationale aftaler til gensidig fordel for Grækenland under folkets magt, befriet fra EU og NATO.

Vi kan bane vejen for opfyldelse af folkets behov, hvis vi går videre til socialisering af monopolerne og produktionsmidlerne med en videnskabelige landsdækkende planlægning af økonomien.”

Dimitris Koutsoumpas bemærke endeligt, at KKE opfordrede det arbejdende folk til at organisere deres modangreb i gaderne og på arbejdspladserne mod de nye destruktive foranstaltninger.

Om eftermiddagen fredag den 10. juli 2015 havde PAME organiseret masse demonstrationer i Athen og andre større byer i hele landet mod det 3. “venstreorienterede” aftalememorandums umenneskelige foranstaltninger. Demonstrationerne fik følgeskab af fagforeninger, folkekomiteer, kvinde foreninger og grupper, masse organisationer og kamp udvalg af selvstændige erhvervsdrivende og håndværkere samt studerende dvs. af dem, der bliver angrebet af foranstaltninger fra koalitionsregeringen. Alle erklærede:

“Nok! Der er en anden vej for folket”.

Dimitris Koutsoumpas, der har deltaget i masse demonstrationen i Athen, erklærede:

“Vi kan ikke spilde mere tid. Det arbejdende folk skal organisere deres kamp, fremme deres krav og organisere folkealliancer”.

KKE er imod den umenneskelige konsensus af de borgerlige partier

De politiske ledere var i samråd efter folkeafstemningen den 5. juli 2015. Mødet blev afholdt i præsidentpaladset dagen efter folkeafstemningen under forsæde af præsidenten for Republikken S. Pavlopoulos. Premierminister og formand for SYRIZA A. Tsipras, den fungerende formand for ND E. Meimarakis, formand for POTAMI S. Theodorakis, General sekretær for Centralkomiteen i KKE Dimitris Koutsoumpas, formand ANEL P. Kammenos og formand for PASOK F. Gennimata deltog i det7-timer lange møde.

Under mødet blev partierne SYRIZA, ANEL, ND, POTAMI og PASOK enige om en aftale og en fælles erklæring, der fortolker resultatet af folkeafstemningen som en accept af euroen og EU og baner vejen for en umenneskelige aftale.

Generalsekretær for Centralkomiteen i KKE, Dimitris Koutsoumpas, udtrykte sin fuldstændige uenighed med den fælles erklæring.

Han fremsatte følgende udtalelse efter gårsdagens møde med de politiske ledere under forsæde af præsidenten for Republikken:

“Vi lyttede til briefingen fra premierministeren i mødet under forsæde af præsidenten for Republikken om forløbet af de fortsatte forhandlinger og drøftelser efter folkeafstemningen i det græske folk.

Vi gav igen klart udtryk fra vores side vedrørende vurderingen af folkeafstemningens resultater først og fremmest med hensyn til de enorme problemer, som det græske folk oplever i den røveriske alliance i EU, der har en politisk linje, der hele tiden øger apatien for mennesker, for folks indkomst, for landets kurs og for kursen i vores befolkning som helhed. Det er endnu en gang påvist, at der ikke kan være nogle forhandlinger inden for murene i EU, inden for den kapitalistiske udviklings vej.

KKE er som helhed uenig i den fælles erklæring, som resten af de politiske ledere og politiske partier blev enige om. Vores uenighed er relateret til, hvordan vi forstår resultatet af folkeafstemningen i den græske befolkning i går og først og fremmest til vores vurdering af kurs og taktik for forhandlingerne, som regeringen foreslår og som de øvrige partier accepterer i det mindste med hensyn til dens generelle rammer og retning.

Ingen har tilladelse til at underskrive nye aftaleprotokoller med nye smertefulde foranstaltninger for vores folk. Og disse foranstaltninger vil blive hårde.”

Som svar på et spørgsmål, som en journalist stillede, om hvorvidt han taler om en “løsning uden for euroen”, understregede Dimitris Koutsoumpas følgende:

”Nej. Vi har gjort følgende spørgsmål klart, at den politiske linje kan gå i to retninger: enten vil de underskrive, som det ser ud og planlægges – vi får efterfølgende en smertefuld aftale, med strenge umenneskelige foranstaltninger, en ny memorandum, eller vi vil få en stat konkurs, med en Grexit, med afgang fra euroen eller en dobbelt valuta eller noget andet. Vi hører om dette primært fra vores “partnere”, de politiske partier sagde ikke noget om dette på Rådets møde med de politiske ledere. “Partnere” taler om dette. Så skal vores folk orienteres. Det er KKE vurdering, at begge disse løsninger er mulige, dvs. en aftale med et memorandum og barske foranstaltninger eller en Grexit eller noget andet vil ske på bekostning af det græske folk.

At bryde med EU, kapitalen og dens magt har som sin forudsætning en helt anden strategi, nemlig arbejderklassens folkemagt, at folk har den reelle magt og produktionsmidlerne er socialiseret, frigørelse fra EU og ensidigt eftergivelse af gælden. Dette er det omfattende og helt forskellige forslag fra KKE og har ingen relation til de forskellige synspunkter, der vil føre til en ny forarmelse af vores folk. Og jeg mener, at der findes et mindretal i øjeblikket i de andre partier, og i det regerende parti, der taler om exit kun fra valutaen.”

 

07-07-2015

Faglig udtalelse

Det første slag er vundet. Dansk fagbevægelse fik onsdag den 1. juli 2015 Arbejdsrettens ord for, at der kan gennemføres konflikt imod lavpris og løndumpings flyskabet RYANAIR.

Nu kan kampen begynde. En konflikt omfattende sympati aktioner kan tidligst finde sted fra lørdag den 18. juli 2015.

Kommunistisk Parti i Danmark ønsker fagbevægelsen god kamp, og påpeger, at kampen mod social dumping og løndumping først nu er startet:

Alle firmaer, der slår ind på dumpingens vej, hvad angår løn- og arbejdsvilkår, vil blive mødt af en kampklar fagbevægelse!

Forhandling – Mægling – Aktion

Kommunistisk Parti i Danmark

Den revolutionære fagforening i Grækenlands bemærkninger til folkeafstemningen

 

Athen, den 30. juni 2015

Gode kammerater

Vi sender de 13 punkter fra de to udkast til Anti arbejder-Anti menneske lovforslag, det ene udarbejdet af EU-IMF-ECB, og det andet lavet af den græske SYRIZA-regering. Ved folkeafstemningen den 5. juli, anmoder den græske regering kun befolkningen om at afvise lovforslaget fra EU-IMF-ECB. På denne måde ønsker SYRIZA regeringen at fremme deres eget anti-arbejder forslag til at kunne godkendes af folket som et alternativ.

Den revolutionære fagforening i Grækenland, PAME, afviser begge forslag

Vi foreslår arbejderklassen at kræve sin ret

Vi afviser ikke det ene forslag for så at acceptere det andet

Vi siger til arbejderne, at de skal stille deres egne krav i den hemmelige afstemning

Og ikke stemme på SYRIZA regeringens forslag

Sammenligning mellem de 2 forslag

EU-IMF-ECB forslaget: 

 1. Pensionsalderen hæves til 67 år for alle arbejdere, med virkning fra 2022
 2. Hævning af egenbetaling til sundhedsforsikringen (som vil blive trukket i deres pension) fra 4% til 6%
 3. Hævning af de ansattes egenbetaling til sundhedsforsikring (som vil blive trukket i deres løn) fra 4% til 5% *Ens forslag
 4. Nedskæring på statsbudgettet for pensioner med: 0.5% af bruttonationalproduktet for 2015, 1% af the bruttonationalproduktet for 2016 *Ens forslag
 5. Ved for tidlig pensionering hæves fradraget til 10% *Ens forslag
 6. Reduktion i “Labour cost” i den offentlige sector fra 1-1-2016 *Ens forslag
 7. Fortsættelse med udskrivning af den såkaldte “Solidaritets Skat” *Ens forslag
 8. Minimums løn skal besluttes som et lovgivnings dekret *Ens forslag
 9. Fortsættelse med at inddrive “Unified Estate Skat”-ENFIA till 2016 *Ens forslag
 10. Hævning af statens indtjening ved afgifter på 1% af bruttonationalproduktet
 11. Afgifter hæves til 23% for dåse og pakkede fødevarer, 13% for basale fødevarer, elektricitet og hoteller, 6% for medicin, bøger, 23% for alt andet *Ens forslag
 12.  Skibsejere skal pålægges skat
 13.  Privatisering af havne, lufthavne, veje og statslig ejendom *Ens forslag

SYRIZA forslaget 

 1. Pensionsalderen hæves til 67 år for alle arbejdere, med virkning fra 2025
 2. Hævning af egenbetaling til sundhedsforsikringen (som vil blive trukket i deres pension) fra 4% til 5%
 3. Hævning af de ansattes egenbetaling til sundhedsforsikring (som vil blive trukket i deres løn) fra 4% til 5% *Ens forslag
 4. Nedskæring på statsbudgettet for pensioner med: 0.5% af Bruttonationalproduktet for 2015, 1% af the Bruttonationalproduktet for 2016 *Ens forslag
 5. Ved for tidlig pensionering hæves fradraget til 10% *Ens forslag
 6. Reduktion i “Labour cost” i den offentlige sector fra 1-1-2016 *Ens forslag
 7. Fortsættelse med udskrivning af den såkaldte “Solidaritets Skat” *Ens forslag
 8. Minimums løn skal besluttes som et lovgivnings dekret*Ens forslag
 9. Fortsættelse med at inddrive “Unified Estate Skat”-ENFIA till 2016 *Ens forslag
 10. Hævning af statens indtjening ved afgifter på 0,93% af bruttonationalproduktet
 11. Afgifter hæves til 23% for dåse og pakkede fødevarer, 13% for basale fødevarer, elektricitet og hoteller, 6% for medicin, bøger, 23% for alt andet *Ens forslag
 12. Skibsejere skal ikke pålægges skat
 13. Privatisering af havne, lufthavne, veje og statslig ejendom *Ens forslag

Nej til forslaget vil blive forstået som et ja til SYRIZA forslaget. Vi afviser begge forslag. Arbejderklassen må stille deres egne krav. Vi stemmer med vores krav og ikke med de skjulte kort fra de EU venlige politiske kræfter Pame

Du kan hente PAMES tekst i word-format her

Kommunistisk Parti i Danmark om valget og den nye regering

KPiD kan konstatere, at den nye mindretalsregering fra Venstre vil fortsætte og intensivere den nedskæringspolitik, som den tidligere regering førte. Regeringen vil fortsætte med privatisering af offentlige institutioner og den vil fortsætte med at angribe arbejderklassen tilkæmpede rettigheder.

Denne politik skal bekæmpes. De politiske partier uden om regeringen, fagforeningerne, de uddannelsesøgende skal derfor tage de nødvendige initiativer, så der kan blive skabt en grobund for en anden politik på sigt.

Derfor opfordrer vi medlemmer og sympatisører til at gå aktivt til modstand mod denne regerings nedskæringer.

Der skal lyde et rungende nej fra arbejdspladser, fra fagforeninger og fra de uddannelsessøgende, så det kan høres bag Christiansborgs tykke mure.

Socialisme er fremtiden 

Kommunistisk Parti i Danmark

Du kan læse vores kommentarer til regeringsgrundlaget her

Grækenlands Kommunistiske Parti (KKE) om folkeafstemningen

Af Redaktionen den 28. juni 2015

kke-26juni-620x400

Grækenlands kommunistiske parti, KKE, er af den opfattelse, at folk på tærsklen til den folkeafstemning, som den græske regering SYRIZA-ANEL har bebudet, forkaster både Trojkaen (EU, IMF og ECB) samt regeringens forslag, fordi begge forslag indeholder barbariske tiltag, der vil knuse den arbejdende klasse og pensionister. På den ene side indeholder regeringens forslag love vedtaget af de tidligere regeringer og på den måde forsøger den indirekte at legitimere sin egne lovforslag. Regeringen bedrager folket for at gøre det medskyldigt.

Folk behøver ikke at vælge mellem Skylla og Charybdis. Folk er nødt til at udtrykke deres modstand mod EU på alle måder, mod de nedskæringsforslag, som er på vej.

Grækenlands kommunistiske parti mener, at folkets svar i folkeafstemningen skal være:

 • Nej til de nedskæringsforslag som forventes fra enten trojkaen eller den græske regering.
 • Ud af EU!

Den græske regering narrer folk, når den taler om respekt for den folkelige vilje inden folkeafstemningen. Folket ønsker at slippe af med alle EU’s nedskæringsforslag som de tidligere græske regeringer har godkendt, og som den nuværende regering fortsætter med at anvende og med det nye forslag fra Trojkaen, som vil forværre situationen.

Regeringen narrer befolkningen ved at hævde, at inden for EU er der en vej ud af den kapitalistiske udvikling, en vej ud af den kapitalistiske krise. Regeringen fortsætter med at påstå, at EU kan ændres og kan blive godt for mennesker – det EU som er oprettet for at støtte Kapitalen. Selvfølgelig forsøger de andre partier i oppositionen også at vildlede folk med at problemet drejer sig om euro eller drakmer. Men dilemmaet er Kapitalens, ikke folkets.

KKE vil deltage i folkeafstemningen for at informere folket, arbejderklassen, de arbejdsløse, de unge om hvad KKE mener, der skal gøres, og hvad der er folkets reelle alternativ. KKE fremsatte et forslag til en beslutning i Parlamentet om at tilføje to punkter på stemmesedlen. Det første punkt handler om at sige ja eller nej, til den græske regerings forslag og det andet om at sige ja eller nej til tilbagetrækning fra den Europæiske Union og de nuværende nedskæringsforslag. Trods den forfatningsmæssige ret til at anmode om en afstemning, afviste regeringen dette. Derfor deltager KKE i folkeafstemningen med en separat stemmeseddel med meddelelsen

“Nej til Trojkaen og regeringens forslag til aftale. Grækenland ud af EU!”

I de sidste par dage har flere ministre eksempel vis finansminister, Yianis Varoufakis erklæret i medierne, at hvis Trojkaen ændrer sit forslag til en vis grad, kan SYRIZAS anbefale vælgerne at stemme ja ved folkeafstemningen.

Kommunistiske partimedlemmer og sympatisører vil hele næste søndag den 5 juli være til stede i alle afstemningslokaler og distribuere stemmesedlen. Det kommunistiske parti har nu arrangeret møder overalt i Grækenland og på fredag den 3. juli vil et stort protestmøde blive afholdt foran det græske parlament.

Artiklen er hentet fra nedenstående hjemmeside:

http://www.riktpunkt.nu/2015/06/greklands-kommunistiska-parti-kke-om-folkomrostningen/

Lenin prisen

Mikael Wiehe hædret i Varberg

Af Margit Andersen

175 km. nord for Helsingborg ligger den lille kystby Varberg. Her bor og virker Lasse Diding, der er lidt af en krydsning mellem Nobel og Pippi Langstrømpe. Ligesom Nobel har han været ophavsmand til en pris, ja faktisk to, og som Pippi er han en provokatør, der blæser på konventionerne og gør, hvad der passer ham. Den gamle maoist ejer og driver to hoteller i byen, Hotell Gästis og Hotell Havanna, og i 2007 blev han kåret som ”Årets forretningsmand i Varberg”, for som han siger, så bliver man jo respekteret, når man har penge.

Leninprisen

Der bor også en anden rebel i byen, forfatteren Jan Myrdal, og i 2008 tog Lasse Diding initiativ til at stifte Jan Myrdalselskabet, som bl.a. skulle stå for uddelingen af en pris til ”oprørske” forfattere og kulturarbejdere, hvis værker på en eller anden måde er beslægtet med Myrdals ånd, uden at de behøver være enige med ham. Prisen, der uddeles hvert år, fik navnet Leninprisen, og udover æren følger der 100.000 kroner med. To år senere kom der en mindre pris til på 10.000 kr., Robespierreprisen, som gives til en ung, lovende og oprørsk skribent. Det er Diding, der donerer pengene, mens selskabet foretager valget af modtagere.

Vi har nu nævnt tre navne, som alle kan sætte gemytterne i kog. Jan Myrdal er søn af de navnkundige svenske socialdemokrater og Nobelpristagere Alva og Gunnar Myrdal. I sin ungdom var han, der i dag er 88 år, medlem af Sveriges kommunistiske Ungdom, senere havde han ikke noget partitilhørsforhold, men var i slutningen af 60’erne uofficiel bannerfører for de svenske maoister. Han har en stor litterær produktion bag sig, der ofte har givet anledning til debat pga. hans politiske observans, men især vakte erindringsbogen om hans barndom, 1982, stor skandale, fordi han beskrev sine forældre som selvoptagede, hjerteløse egoister.

Lenin behøver vist ingen præsentation her, men måske bør Robespierre have et par ord med på vejen. Han var en ledende skikkelse i den franske revolution, men blev under den indbyrdes magtkamp arresteret og halshugget. Det er som bekendt vinderen, der skriver historien, og Robespierre blev for eftertiden syndebuk for det såkaldte rædselsregime med folkedomstole og massehenrettelser. Men virkeligheden var snarere, at han var den mest konsekvente af lederne. Han ville ikke nøjes med at afskaffe enevælden og give borgerskabet magten, men ville have indført almindelig stemmeret, fri undervisning for alle og afskaffelse af slaveriet. Men det værste var, at han ville have indført en form for velfærdssamfund, hvor staten var forpligtet til at drage omsorg for alle borgere. Det skulle finansieres med beskatning, hvad der dengang som nu blev betragtet som en trussel mod den private ejendomsret, og derfor kostede det ham hovedet.

Hvert år ved uddelingen har de borgerlige medier kastet sig over modtagerne af priserne, fordi de har navn efter ”massemordere”, og derved skulle modtagerne legitimere disses onde gerninger. Hidtil har bl.a. Roy Andersson (filminstruktør), Maj Wechselmann (dokumentarfilminstruktør), Maj Sjöwall og Jan Guillou (forfattere) taget i mod prisen. Mikael Wiehe - Leninprisen

Hotell Gästis

At det i år blev Mikael Wiehe, der fik æren, gav anledning til at to af dette blads medarbejdere tog op for at overvære overrækkelsen. I receptionen på Hotell Gästis blev vi noget overraskende over at møde Lenin lyslevende i færd med at indtage en kop kaffe. Forklaringen kom senere. At der står kaffe og småkager til fri afbenyttelse i receptionen er kendetegnende for dette ukonventionelle hotel, som kan minde om et gammeldags pensionat med sin varme stemning af hjemlighed. Det består af flere sammenbyggede huse fra 17-tallet, hvad der giver trapper, niveauforskelle og kringlede gange. Overalt er der billeder, plakater og reoler med bøger. 15.000 bøger skulle der være, fordelt på gange, værelser, toiletter og i restauranten. Gæsterne kan bare tage for sig, og bliver de ikke færdige med bogen, må de gerne tage den med hjem. En stor del af billeder og plakater er med kommunistiske koryfæer og gamle Sovjetplakater, filmplakater og bogomslag, men det hele er en skøn, blandet landhandel, indrettet efter Lasse Didings smag, der ikke ynder tomme områder. Værelserne er alle forskellige og hyggelige, og der er tænkt på alt, hvad der kan gøre opholdet behageligt. Ikke mindst, hvad det angår, Leninbadet i kælderen, som er en tro kopi af det bad i Smolnijpalæet, hvor Lenin holdt af at slappe af i ledige stunder under revolutionen. Selv her er der bøger, så man kan styrke sig åndeligt, mens man slapper af i boblerne.

Overrækkelsen i Varberg Teater

Overrækkelsen af priserne foregår i Varbergs lille, charmerende teater, hvor der i år var en så stor tilstrømning, at de senest ankomne måtte takke til takke med at sidde på gulv og trapper, men klokken 13 var alle på plads og Lasse Diding, der var konferencier kunne byde velkommen. På scenen sad det 6-mands store orkester, Jonsereds Bruksorkester, som ind i mellem talerne underholdt med fyrig sigøjnermusik. I den ene side af scenen var anbragt en Leninbuste iført hovedtørklæde, og Diding fortalte, at det var for at tækkes feministerne. Derpå præsenterede han den Lenin, vi havde mødt i receptionen, som viste sig at være en elektriker fra Canada, der i øjeblikket var i Sverige for at være med til at klargøre en dansk fiskertrawler, som skulle til Gaza for at bryde blokaden. Kevin Neish, hed han, og han havde ved siden af sit humanitære arbejde en lille fritidssyssel med at optræde som Lenin på grund af en naturlig lighed, og det var i den egenskab, at han deltog i arrangementet. På et tidspunkt trak Diding noget, som han påstod var en kalasjnikov, men som grangiveligt lignede en dametaske, frem fra sin jakkes gemmer og anbragte den på Leninbusten. Forklaringen kom senere.

Begrundelser

Den første taler var Jan Myrdal, der indledte med et citat fra Mattæus Evangeliet, idet han kaldte prismodtagerne, før og nu, for Jordens Salt og påpegede ordets magt og kunstens betydning for nytænkning. Derefter kom den vitale ældre herre hele vejen rundt politisk og kulturelt. Selskabets formand, Cecilia Cervin, begrundede valget af årets to modtagere. Wiehe for hans konsekvente kamp mod imperialisme, racisme og fascisme i mere end 40 år. For Sara Beischer var begrundelsen, at hun i sit forfatterskab med respekt og kærlighed har givet stemme til arbejderklassen og hverdagens usynlige helte.

Mikael Wiehe kender vi jo, men om Sara Beischer (1983) skal det nævnes, at hun har skrevet ”Jag ska egentligen inte jobba här” i 2012 og ”Det finns råttor överallt utom på Antarktis” (2013). Den første bygger på hendes oplevelser som vikar på et plejehjem, hvor det, der begyndte som et nødvendigt onde, udviklede sig til et engageret arbejde med faglig stolthed. Den følgende roman er en stærk skildring af klassesamfundets set fra skolehøjde, og dets følgevirkninger.

Takkeord og sang på flåden

Mikael Wiehe beskæftigede sig i sin takketale med ordets manglende frihed i en tid med øget klasseforskel, mindre velfærd og demokrati, voksende arbejdsløshed, og kom til sidst ind på det med dametasken. Under en nazidemonstration var der en ældre dame, der gav en af de kronragede nazister et dask med sin taske. Billedet kom i aviserne og udløste en del kritik af hendes adfærd. Hun burde have talt med nazisten i stedet for at slå ham, syntes nogle. Det syntes Mikael Wiehe ikke.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Sara Beischer, der er opvokset i Varberg, takkede sine forældre, fordi de havde givet hende troen på, at alt kan forandres, og hun fortalte om, hvor svært det havde været, at få nogen til at udgive hendes debutroman. Den var for ulækker, og havde da også ved en oplæsning under en fin middag foranlediget, at socialministeren fik maden i den gale hals. Hun læste derpå det samme afsnit, der handlede om hidsig sex på plejehjemmet, op for det mindre sarte publikum i salen.

Til afslutning spillede Jonsereds Bruksorkester Mikaels Wiehes ”Sangen til frihed”, og om aftenen spillede det efter festmiddagen på Hotell Gästis op til dans og alsang fra den svenske visetradition og den internationale kommunistiske sangskat.

I 2016 uddeles prisen den 9. april.

Sig stop for krige

Hvor blev omkostningerne til krigene af i valgkampen?

I valgkampen har det ikke skortet på forslag til besparelser på en af krigenes konsekvenser: Flygtningene. Som et af de ivrige krigsdeltagende lande har Danmark et stort medansvar for de store flygtningestrømme. I nabolandene til Syrien og Libyen er flygtningelejrene overfyldte, og de mest ressourcestærke kommer nu til Europa, herunder Danmark.

Også flygtningestrømme gennem Afrika, der tidligere fik tryghed og arbejde i Libyen, må nu flygte videre over Middelhavet til Europa. Det skyldes landets kaotiske og farlige tilstand efter blandt andre Danmarks bombardementer af landet og støtte til forskellige klaner og grupper, der konkurrerede om magten.

Ikke råd til liv?

Valgkampen bød også på en uhyrlig debat om prioriteringer i hospitalssystemet. Er der råd til at give danske patienter på sygehusene behandling med de nyeste og bedste medicinske behandlinger?

De kæmpe store beløb som medicinalindustrien kræver for den medicin som forskningen har givet mulighed for, fløj gennem æteren og skulle true sygehusenes økonomiske formåen. Enkelte host over priserne kom dog, men det var på grund af, at andre lande er bedre til at forhandle priser med den stærke medicinalindustri.

Kampfly eller strålekanoner

Denne industri er, både i Danmark og internationalt, en af de allerrigeste. Dertil kommer, at industrien nyder godt af det danske uddannelses- og forskningssystem, hvor vi som samfund gratis uddanner de folk, som senere skal berige virksomhederne. Hertil kommer, at de studerende allerede i studietiden arbejder med projekter til gavn for medicinalvirksomhederne. Alene derfor burde kravet om at de kvitterer med lavere priser stå soleklart. Noget for noget, som de borgerlige siger.

Råd til oprustning?

Når økonomien har været så fremherskende et dilemma i forhold til problemer om liv og død for mennesker, må vi forundres over at spørgsmålet om de penge der bruges på krige og krigsforberedelser, ikke kom mere ind i valgkampens temaer.

Alene beslutningen om at Danmark sammen med andre NATO lande skal i gang med en større oprustning, herunder køb af nye angrebsfly, der – foreløbigt – skal koste 30 milliarder kroner. Dertil kommer en NATO-beslutning om at opstille en missil ring i Europa vendt mod Rusland, en stærk forøgelse af store og dyre NATO-øvelser og oveni også fælles militære øvelsesoperationer mod Rusland, foretaget af de nordiske landes militær, uanset om de er medlem af NATO eller ej.

Kampflyindustrien

Hvad det koster, og om vi har råd til det, har vi ikke hørt om.

Uendelige krige

Hvad vi derimod fik rede på i løbet af valgkampen var, at en del af den ulandshjælp, der igen og igen bliver fremhævet som en af de største i forhold til vores befolkning, går til helt andre formål end hjælp til at få ulande ud af fattigdom.

Den går bl.a. til at opretholde ”resultater” opnået i Danmarks krige, f.eks. i Afghanistan og Irak med politi og militær træning, nødhjælp på grund af krig og lignende.

Krigene er blevet uendelige, og vores lille land højt mod nord har været i krig langt væk herfra i mere end 10 år.

Konsekvenserne har været ufatteligt store. Det gælder ikke kun økonomisk, men menneskeligt og kulturelt; og siden USA krævede krig mod terror, er et utal af farlige had-militser poppet op, som så åbenbart kræver endnu mere krig.

Det er på høje tide at sige stop! En start er at skrive -under på protesterne mod køb af nye jagerfly på

www.nejtaktilnyekampfly.wordpress.com

Kampen om Falklandsøerne

Pressemeddelelse fra Den Dansk Malvinas-komite – åbent brev til den britiske ambassade i Danmark og til Udenrigsministeriet i Danmark:

Efter 50’s års modstræb må Storbritannien nu sige ja til forhandlinger om Las Malvinas (Falklandsøerne) med Argentina

I 50 år har Storbritannien modsat sig FN’s gentagne henstillinger om, at landet skal forhandle med Argentina om en løsning på suverænitetskonflikten vedrørende Las Malvinas (Falklandsøerne). Nu må Storbritannien sætte sig til forhandlingsbordet og mødet i Bruxelles den 10. og 11. juni mellem EU og CELAC, der samler alle landene i Latinamerika og Caribien, er et passende startpunkt for en ny begyndelse i denne sag.

Storbritannien har holdt øgruppen Las Malvinas besat siden januar 1833.

Mens sagen er mere eller mindre ukendt i Europa og ikke på den politiske dagsorden, så vækker den britiske besættelse af de argentinske øer vrede i hele Latinamerika. Alle regionale topmøder i CELAC, UNASUR og ALBA har gentagne gange vedtaget henstillinger til Storbritannien om at sige ja til en dialog med Argentina om suveræniteten over øerne – sådan som FN’s Generalforsamling besluttede for 50 år siden med sin resolution 2065(XX), og siden har bekræftet talrige gange.

Det er stort set kun Storbritanniens NATO-partnere i EU, der lukker øjnene for briternes koloniale optræden. En række internationale organisationer bakker op om Argentinas krav om forhandlinger med besættelsesmagten om suveræniteten over øerne. Senest har landegruppen G77+Kina, der omfatter over 130 lande, udtalt sin støtte til Argentina. G77+Kina påpeger, at Argentina er i sin fulde ret til at fremsætte retskrav over for Storbritannien, idet besættelsesmagten Storbritannien i strid med international ret udsteder fiskeritilladelser i farvandene ved øerne, som dels er argentinsk territorialfarvand, dels er farvande med uafklarede suverænitetsforhold. Tilsvarende tillader besættelsesmagten, at der eftersøges og udvindes olie i området. Det er både et tyveri samt udgør en miljøtrussel. Argentina har tilkendegivet, at man vil tage retslige skridt i disse sager, og G77+Kina støtter Argentina.

Storbritannien har en militærbase på de besatte øer. Her er stationeret soldater, jagerfly og flådefartøjer. Storbritanniens atombevæbnede Trident-ubåde, der er en del af NATO’s atomslagstyrke, har også base her.

Denne aggressive militære adfærd fra Storbritanniens side skaber både vrede og bekymring i Latinamerika og Afrika. De to kontinenter har vedtaget en fælles resolution, der gør Syd Atlanten til et atomåbenfrit område. Tilsvarende har landene i Latinamerika (CELAC) erklæret regionen for en atomvåbenfri fredszone. Begge disse resolutioner i fredens tjeneste bliver tilsidesat af Storbritannien.

Der er ingen militære trusler mod Storbritannien i området, så NATO-landets militærbase på Las Malvinas kan kun opfattes som en fremskudt, aggressiv og fjendtlig militær installation.

Mødet mellem EU og CELAC indledes den 10. juni. For Argentina er det en symbolsk dato, idet den nye selvstændige nation Argentina netop den 10. juni 1829 tog suveræniteten over Las Malvinas og udnævnte Louis Vernet som guvernør og militær kommandant på øerne. Vernet og hans folk blev fire år senere tvunget til at forlade øerne af en britisk invasionsstyrke.

Således ville en britisk tilkendegivelse om vilje til forhandling med Argentina netop den 10. juni 2015 være passende, og Den Danske Malvinas-komite henstiller til den danske regering om at rejse denne henstilling overfor den britiske regering og i EU.

Vedtaget på møde i Den Dansk Malvinas-komite, 9. juni 2015.

For yderligere oplysninger kontakt komiteens koordinator, Sven-Erik Simonsen.

Telefon 60 69 22 52 * Mail: simonsensvenerik@gmail.com

NEJ TIL EU`S MORDERISKE IMMIGRATIONSPOLITIK

Fælles erklæring fra Grækenlands Kommunistiske Parti, Det Italienske kommunistiske Parti, Maltas Kommunistiske Parti og det Spanske Kommunistiske Parti

På initiativ af KKE (Grækenlands Kommunistiske Parti) fordømmer de fire Kommunistiske Partier i Middelhavsområdet, som modtager de største bølger af flygtninge og immigranter, EU`s politiske linje og peger på årsagerne til problemet såvel som retningen af kommunisternes kamp på dette område. Den fælles erklæring er som følger:

KKE, CPI, PC Malta, PCPE, ønsker at understrege følgende med hensyn til den ubeskrivelige tragedie, der udfolder sig havene omkring vores lande med hensyn til flygtningene og immigranterne:

Den vedvarende tragedie har et ”navn”: Det er den politiske linje fra EU`s og  USA, som er ansvarlig for krigene i de østlige Middelhavslande, Mellemøsten og Nordafrika. Denne tragedie har sine rødder i selve det kapitalistiske system. I dette område er resultatet fattigdom, klasseudbytning og undertrykkelse af arbejderklassen af reaktionære regimer. Skærpelsen af de imperialistiske modsætninger lægger fundamentet til de imperialistiske krige og interventioner.

De imperialistiske interventioner og krige, som har udviklet sig i Syrien, Libyen, Irak, Mali og andre af Middelhavslandene og Afrika medfører, at menneskene i disse lande er tvunget til at risikere deres liv ved at blive fordrevet til andre områder.

Problemet med bølgerne af immigration kan ikke løses uden at beskæftige sig med grundene til deres opståen. ”Indhegningerne ”, Frontex og de andre undertrykkende foranstaltninger forøger slet og ret dødsofrenes antal og slavehandlernes priser. Regeringerne i det såkaldte europæiske ”Syd”, ”Højre” og ”Venstre” bærer enorme ansvar, fordi de deltager i denne forbrydelse – de deltager i de imperialistiske NATO- og EU`s planer.

Vi står fast på kravene om, at regeringerne øjeblikkelig sikrer disse mennesker midlertidige modtagelsescentre såvel som fremskaffelse af rejsedokumenter, så de kan nå de lande, som er deres rette rejsemål.

Vi trodser Dublin bestemmelserne og Schengen-aftalerne.

Som tilføjelse understeger vi, at dette emne ikke kan adskilles fra dets årsager. Vore folks kamp mod EU`s og NATO`s imperialistiske interventioner, mod selve det rådne kapitalistiske system må forstærkes.

Kommunister til kongres

KPiD får ny formand

Kampen mod NATO og EU samt samarbejdet med de andre kommunistiske partier prægede debatterne på KPiD’s kongres i pinsen.

Afstemning om beretningen

De delegerede stemmer om beretningen. FOTO: Aage Christensen

64-årige Arne Cheller blev i pinsen valgt som ny formand for Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD).

Han afløser 71-årige Betty Frydensbjerg Carlsson, der har været formand for KPiD i hele partiets levetid, men ikke genopstillede til posten.

Kampen mod NATO og imperialismen samt styrkelse af EU-modstanden fyldte meget i kongressens debatter. Det samme gjorde spørgsmålet om samling af de danske kommunister.

”Det bliver mere og mere nødvendigt, at vi styrker og samler den kommunistiske bevægelse”. Arne Cheller, KPiD-formand

Arne Cheller

 • 64 år.
 • Er på efterløn. Har arbejdet som bygningsmaler.
 • Bor i København Indre By.
 • Har været medlem af KPiD siden 2003. Var tidligere med i DKP fra 1969-1989 og med i DKU fra 1967.
 • Har siddet i KPiD’s landsledelse de sidste ni år og blev af den nyvalgte landsledelse konstitueret som ny formand efter KPiD’s kongres i pinsen.

To partimedlemmer, Anton Nielsen og Tonny Warming, havde fremlagt et konkret forslag om samling af kommunisterne. “Forslag vedrørende partiets arbejde i kongresperioden maj 2015 til maj 2018: Vi foreslår kongressen, at vort parti aktivt arbejder for en samling af de kommunistiske partier – til et kommunistisk parti”, lød det i sin helhed.

Knap halvdelen af de delegerede stemte for forslaget, som altså ikke blev vedtaget.

I stedet blev der opnået enighed om følgende formulering:

“Med det mål at kommunisterne i Danmark samles i ét kommunistisk parti, arbejder partiet for at styrke samarbejdet mellem de eksisterende kommunistiske partier om fælles formål og fælles politiske sager lokalt og på landsplan”.

Årsagen til, at det oprindelige forslag ikke blev vedtaget, var den tidsfrist, det sætter for processen, fortæller Arne Cheller.

– Vi ønsker absolut at styrke samarbejdet mellem kommunisterne. Det bliver mere og mere nødvendigt, at vi styrker og samler den kommunistiske bevægelse, så vi er bedre til at slå igen på de mange angreb, siger Arne Cheller.

En stærk fredsbevægelse

For eksempel vil KPiD nu tage kontakt til de andre kommunistiske partier om i fællesskab at arbejde med at få opbygget en bred og slagkraftig fredsbevægelse.

“Vi kommunister var blandt de første, der tog initiativ til modstandskampen. Vi har samme forpligtigelse nu til at tage initiativ til at skabe en stor og bred folkelig bevægelse med krav om fred og afrustning”, sagde den afgående formand Betty Fredensbjerg Carlsson i sin beretning til kongressen.

Hun kom i beretningen også ind på samarbejdet mellem KPiD, DKP og Kommunistisk Parti (KP) omkring kommunalvalget. I København stillede de tre partier op på en fælles liste, mens KPiD og KP lavede en liste sammen i Aarhus. Her valgte DKP i stedet at støtte Enhedslisten.

“Der var begge steder bred enighed om det kommunalpolitiske program, og samarbejdet var loyalt og fint”, slås fast i beretningen.

To ben i EU-arbejdet

Den kommende kamp for bevarelse af den retslige undtagelse og det langsigtede mål om at få Danmark ud af EU var i centrum.

– Vi går på to ben i EU-arbejdet. Dels arbejder vi i Folkebevægelsen mod EU, dels arbejder vi sammen med andre kommunistiske partier i Europa om at koordinere kampen mod EU, siger Arne Cheller.

Kongressen vedtog en arbejdsplan, hvor de vigtigste prioriteringer er en styrkelse af partiet, herunder mere fokus på skolingsarbejdet, fredsarbejdet, EU-modstanden og det faglige arbejde. Der er også enighed om at påbegynde arbejdet med at formulere et nyt partiprogram.

Der blev valgt en ny landsledelse på 21 medlemmer. Fire af de valgte er nye i ledelsen. Den tidligere formand Betty Frydensbjerg Carlsson fortsætter i landsledelsen og overtager også posten som redaktør for partiets månedsblad Kommunist.

Kongressen vedtog en række udtalelser om behovet for en stærkere faglig aktivitet, kamp mod krigen, kampen for dansk udmeldelse af EU og en solidaritets hilsen til Cubas kamp mod USA´s blokade.

Artiklen er hentet fra Arbejderens hjemmeside.

Massedemonstrationer mod USA-EU aftale

Efterhånden som det står klart, hvad aftalen mellem USA og EU går ud på, har protesterne rejst sig som en storm. Aftalen med det uskyldige navn af en handelsaftale, officielt TTIP, er en trussel mod arbejdsvilkår, overenskomster, den offentlige sektor, miljøet og demokratiet.

Global protest

Den 18. april havde internationale faglige organisationer kaldt til fælles protest. 753 anmeldte aktioner fandt sted i de fleste europæiske lande, i Asien og Latinamerika.

Men USA har ikke kun gang i en aftale med EU. Lignende aftaler er allerede indgået med Canada, visse latinamerikanske og asiatiske lande, og der forhandles en lignende aftale for visse stille-havslande.

Det er sluppet ud fra disse forhandlinger, at det handler om at lette private investorers overtagelse af den offentlige service, på bekostning af miljøkrav, eventuelle lovmæssige eller overenskomstmæssige forhindringer der forhindrer investorers frihed. Det er det samme TTIP-aftalen med EU handler om.

Al magt til investorerne

I EU er vejen allerede banet med finanspagtens krav om privatiseringer af den offentlige service, og i Danmark kender vi allerede til processen med US-investeringsselskabers overtagelse af væsentlige områder. TDC, Dong og senest det massefyrende CSC der står for store dele af den offentlige databehandling, er bare nogle eksempler.

På det arbejdsmæssige plan er det upopulære Ryan Air et mønster på hvordan fremtidens lønninger og arbejdsforhold ser ud, når der ikke må være reguleringer eller andre hindringer for investorernes frie udfoldelse.

Sine egne dommere

For at sikre spekulanternes frihed indeholder alle aftalerne, at investorerne har deres eget retssystem uafhængigt af de enkelte landes. Her skal de dømme sig selv, hvis landene klager. Det har kostet flere lande dyrt. Til eksempel fik Mærsk 5 mia. fra Algeriet, efter de hævede olieskatterne, og Chevron vandt en sag mod Ecuador, der gav dem fripas til olieforurening i Amazonas.

Vattenfall har allerede haft held med at få tilbagerullet tyske krav om strengere regler for forurening fra kulkraftværker. Philip Morris er i færd med at sagsøge Australien og Uruguay, efter deres regeringer har forbudt tillokkende cigaretpakker, og Franske Veolia har sagsøgt Egypten for at hæve mindstelønnen.

Grænseløs grådighed

De store investorer, som med aftalerne vil beskyttes mod at stater og fagforeninger kommer i vejen for deres evige jagt på profit, er ufattelig rige. Men deres grådighed kender ingen grænser. Deres enorme formuer investeres ikke i arbejdspladser, derimod ved vi, at de bruger en del penge på at ”støtte” politikere i blandt andet USA.

Tør man håbe på at denne trend ikke er nået til EU? Under alle omstændigheder er det påfaldende, at man ikke hører et kritisk pip fra EU medlemslandene. Vores eget inklusive.

Stop støtten til kampagne for at forbyde atomvåben

USA til Norge:

I 2013 tog den daværende rød-grønne norske regering initiativ til en kampagne for atomnedrustning. Initiativet er nu videreført af Østrig, der opfordrer alle lande til at arbejde for at forbyde atomvåben.

Umiddelbart efter nytår fik USA’s ambassade i Oslo besked fra Washington om i klare ord at fortælle den norske regering, at den norske støtte til kampagnen for at -forbyde atomvåben er i strid med Norges NATO medlemskab.

Det norske udenrigsministerium har bekræftet at de fik denne klare besked fra USA.

– Budskabet som vi fik fra vores NATO-allierede er det samme som den nuværende norske regering har givet, nemlig at det at gå ind for et forbud nu, ikke vil være i samklang med vores NATO forpligtigelser, siger statssekretær Bård Glad Pedersen til NRK.

Frækt af USA

I det norske storting er der stadig flertal for kampagnen. Kun Højre og Fremskridts-partiet er imod et sådant forbud. Norsk Folkehjælp, som er en del af kampagnen, kalder USA’s henvendelse for fræk.

– Vores reaktion er at det er rimeligt frækt, siger generalsekretær i Norsk Folkehjælp, Liv Tørres, og fortsætter:

– Norge har startet et initiativ for at sætte fokus på nedrustningsarbejdet og tænke nyt, når det gælder atomvåben. Så er det frækt af amerikanerne nu at prøve på at lægge pres på Norge for at trække sig tilbage fra det arbejde, som blev startet her.

Men nu giver USA altså klar besked til Norge og flere NATO-lande om at de ikke vil have dette initiativ!

Der kan kun findes ét svar på en sådan indblanding, nemlig at slutte op om og forstærke kampen for nedrustning og forbud mod atomvåben!

–Friheten.no

Buldrende økonomi

Vi har ikke råd til de pengepugende snyltere der løber fra regningen

Af Betty Frydensbjerg Carlsson

Kommunistisk Parti i Danmark

Man siger jo, at et angreb er det bedste forsvar. Det må være derfor, Dansk Arbejdsgiverforening kastede sig ud i det vanvittige angreb på de syge og invaliderede, med forslaget om, at en nedsættelse af sygedagpenge og førtidspension kunne gøre det, som sundhedsvæsenet ikke kan, nemlig gøre dem så raske, at de ville komme løbende tilbage på arbejdsmarkedet.

Selvfølgelig er der ingen, der køber den mixtur, og selvfølgelig er folk rystet over det ondskabsfulde angreb. Men arbejdsgiverforeningen fik super fin mediedækning. Hvad ingen af medierne dog spurgte ind til var, hvor de arbejdspladser til de tusinder syge, som de på mirakuløs vis ville gøre raske, er henne.

Tallene fra store virksomheders massefyringer raslede ind på samme tid. Det samme gjorde tallene for de stigende arbejdsulykker og arbejdsskader, som medierne heller ikke konfronterede kvaksalverne med.

Ødelægger helbredet

De senere års regnskaber for de større virksomheder har udvist enorme overskud. Forklaringen herpå har været, at virksomhederne er blevet ”trimmet”. Det vil sige, at der er fyret folk, og at de tilbageværende har skullet øge tempoet og arbejde mere. Det kan man holde til i en vis periode, men så kommer virkningerne med nedslidning, arbejdsulykker og psykiske knæk. Men pyt, der er jo rigeligt arbejdsudbud, som det kaldes, så vi køber bare en frisk arbejdskraft, hvis de sygemeldte ikke kan kompenseres af et endnu højere arbejdstempo hos de endnu raske.

For ofrene for trimningen betyder det ødelagt helbred, smerter og mindst en halvering af indtægten sammen med udgifter til køb af dyr medicin. Det er dem, de glade arbejdsgivere vil sparke til.

Sort alderdom

Næppe har rystelsen over arbejdsgiverforeningens frækhed lagt sig, før indenrigs- og økonomiministeren går i medierne og kundgør, at hævelsen af pensionsalderen skal fremskyndes.

For mange var det en overraskelse, at pensionsalderen overhovedet er hævet. Det har der ikke været talt så meget om i offentligheden, som der f.eks. har været talt om ophævelsen af efterlønsordningen og muligheden for at få tilbagebetalt sine bidrag til ordningen.

Men virkeligheden efter de mange liberalistiske reformer er nu i al sin gru, at de fleste har et fysisk og/eller psykisk krævende arbejde, som de ikke vil kunne holde til eller klare i deres alderdom på arbejdsmarkedet. Dertil vil mange med netop disse job være slidt op.

Meget tyder på, at det er svært for de folketingspolitikere, der har stemt for at hæve pensionsalderen helt op til 71 år, at forestille sig hvad det vil sige at være fysisk nedslidt, endsige at blive gammel. Det må man da håbe er undskyldningen, i modsat fald er det jo direkte ondt at hæve pensionsalderen, samtidig med at de ødelagde efterlønsordningen, minimerede muligheden for førtidspension og halverede dagpengeperioden.

Fri os fra ‘moderne’

Fagbevægelsen har nu fremlagt nogle forslag til ændringer af dagpengereglerne, ”så de svarer til det moderne arbejdsmarked” som det siges.

Det lyder ikke godt. Det er blevet meget moderne at bruge ordet moderne; ”moderne kontanthjælpsloft” – økonomiske tæsk til de arbejdsløse på kontanthjælp; ”Moderniseringsstyrelse” – indførelse af de private profitmageres trimning med fyringer og øget arbejdspres osv.

Forslagene matcher da også det ”moderne” arbejdsmarked med en stærk stigning i brugen af løsarbejdere uden nogen form for tryghed i arbejdet, i stedet for almindelig ansættelse. Det er såkaldt vikararbejde, som LO og FTF nu vil understøtte: Vær vikar en måned, så kan du få dagpenge i to måneder, hvor du kan piske rundt og lede efter et andet kortvarigt løsarbejde. Den mode er der ikke nogen fremtid i.

Slip slanterne!

En af betingelserne for den meget omtalte dagpengekommission er, at nye regler skal understøtte et ”fleksibelt arbejdsmarked”, altså at det skal være nemt at slippe af med sine ansatte. Dernæst at ændringer ikke må koste mere, som vel betyder, at det ikke må koste hverken statskassen eller de, der betaler til dagpengeforsikringen, mere. Men der er en bidragsyder både fagbevægelsen og kommissionen helt har overset: Dem, der bidrager til, at folk mister deres arbejde og må på dagpenge eller kontanthjælp!

Økonomien buldrer frem, lyder det. Overskuddene når år efter år nye højder, og aktiekurserne stiger og stiger. Når ekstremt rige virksomheder som f.eks. Lego og senest CSC massefyrer og flytter ud, eller som sidstnævnte gør klar til salg med overskud, så skal de betale for de ulykker og udgifter, de dermed pålægger samfundet. Vi har ikke råd til disse pengepugende samfundssnyltere.

Så kære LO og FTF, drop ønskesedlerne og stil krav med den styrke som halvanden million medlemmer giver.

Arbejdsgiverne går amok

Af Martin Jensen

Kommunist maj 2015

Dansk Arbejdsgiver Forening er kommet de borgerlige til undsætning. Det sker ved at foreslå, at overførselsindkomsterne sættes drastisk ned. Det er et gammelt ønske fra den borgerlige fløj, der mener eller siger at de høje sociale ydelser ikke animerer folk til at finde sig et arbejde.

Fra brede kredse lyder der kritik af DAs udspil. Det vil skabe ulighed, utryghed og yderligere fattigdom lyder det fra mange sider.

Hård kritik af DA

DA vil fjerne over halvdelen af de sociale ydelser. I et notat fra DA opremser de 28 områder der skal reformeres, hvis det skal kunne betale sig at tage et arbejde.

De siger også at de høje sociale ydelser vil presse de laveste lønninger i vejret.

”Rent vrøvl,” siger Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten.

Målet med øvelsen er at spare 60 mia. kroner og dermed få flere i arbejde.

”Gad vide, om arbejdsgiverforeningen virkelig tror, at mennesker med alvorlige hjerneskader pludselig bliver raske, hvis man tager pengene fra dem. Gad vide, om de virkelig mener, at mennesker, der er lamme i hele kroppen efter en arbejdsulykke, rejser sig fra kørestolen, hvis kontoen går i nul. Forestiller de sig virkelig dette, hvis man sætter deres månedlige ydelse ned fra ca. 17.500 kroner før skat til omkring 13.500 før skat. Det er en uforskammet holdning at have.”

13.550 om måneden

Arbejdsgivernes forslag indebærer at kontanthjælpen for forsørgere over 30 år sænkes med lidt over 1.000 kroner om måneden, mens både sygedagpengene og førtidspensionen nedsættes med mere end 4.000 kroner om måneden. Resultatet vil blive at de tre ydelser alle ligger på lige over 13.500 kroner om måneden.

Udspillet bliver da også mødt med foragt i fagbevægelsen. Formanden for FOA, Dennis Kristensen er ”dybt rystet.”

Helt ude i hampen

”Det er i mine øjne helt ude i hampen. Jeg ved ikke, hvad det er for et velfærdssamfund, de forestiller sig at kunne redde. De sætter da kursen direkte mod et samfund, hvor vi vender tilbage til tidligere tiders fattighjælp.

Arbejdsgiverne har fore-stillet sig at ved at gennemføre besparelser for 60 mia. kroner vil kunne få 85.000 mennesker i arbejde. Men hvor vil de få de 85.000 arbejdspladser fra? De findes jo ikke. Mange virksomheder lukker ned og flytter produktionen til udlandet, som vi bl.a. har set med Danish Crown de seneste år.

Før der stilles krav til mennesker på overførsels-indkomst, må man interessere sig for hvordan der skabes job i Danmark. Og det sker bestemt ikke ved at lade de dårligst stillede betale.

Ryanairs direktør i København

Dagens situationsbillede

Michael O’Leary går ind på en bar i København:

– 1 øl tak.

– S’gerne hr. Direktør. Det bliver lige 5 kr.

– Hold da op – det var billigt!

– Ja vi serverer den billigste øl i hele København, hr. Direktør.

– Her får man godt nok noget for pengene!

– Jeg kan se, at De ikke har et glas med selv, så De får nok brug for et af vores. Det koster 15 kr.

O’Leary skulede utilfreds til bartenderen, men besluttede ikke at brokke sig. Han gik hen imod et bord for at få sin øl serveret der.

– Undskyld, men De har ikke booket et bord, inden De kom. Det koster 20 kr. ekstra. Hvis De havde booket på forhånd, ville det kun have kostet 10 kr.!

– Og undskyld, men De ser ud til at være lidt for stor til vores pladser.

Det koster 40 kr. ekstra, at De fylder lidt for meget.

O’Leary er tosset nu og påstår at ingen er så små, at de kan holde sig inden for de små pladser, men han accepterer alligevel og tager sin iPad op af sin taske.

– Undskyld igen, hr. Direktør, men normalt tillader vi ikke den slags elektronik herinde, men for 30 kr. kan De købe en tilladelse.

Direktør O’Leary har nu brugt 105 kr. for at få serveret en øl til en femmer. Han er meget utålmodig og råber: “KOMMER DEN ØL SNART!“

– Desværre, hr. Direktør, jeg har netop fået at vide at Deres øl er aflyst pga. tekniske problemer og vejret. Her er Deres femmer for øllen.

– Jamen hvad så med de andre 105 kr., jeg har betalt?

– I henhold til EU-loven er vi kun forpligtet til at til-bagebetale prisen for øllen. Tillægsydelser er ikke om-fattet.

– Tak for besøget, og husk til en anden gang, at vi serverer Københavns billig-ste øl!

Filuren